Terminer: Lär dig allt om hur handel med terminskontrakt fungerar

Terminer är ett finansiellt instrument som lockar till sig allt fler traders. Vill du börja med terminshandel? Här går vi igenom allt du behöver veta om terminskontrakt och hur du gör för att börja handla med dem.

Den här sidan är ett samarbete
 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Du kan också handla med terminer via Avanza. Detta kan vara ett bättre val för småsparare. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan.

Att handla med terminer kan erbjuda spänning och mångsidiga möjligheter. I den här artikeln kan du lära dig allt om hur terminshandel fungerar, från grundläggande definitioner till avancerade handelsstrategier. Vi berättar om olika typer av terminskontrakt, dess betydelse på finansmarknaderna och hur du kan hantera risker och möjligheter.

Vad är en termin?

Terminer är ett centralt instrument på de globala finansmarknaderna. Dessa finansiella kontrakt, kända som terminskontrakt, ger investerarna möjlighet att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris på ett specifikt framtida datum. Kontrakten används ofta för att säkra sig mot prisvolatilitet eller spekulera i prisrörelser avseende en mängd olika tillgångar, inklusive:

 • Aktier
 • Råvaror
 • Valutor

I praktiken innebär köp eller försäljning av ett terminskontrakt att en investerare binder sig till en framtida transaktion av den underliggande tillgången till ett pris som bestäms i dag. Detta pris reflekterar marknadens förväntningar på framtida prisrörelser.

Investerarens avkastning beror på skillnaden mellan kontraktets pris vid köp eller försäljning och priset vid kontraktets löptid. Denna mekanism gör handeln till ett kraftfullt verktyg för att spekulera på framtida prisrörelser eller att säkra befintliga investeringar mot oväntade marknadsförändringar.

Terminshandel har vuxit i popularitet eftersom det erbjuder både hävstång och möjligheten att säkra sig mot osäkra framtida prisförändringar. Denna form av handel kräver dock en djupgående förståelse för marknaden och de risker som är involverade. Därför är det viktigt att man som investerare överväger sina strategier och sin risktolerans noggrant innan man engagerar sig denna form av handel.

Terminer på börsen: Terminer OMX och Nasdaq Terminer

Terminer på börsen idag involverar handel med kontrakt baserade på olika tillgångar, där OMX och Nasdaq utgör två av de mest kända exemplen. De erbjuder en rad terminskontrakt, med fokus på index- och aktieterminer, som ger möjlighet att spekulera eller säkra sig mot prisförändringar i aktieindex eller enskilda aktier.

OMX terminer, såsom OMXS30 termin, representerar indexterminer baserade på OMX Stockholm 30 Index, som består av de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen terminer. Genom att handla dessa terminer OMX30 kan man spekulera i den övergripande riktningen för den svenska aktiemarknaden utan att behöva köpa varje enskild aktie. Det ger fördelar i form av diversifiering och effektivitet, samt möjligheten att hantera stora portföljer på ett kostnadseffektivt sätt.

Nasdaq erbjuder liknande möjligheter med sina terminskontrakt, som är kopplade till olika index, till exempel Nasdaq 100. Dessa kontrakt gör att investerarna kan engagera sig i den bredare amerikanska marknaden, vilket är särskilt fördelaktigt för de som söker exponering mot tekniksektorn.

Skillnaden mellan forwards och futures

När man talar om terminshandel är det oundvikligt att stöta på termerna ”forwards” och ”futures”. Dessa representerar två grundläggande typer av terminskontrakt, men de har distinkta skillnader som är viktiga att förstå. Båda typerna av kontrakt används för att handla en mängd olika tillgångar, inklusive aktier, råvaror och valutor, men deras struktur och handelsmiljöer skiljer sig åt.

 • Forwards: Dessa är skräddarsydda kontrakt som skapas mellan två parter, ofta anpassade för att passa de specifika behoven hos de inblandade. Kontrakten handlas vanligtvis över disk (OTC), vilket innebär att de inte är föremål för samma regleringar som börshandlade produkter. De erbjuder större flexibilitet men innebär också högre risker, eftersom det inte finns någon central motpart som garanterar kontraktets utförande.

 • Futures: Dessa är standardiserade kontrakt som handlas på organiserade börser som OMX och Nasdaq. Dessa kontrakt har specifika storlekar, löptider och andra villkor som är enhetliga. OMX terminer och OMXS30 terminer är exempel på börsnoterade futures som ger investerarna möjlighet att spekulera eller säkra sig mot prisrörelser i OMX Stockholm 30 Index. Futures minskar risken genom att de är börsnoterade och har en clearingorganisation som garanterar kontraktets utförande.

Skillnaderna i riskprofil, handelsmiljö och flexibilitet mellan forwards och futures gör dem lämpliga för olika typer av strategier och investerare. Forwards erbjuder skräddarsydda lösningar för specifika behov, medan futures ger en hög grad av transparens och säkerhet tack vare deras standardiserade natur och börsnotering. Denna skillnad är viktig att förstå, eftersom det påverkar både risknivån och de möjligheter som finns i olika marknadssituationer.

Så kommer du i gång med terminshandel

Många upplever en tröskel när de ska börja med terminshandel. Följande steg för steg-guide hjälper dock dig som är nybörjare. Se till att förstå grunderna i terminskontrakt och välj rätt mäklare för att öka möjligheterna till framgång.

 1. Förstå terminskontrakt: Innan du börjar är det viktigt att du har en solid förståelse för vad terminer är och hur de fungerar. Läs på om olika typer av terminskontrakt, såsom terminer OMX30 och Nasdaq terminer, och hur de skiljer sig från andra finansiella instrument.

 1. Välj en mäklare: För att börja handla behöver du en mäklare. Jämför mäklare baserat på deras avgifter, handelsplattformar, tillgängliga terminskontrakt och kundservice. Det är viktigt att välja en mäklare som erbjuder tillgång till de marknader du är intresserad av, som OMXS30 termin eller andra indexterminer.

 1. Skapa ett handelskonto: När du har valt en mäklare, skapa ett handelskonto. Det innebär vanligtvis att du måste uppge personlig och ekonomisk information samt genomgå verifiering.

 1. Öva på ett demokonto: De flesta mäklare erbjuder demokonton där du kan öva på terminshandel utan risk. Använd detta för att bekanta dig med handelsplattformen och testa olika handelsstrategier.

 1. Planera din handelsstrategi: Innan du börjar handla med riktiga pengar är det viktigt att du har en väl genomtänkt handelsstrategi. Denna bör inkludera din risktolerans och hur du planerar att hantera potentiella förluster.

 1. Börja handla: När du känner dig bekväm, börja handla med små belopp. Övervaka marknaderna och håll dig uppdaterad om ekonomiska nyheter som kan påverka terminspriserna.

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar.
Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Fördelar och nackdelar med att handla terminer

Terminshandel erbjuder en rad fördelar men innebär även vissa risker. Det är viktigt att väga dessa aspekter mot varandra för att kunna ta bra beslut.

Fördelar

 • Hävstångseffekt: En av de största fördelarna med terminshandel är möjligheten att använda hävstång. Det innebär att man kan kontrollera en stor position med en relativt liten initial investering, vilket potentiellt kan leda till större vinster, men också större förluster.

 • Riskhantering: Terminer används ofta för att säkra (hedge) mot prisförändringar. Till exempel kan en investerare som äger aktier använda OMXS30 termin eller andra indexterminer för att säkra sin portfölj mot nedgångar i marknaden.

 • Spekulation: Terminer ger möjlighet att tjäna pengar på prisrörelser utan att faktiskt äga den underliggande tillgången, i likhet med CFD-handel. Det gör att man kan dra nytta av marknadsrörelser.

Nackdelar

 • Risk för stora förluster: På grund av hävstången kan förlusterna snabbt bli mycket stora, särskilt om marknaden rör sig i motsatt riktning mot vad investeraren förutspått.

 • Komplexitet: Terminshandel kan vara komplex och kräver en god förståelse för marknaden och de specifika tillgångarna. Det är viktigt att ha en klar strategi och förståelse för de risker som är inblandade.

 • Motpartsrisken: I vissa fall, särskilt med forwards som handlas över disk, finns det en risk att motparten inte kan uppfylla sina åtaganden. Det kan leda till förluster.

Terminshandel erbjuder alltså möjlighet till hög avkastning och användning av flexibla strategier för riskhantering, men är det viktigt att vara medveten om och förbereda sig på de risker som är förknippade med denna typ av handel.

Strategier för riskhantering i terminshandel

Riskhantering är nödvändig när man sysslar med terminshandel. På grund av den inneboende hävstången i terminskontrakt kan både vinster och förluster bli stora. Därför är det viktigt att använda sig av effektiva strategier för att minimera riskerna och skydda sitt kapital.

 • Ställ in stop-loss orders: En grundläggande strategi är att använda stop-loss orders, som automatiskt säljer terminskontrakt om priset når en förutbestämd nivå. Det hjälper till att begränsa förluster om marknaden rör sig på fel håll.

 • Diversifiera portföljen: Genom att sprida investeringar över olika tillgångsklasser och kontrakt, som OMX terminer och Nasdaq terminer, kan riskerna minskas. Diversifiering hjälper till att balansera portföljen och minskar effekten av negativa prisrörelser på en enskild tillgång.

 • Använd hedging-strategier: Hedging innebär att ta positioner som motverkar potentiella förluster på befintliga investeringar. Om en investerare till exempel har en stor aktieportfölj, kan denne använda OMXS30 termin eller andra indexterminer för att säkra sig mot nedgångar på aktiemarknaden.

 • Regelbunden övervakning och anpassning: Terminsmarknaden är dynamisk och kräver kontinuerlig uppmärksamhet. Som investerare bör man regelbundet övervaka sina positioner och vara beredd att göra justeringar baserat på marknadsförändringar och risktolerans.

 • Utbildning och undersökningar: Det behövs en djupgående förståelse för marknaden och de specifika tillgångarna. Som investerare bör man hålla sig uppdaterad om marknadstrender och ekonomiska händelser som kan påverka priserna på terminskontrakt.

Juridiska grunder i terminskontrakt

Terminskontrakt är bundna av juridiska regler och regelverk som är viktiga för både utgivare och investerare att förstå. Reglerna syftar till att skapa en transparent och rättvis marknad, där riskerna minimeras och alla parter skyddas.

 • Standardiserade kontrakt: De flesta terminer på börsen, såsom OMX terminer och Nasdaq terminer, är standardiserade när det gäller storlek, löptid och andra villkor. Detta underlättar handel på börsen och säkerställer att alla deltagare har samma förståelse för kontraktets villkor.

 • Regleringsorgan: Finansiella marknader regleras av olika organ, vilket i Sverige inkluderar Finansinspektionen. Dessa organ övervakar att regler och praxis efterlevs, och de kan vidta åtgärder vid eventuella överträdelser.

 • Clearinghus: För att minska risken för att en part inte fullföljer sina åtaganden, agerar clearinghus som en mellanhand i transaktioner. De garanterar utförandet av kontraktet, vilket minskar motpartsrisken.

 • Rapportering och övervakning: För att säkerställa transparens och förebygga marknadsmissbruk krävs det att vissa transaktioner och positioner rapporteras till relevanta myndigheter.

 • Kontraktens rättsliga status: Terminskontrakt anses vara bindande avtal. Vid tvister eller misslyckande att fullfölja ett kontrakt kan det leda till rättsliga åtgärder.

 • Ansvar och compliance: Investerare och mäklare måste följa strikta regler gällande informationsutbyte, marknadsmanipulation och insiderhandel. Överträdelser kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser och böter.

Vanliga misstag vid handel med terminer

Nybörjare på terminer stöter ofta på vissa fallgropar. Att vara medveten om dessa misstag och att veta hur man undviker dem är av stor vikt för att öka möjligheterna till framgång.

 • Otillräcklig kunskap: Många nybörjare börjar med terminshandel utifrån begränsade kunskaper. Det är viktigt att först förstå grunderna i hur terminskontrakt fungerar, inklusive de olika typerna som OMX terminer och Nasdaq terminer.

 • Försummelse av riskhantering: Att inte använda stop-loss orders eller att överskrida risktoleransen är vanliga misstag. Som investerare bör man alltid ha en tydlig riskhanteringsstrategi på plats.

 • Underskattning av hävstångseffekt: Terminshandel innebär möjligheten att använda hävstång, vilket kan leda till stora förluster liksom som stora vinster.

 • Att inte diversifiera: Att lägga alla investeringar på en enda typ av terminskontrakt, som OMXS30 termin, kan öka risken. Diversifiering över olika tillgångar och marknader är viktigt.

 • Följa marknaden utan analys: Att handla baserat på rykten eller magkänsla utan ordentlig analys kan leda till dåliga beslut. Man bör göra noggranna analyser och hålla sig uppdaterad med marknadsutvecklingen.

 • Övertrading: Att handla för ofta eller för impulsivt kan gröpa ur de potentiella vinsterna i din trading genom transaktionsavgifter och dåligt tajmade beslut.

 • Försumma marknadsförhållanden: Att inte ta hänsyn till aktuella marknadsförhållanden eller ekonomiska indikatorer kan leda till dåliga handelsbeslut. Som investerare bör man ständigt övervaka marknaden och anpassa sina strategier därefter.

FAQ – Vanliga frågor och svar om terminshandel

Denna FAQ-sektion är avsedd att ge insikter i några viktiga frågor om terminshandel.

 

Terminer är bindande kontrakt som kräver att köp eller försäljning av en tillgång sker på ett bestämt framtida datum till ett i förväg avtalat pris. Optioner ger, till skillnad från terminer, innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris innan eller vid ett visst datum.

Terminshandel finns för en mängd olika tillgångar, inklusive råvaror som guld och olja, finansiella instrument som valutor och aktieindex, samt räntebaserade produkter.

”Gå lång” innebär att köpa ett terminskontrakt i förväntan om att priset på den underliggande tillgången ska stiga. Å andra sidan innebär ”gå kort” att sälja ett terminskontrakt, vilket vanligtvis görs i förväntan om att priset på den underliggande tillgången ska sjunka.

Hävstång i terminshandel innebär att du kan kontrollera en stor position med en relativt liten initial investering. Detta kan öka potentiella vinster men det ökar också risken för stora förluster.

Terminshandel används oftast för kortsiktig handel och spekulation samt för riskhantering (hedging). Det är mindre vanligt som en strategi för långsiktiga investeringar på grund av dess spekulativa natur och behovet av aktiv förvaltning.

”Roll-over” innebär att man flyttar en position från ett terminskontrakt som närmar sig sitt utgångsdatum till ett annat terminskontrakt med ett senare utgångsdatum. Detta görs ofta för att undvika leverans av den fysiska tillgången eller för att stänga positionen vid löptid.

Ja, de flesta terminskontrakt kan avslutas genom en motsatt transaktion innan de löper ut. Det innebär att du kan avsluta din position genom att antingen köpa tillbaka en kort position eller sälja en lång position.

Läs också vår guide om daytrading, för att ta reda på om detta är en bra tradingstrategi för dig.