Vad är eget kapital?

De pengar som aktieägarna har investerat i ett företag utgör företagets eget kapital. Det egna kapitalet syns i balansräkningen som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital ses som bolagets egna pengar och är den sammanlagda summan av pengar som aktieägarna har satt in tillsammans med företagets vinster och förluster minus aktieägarnas utdelning. I förvaltningsberättelsen, …

Läs mer

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen anger hur ett företags likvida medel har förändrats under en viss tid. Finansieringsanalys är ett annat namn för kassaflödesanalys. Denna innehåller information om företagets in- och utbetalningar under en viss tid. Kassaflödesanalysen är med andra ord en sammanställning av företagets kassaflöde och ger oss en bild av de likvida medel som kommer in och …

Läs mer

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen anger ett företags finansiella situation på bokslutsdagen. Enkelt kan man förklara att balansräkningen visar företagets betalningsförmåga vad gäller företagets skulder. Förmåga att betala skulderna visar sig genom försäljning av samtliga tillgångar, det vill säga likvidation. Balansräkningen består av en tillgångssida och en skuldsida. I en balansräkning ska totala tillgångarna och skulderna vara i balans, …

Läs mer

Vad är en resultaträkning?

Du har säkert hört talats om resultaträkning flera gånger men har du någonsin reflekterat över vad det egentligen är och vad det innebär? Företagets resultaträkning anger dess omsättning, kostnader och resultat under en viss räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är vanligtvis ett kalenderår. Ett företags resultaträkning är en av två centrala delar i bokslutet och ska alltid finnas …

Läs mer

Förklaring av likviditet och likviditetsmått

Likviditeten anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. När du investerar i aktier är det viktigt att beakta företagets likviditet. Använd dig då av flera nyckeltal och likviditetsmått för att få en uppfattning av företagets välmående. Hög likviditet betyder i allmänhet en hel del fördelar medan låg likviditet brukar ses som negativt. När man vill bedöma ett …

Läs mer

Vad är fear and greed index?

Fear and greed index används som ett mått på hur stämningen är på börsen eller marknaden. Verktyget kan sägas ”ta pulsen” på marknaden och ger en bild av om investerarna i allmänhet är optimistiska, pessimistiska eller något där emellan. Med indexet får vi alltså reda på om investerarna är giriga eller rädda. På svenska brukar …

Läs mer

Vad är omsättning?

De flesta av oss har nog hört talats om omsättning lite nu som då, men vad är det egentligen frågan om? När man talar om omsättning kan man också använda sig av begreppen intäkter eller försäljning. Omsättning är ett företags sammanlagda inkomster för varor som sålts och tjänster som utförts under en viss tidsperiod, oftast …

Läs mer

Vad är CAGR?

CAGR är en förkortning på engelskans Compound Annual Growth Rate och översätts till genomsnittlig årlig avkastning eller beräkning av årlig värdeökning. Det är med andra ord ett nyckeltal för avkastning på till exempel en portfölj eller investering. CAGR går också att använda när det kommer till företag och man vill titta på hur företaget har …

Läs mer

Vad är EBIT (rörelseresultat)?

Ett företags vinst före räntor och skatter är vad man kallar för rörelseresultat eller EBIT. Nyckeltalet anger det verkliga resultatet för verksamheten utan att beakta kostnader för skatter och finansiella poster. EBIT används för att mäta ett företags lönsamhet. Förkortningen EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes. Rörelseresultatet kan ge dig en bild …

Läs mer

Vad är ett investmentbolag?

Nybörjare på börsen får ofta tipset att köpa aktier i ett investmentbolag. Den främsta anledningen till detta är att ett investmentbolag påminner en del om en fond i det avseende att någon annan bestämmer vilka bolag som ska investeras i samt att du som investerare sprider riskerna. Innan du investerar i ett investmentbolag är det …

Läs mer