Vad är ROCE (avkastning på sysselsatt kapital)?

ROCE är förkortning på engelskans Return on Capital Employed och kan på svenska översättas till Avkastning på Sysselsatt Kapital. Nyckeltalet anges i procent och visar hur effektivt bolag lyckas använda sitt kapital. ROCE-talet visar hur stor del företaget får tillbaka för varje investerad krona. Genom att titta på ROCE-talet kan du få reda på hur …

Läs mer

Vad är ROI (avkastning på investering)?

Ett företags eller investerares procentuella avkastning på en enskild investering anges som ROI. ROI är förkortning på engelskans Return on Investment. Return on Investment fungerar som ett mått på hur mycket företaget eller investeraren får tillbaka på en investering. Om du vill veta hur bra ett bolag förmår att generera avkastning på sina investeringar kan …

Läs mer

Vad är ROIC (avkastning på investerat kapital)?

Nyckeltalet ROIC, som står för Return On Invested Capital, visar ett bolags avkastning på investerat kapital. ROIC anger hur väl ett bolag lyckas generera avkastning på investeringar och tillgångar. Nyckeltalet skrivs i procent. Med andra ord kan man säga ROIC-talet är ett mått på företagets förmåga att inbringa vinst på det investerade kapitalet. Till investerat …

Läs mer

Vad är ROA (avkastning på totalt kapital)?

ROA-talet anger ett företags avkastning på deras totala kapital. ROA står för engelskans Return on Assets och kan på svenska översättas till avkastning på totalt kapital eller räntabilitet på totalt kapital. Ett företags ROA-tal, som skrivs ut i procent, visar hur företaget klarat av att åstadkomma avkastning på företagets totala tillgångar. Det här betyder att …

Läs mer

Aktier eller fonder?

Har du bestämt dig för att börja spara i värdepapper och finansiella instrument? Då har du säkerligen också funderat på vad som är bäst att börja med – aktier eller fonder? Huruvida aktier är bättre än fonder eller vise versa går egentligen inte att säga, eftersom de inte överträffar varandra. Vad du ska välja och …

Läs mer

Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är ett ord som vanligtvis används i ekonomiska sammanhang. Troligtvis har du hört ordet och begreppet tidigare, men det innebär inte att du har koll på vad det är och hur man använder sig av det. Enkelt förklarat kan man säga att ett värdepapper är precis vad det låter som – ett papper som …

Läs mer

Vad är ROE (avkastning på eget kapital)?

Nyckeltalet ROE från engelskans Return on Equity betyder på svenska avkastning på eget kapital. Det kan också skrivas som Räntabilitet på eget kapital och förkortas som REK. Nyckeltalet används främst för att visa på hur bra företag lyckas investera sitt egna kapital för att nå utveckling. Med andra ord är ROE-talet att mäta företags långsiktiga …

Läs mer

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor del av ett företags totala omsättning som utgör vinst. Med andra ord kan man säga att vinstmarginalen anger vad som finns kvar av omsättningen när man har dragit bort alla kostnader. På engelska kan vinstmarginal översättas till profit margin, net profit och net profit margin. Vinstmarginalen ger …

Läs mer

Vad anger rörelsemarginal?

Ett bolags lönsamhet anges i nyckeltalet rörelsemarginal. Rörelsemarginalen anges i procent och visar relationen mellan rörelseresultat och omsättning. Utgående från nyckeltalet kan man se hur stor del av företagets omsättning som är tillgänglig för utdelning, vinst, räntor och skatter. På engelska översätts rörelsemarginal till Operating Profit Margin. Rörelsemarginal visa helt enkelt ett företags lönsamhet innan …

Läs mer

Vad betyder bruttomarginal?

Bruttomarginal eller bruttovinstmarginal är omsättningen minus kostnaderna för produkterna, det vill säga material- eller varuinköp, som sålts dividerat med omsättningen. När du skriver ut ett värde för bruttovinstmarginal bör du ange det i procent, eftersom det är mest vanligt. Nyckeltalet översätts till engelska som Gross Margin. Det här nyckeltalet används mest när man tittar företag …

Läs mer