Optioner: Allt om att handla med optioner

Optioner erbjuder en unik och spännande form av handel. Genom att handla med optioner kan du handla på det framtida värdet av en marknad. Lär dig allt om hur optionshandel fungerar och hur du gör för att komma i gång.

Den här sidan är ett samarbete

Vill du börja handla med optioner? Avanza är ett av de mest populära valen i Sverige. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan, för att hitta den som passar bäst för just dig.

I den här artikeln tittar vi närmare på optionshandel – en fascinerande aspekt av finansmarknaden som erbjuder unika möjligheter och utmaningar. Vi reder ut vad optioner är och hur de fungerar, och går vidare in på strategier, riskhantering och skattemässiga aspekter av att handla med optioner. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren trader, hoppas vi kunna erbjuda de verktyg och kunskaper som du behöver för att ta dig fram i optionshandelns dynamiska värld.

Innehållsförteckning

Introduktion till optionshandel

Optionshandel erbjuder en flexibel strategi för investerare och traders, där man kan dra nytta av marknadens volatilitet utan att direkt äga den underliggande tillgången. En option ger innehavaren rätten att köpa eller sälja en specifik tillgång till ett förutbestämt pris på eller före ett specifikt datum. Det hela handlar alltså om spekulation, där man försöker förutse riktningen på en tillgångs pris.

Att handla med optioner kräver förståelse för olika strategier och hur de kan användas för att uppnå specifika ekonomiska mål. Optionerna kan handlas via en rad nätmäklare och på stora marknader som exempelvis Nasdaq.

Vad är en option?

En option kan beskrivas som ett ekonomiskt derivatinstrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris, känt som lösenpriset, fram till ett specifikt utgångsdatum. Detta till skillnad från terminer, där man är skyldig att fullfölja sitt åtagande och det inte tidigare än på slutdagen.

Det finns i huvudsakligen två olika typer av optioner: köpoptioner och säljoptioner.

 • Köpoptioner: Köpoptioner, även kallade calls, ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande tillgång till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Dessa används när man förutspår att den underliggande tillgångens pris kommer att stiga.

 • Säljoptioner: Säljoptioner, även kallade puts, ger innehavaren rätten att sälja den underliggande tillgången till lösenpriset, vilket kan vara fördelaktigt om man förutser ett fall i tillgångens pris.

Optionshandel används både för spekulation och riskhantering. Spekulanterna använder optionskontrakten för att satsa på prisrörelser i den underliggande tillgången utan att behöva investera det fulla värdet av tillgången. För riskhantering kan dessa fungera som en form av försäkring; till exempel kan en innehavare av en stor aktiepost köpa put-optioner för att skydda mot potentiella nedgångar i aktiens pris.

Binär optionshandel – kraftigt begränsat i Sverige

Det finns även något som heter binära optioner. Binär optionshandel erbjuder en allt-eller-inget-utbetalning baserad på om en specifik marknadshändelse inträffar eller inte. Risker och strategier med binära optioner kan vara väsentligt annorlunda jämfört med traditionell handel. Med anledning av den ökade risken är denna handel kraftigt begränsat i Sverige.

Aktieoptioner och andra underliggande tillgångar

En option kan se ut på många olika sätt och baseras på flera underliggande tillgångar, däribland:

 • Aktier
 • Valutor
 • Råvaror
 • Obligationer

Aktieoptioner är bland de mest handlade av alla optionskontrakt. Att investera i aktieoptioner skiljer sig inte mycket alls från att investera i andra typer av optionskontrakt, den huvudsakliga skillnaden är endast att den underliggande tillgången utgörs av aktier.

Hur fungerar optioner och optionshandel?

Nu vet vi vad en option är, men hur gör man för att handla med optioner i praktiken? Nyckeln till att förstå optionshandel ligger i två huvudkomponenter: inneboende värde och tidsvärde.

 • Inneboende värde är värdet av en option om den utnyttjades idag.

 • Tidsvärde återspeglar den extra värdering som marknaden tilldelar optionen baserat på tiden kvar till utgångsdatum. Ju längre tid det är kvar till utgången, desto högre är alltså tidsvärdet. Tidsvärdet minskar allteftersom optionens utgångsdatum närmar sig, det brukar kallas för ”time decay”.

Optionerna prissätts beroende på både inneboende värde och tidsvärde, samt andra faktorer som volatilitet i den underliggande tillgången och räntor. Ett exempel på en handelstransaktion kan vara en investerare som köper en köpoption på en aktie som de tror kommer att stiga i pris. Om aktiens pris ökar över lösenpriset innan optionen löper ut, kan innehavaren utöva optionen och köpa aktierna till ett lägre pris än marknadsvärdet, för att sedan sälja dem och realisera vinsten.

Omvänt, om aktiens pris inte överskrider lösenpriset, kan investeraren välja att inte utöva optionen, varvid den maximala förlusten begränsas till kostnaden för optionen.

Så börjar du handla med optioner

Att börja med optionshandel kan verka krångligt till en början, men genom att följa några enkla steg kan du starta din handelsresa på ett smidigt sätt och på sikt utveckla dina färdigheter för att bli en framgångsrik optionshandlare.

 1. Utbilda dig: Innan du ger dig in i optionshandel, är det viktigt att du lär dig både koncept och terminologi. Det finns många resurser tillgängliga online, inklusive kursmaterial, böcker och webbseminarier som kan ge dig den kunskap som du behöver.

 2. Välj en lämplig mäklare: Valet av mäklare är viktigt. Jämför mäklare baserat på avgifter, användarvänlighet i handelsplattform och utbildningsresurser. Se till att mäklaren är reglerad och har goda recensioner från andra traders.

 3. Öppna ett handelskonto: När du har valt en mäklare behöver du öppna ett handelskonto. Det kommer sannolikt att innebära att du behöver tillhandahålla personlig information och svara på frågor om din handelserfarenhet och risktolerans.

 4. Bekanta dig med handelsplattformen: Ta dig tiden att lära känna mäklarens handelsplattform. Många mäklare erbjuder demokonton där du kan öva på att handla med virtuella pengar tills du blir bekväm med att utföra riktiga affärer.

 5. Skapa en handelsplan: En handelsplan bör innehålla dina mål, risktolerans, strategier och kriterier för att öppna och stänga positioner. Det kommer att fungera som en vägledning och hjälpa till att hålla dina handelsaktiviteter disciplinerade och organiserade.

 6. Börja smått: När du känner dig redo att börja handla med riktiga pengar är det klokt att börja smått. Det minskar din riskexponering medan du fortsätter att lära dig och anpassa din strategi baserat på verkliga erfarenheter.

Skatteregler för optionshandel

Att förstå de skattemässiga aspekterna av optionshandel är viktigt för att optimera avkastningen på dina investeringar. Varje land har egna regler och lagar som påverkar hur vinster och förluster behandlas.

Finansmarknaderna är strikt reglerade för att skydda investerarna och upprätthålla en rättvis handel. Det är viktigt att handla med optioner genom en mäklare som är reglerad av en ansedd tillsynsmyndighet. Det säkerställer att dina handelsaktiviteter överensstämmer med gällande lagar och regler.

Skattekonsekvenserna av handeln kan vara komplexa och varierar beroende på faktorer som:

 • Land
 • Typ av option
 • Om handeln betraktas som kapitalvinst eller inkomst

I många jurisdiktioner beskattas eventuella vinster antingen som kapitalvinster eller som inkomst, beroende på handlarens aktivitetsnivå och handelsintentioner. Det är viktigt att hålla detaljerade register över alla transaktioner för att kunna beräkna vinster och förluster korrekt och uppfylla deklarationskraven.

Skatteplanering är också en viktig del av handelsstrategin. Som trader kan det vara fördelaktigt att konsultera en skatterådgivare för att förstå hur olika handelsstrategier kan påverka skattesituationen och för att maximera avkastningen.

För de som handlar på marknader utanför hemlandet är det även viktigt att sätta sig in i de internationella skatteavtal och regler som gäller, för att undvika dubbelbeskattning och säkerställa att man följer alla lagar.

Ordlista

Nedan finns en ordlista med termer som kan vara bra att känna till innan man ger sig in i handeln.

 • Option: Ett finansiellt derivat som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod.
 • Strike-pris eller lösenpris: Det pris till vilket innehavaren av en option kan köpa eller sälja den underliggande tillgången.
 • Utgångsdatum: Det datum då optionen upphör att gälla och inte längre kan utövas.
 • Optionspremie: Det pris som betalas för att köpa en option.
 • Köpoption: Ger innehavaren rätten att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en specifik tidsram.
 • Säljoption: Ger innehavaren rätten att sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en specifik tidsram.
 • Inneboende värde: Skillnaden mellan den underliggande tillgångens nuvarande marknadspris och optionens strike-pris, om denna skillnad är positiv.
 • Tidsvärde: Värdet av möjligheten att utnyttja en option i framtiden, beroende på flera olika faktorer, såsom tid, volatilitet, räntenivå och utdelningsförväntningar.
 • Greeks: Mätvärden som beskriver hur priset på en option kan förändras beroende på olika faktorer, som prisförändringar, tidsförlopp, och volatilitet. Varje ”greek” mäter en specifik risk: Delta mäter prisförändring, Gamma känsligheten av Delta, Theta tidsförfallet, Vega volatilitetens påverkan, och Rho räntans påverkan.
 • Volatilitet: Beskriver hur mycket och hur snabbt priset på en tillgång går upp och ner över en viss tid.
 • Marginalkrav: Den procentandel av en options kontraktsvärde som en investerare måste ha som säkerhet för att kunna öppna och underhålla handelspositioner i optioner.
 • Utgångscykel: Ett slags schema som bestämmer hur ofta optionskontrakt med olika utgångsdatum är tillgängliga för handel, beroende på underliggande tillgång och börsen.

Strategier, riskhantering och vanliga fallgropar inom optionshandel

Innan man ger sig in i handeln bör man komma ihåg att all form av trading innebär risker. Det är därför viktigt att känna till olika strategier för att hantera dessa.

Täckta samtal är en strategi som innebär att en investerare håller en lång position i en underliggande tillgång och samtidigt skriver (säljer) en köpoption på samma tillgång. Den här strategin genererar inkomst från optionspremien och kan erbjuda visst skydd mot nedgångar i den underliggande tillgångens pris. Dock begränsar det också uppsidan om den underliggande tillgången stiger kraftigt i pris, eftersom man kan bli tvungen att sälja till lösenpriset.

Skyddande säljoptioner fungerar som en slags försäkring. Genom att köpa en säljoption, kan du skydda en lång position i en underliggande tillgång mot betydande nedgångar. Den här strategin innebär en kostnad i form av premien för säljoptionen, men ger rätten att sälja tillgången till ett förutbestämt pris. Något som kan hjälpa till att begränsa potentiella förluster.

Man ska heller inte glömma vikten av diversifiering och positionens storlek. Denna typ av handel är komplicerad och kan leda till betydande förluster. Sätt därför aldrig för mycket kapital i en enda handel. Sprid hellre riskerna över olika tillgångsklasser eller strategier för att minska den totala riskexponeringen.

Vanliga misstag att undvika

När man ska handla med optioner bör man försöka undvik att:

 • Gå in i en affär utan en tydlig plan. Det är viktigt att ha en fastställd handelsplan och hålla sig till den.

 • Använda överdriven hävstång som kan förstora förluster. Använd hävstång med omsorg och ha alltid en riskhanteringsstrategi på plats.

 • Ignorera time decay, som innebär att värdet på en option minskar ju närmare den kommer sitt utgångsdatum. Det är särskilt viktigt när man handlar med optionskontrakt som snart löper ut.

 • Inte ta hänsyn till volatilitet. Volatiliteten påverkar optionspremien starkt, en missbedömning kan leda till att man betalar för mycket eller säljer för lite.

 • Inte anpassa strategin efter marknadsförhållandena. Marknaderna förändras ständigt. Då är det viktigt att ha en flexibel strategi.

FAQ – Vanliga frågor

En option är ett kontrakt mellan en utställare och en innehavare som baseras på värdet av en underliggande tillgång, exempelvis aktier, råvaror eller valutor. Kontraktet ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller köpa den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris.

Det finns huvudsakligen två optioner: köpoptioner (calls) och säljoptioner (puts). En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande tillgången av utfärdaren. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande tillgången till utfärdaren.

Genom att köpa köp- och säljoptioner kan du inte förlora mer än premien du betalar för att öppna din position. Som utfärdare av ett optionskontrakt kan du dock förlora betydligt mer. Se därför till att hantera dina risker noggrant.

Läs också vår guide om daytrading, för att ta reda på om denna strategi kan passa dig och din handel.