Warranter: Stor guide till handel med warranter

Warranter är ett hävstångsinstrument som lockar till sig många investerare. En warrant kan användas för att spekulera i såväl upp- som nedgång i värdet, vilket gör dessa till ett flexibelt alternativ. Här kan du ta reda på allt du behöver veta innan du börjar handla!

Först och främst behöver du välja en nätmäklare för att handla med warranterna. Avanza är ett av de mest populära valen i Sverige. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan.

Warranter erbjuder en möjlighet för investerare att spekulera i marknadsrörelser eller skydda sina portföljer genom att handla med en hävstångseffekt. De fungerar som kontrakt som ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång.

I denna artikel täcker vi det mesta från grundläggande begrepp till avancerade strategier och riskhantering för att ge dig en heltäckande bild av hur det är att handla med warranter. Men vad är en warrant? Läs vidare och lär dig allt du behöver veta för att börja handla!

Innehållsförteckning

Vad är warranter och hur fungerar dem?

Warranter fungerar som ett kontrakt mellan utgivaren och innehavaren där innehavaren får rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris, kallat lösenpris, före eller på en specifik slutdag. Denna underliggande tillgång kan vara:

 • Aktier
 • Index
 • Råvaror
 • Valutor

Det finns huvudsakligen två typer av warranter: köpwarrant (call) och säljwarrant (put).

 • En köpwarrant ger innehavaren rätten att köpa den underliggande tillgången.
 • En säljwarrant ger rätten att sälja.

Till skillnad från vissa andra derivatprodukter, som optioner, utges warranter oftast av finansiella institutioner. Det gör dem tillgängliga för olika typer av investerare som ett sätt att spekulera i prisrörelser eller skydda sina investeringar (hedging). De kan köpas och säljas på börsen, vilket bidrar till deras popularitet bland investerare som söker flexibilitet och tillgänglighet.

En viktig aspekt i denna börshandlade produkt är deras hävstångseffekt. Den innebär att en liten procentuell förändring i den underliggande tillgångens pris kan leda till en betydligt större procentuell förändring i warrantens pris. Detta kan både öka avkastningspotentialen och riskerna, vilket gör det viktigt för investerare att noggrant överväga risker och sin investeringsstrategi innan de engagerar sig i warrantmarknaden.

Option vs warrant: En detaljerad jämförelse

En warrant är på många sätt lik en option, men det finns viktiga skillnader att vara medveten om. Trots deras likheter – båda erbjuder rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång – skiljer de sig åt på flera väsentliga punkter.

 • Utgivare: En av de främsta skillnaderna ligger i vem som utfärdar instrumentet. Warranter ges ut direkt av företaget som tillgången avser eller av en finansiell institution. Optioner kan ställas ut av vem som helst, vilket tenderar att ge större möjligheter i den marknaden.

 • Löptid: Warranter har vanligtvis längre löptider, ofta flera år, vilket ger investerare en längre tidsram att spekulera i eller skydda sig mot framtida prisrörelser. Optioner har vanligtvis kortare löptider, vilket gör dem till ett mer flexibelt verktyg för kortsiktiga strategier.

 • Prissättning och likviditet: Warranter kan ibland handlas till en premie på grund av deras längre löptid och den utspädningseffekt som kan uppstå. Optioner har oftast högre likviditet på grund av deras standardiserade natur och det breda utbudet av strikepriser och utgångsdatum.

 • Rättigheter och skyldigheter: Medan båda instrumenten ger köparen en rättighet snarare än en skyldighet, påverkar utövandet av en warrant företagets kapitalstruktur genom att nya aktier kan behöva utfärdas. Det är inte fallet med optioner, där utövandet innebär överföring av befintliga aktier.

 • Kontant avräkning: Warranterna som på lösendagen har ett realvärde avräknas kontant, vilket innebär att du får ett belopp motsvarande värdet på warranten i fråga.

Turbowarranter och deras dynamik

Turbowarranter är en speciell typ av warrant som kännetecknas av sin höga hävstångseffekt och inbyggda skyddsnivå, känd som barriären. Dessa instrument tillåter investerare att spekulera i prisrörelser av en underliggande tillgång, ofta med en större exponering jämfört med de traditionella warranterna.

En aspekt av turbowarranter är deras barriärnivå. Om den underliggande tillgången når denna nivå avslutas turbowarranten omedelbart och förlorar sitt värde, vilket skiljer dem från dess traditionella motsvarigheter som inte har detta automatiska stopp. Det ger både en skydds- och riskaspekt, det begränsar förlusterna men också potentialen för vinst om marknaden återhämtar sig efter att ha nått barriären.

Hävstångseffekten i turbowarranter innebär att även små förändringar i den underliggande tillgångens pris kan leda till stora procentuella förändringar i warrantens värde. Det gör dessa intressanta för investerare som söker större avkastningspotential. Man måste dock också komma ihåg att ökad hävstång innebär ökad risk.

Turbowarranter finns i två huvudtyper:

 • Lång turbowarrant – används när du förväntar dig att den underliggande tillgången ska öka i värde.
 • Kort turbowarrant – används för att spekulera i en nedgång i tillgångens pris.

För investerare som är intresserade av att handla med turbowarranter är det viktigt att ha en god förståelse för den underliggande tillgångens dynamik, samt att vara medveten om de risker som hävstångseffekten och barriären medför.

Steg för att börja handla med warranter

Att börja handla med warranter kan verka utmanande, men med rätt kunskap och vägledning kan det vara en givande investeringsmöjlighet. I denna steg för steg-guide går vi igenom grunderna i warranthandel och ger dig de nödvändiga verktygen för att komma i gång.

 1. Utbildning: Börja med att utbilda dig själv om grunderna i dessa instrument, inklusive hur de fungerar, deras risker och de olika typer som finns tillgängliga. Använd resurser som finansiella webbplatser, böcker och kurser för att bygga upp din kunskap.
 1. Välj en mäklare: Välj en pålitlig och licensierad mäklare som erbjuder handel med dessa instrument. Se till att de har rimliga avgifter, bra kundservice och en användarvänlig handelsplattform.
 1. Research och analys: Gör research om den specifika warrant du är intresserad av och om den underliggande tillgången innan du investerar. Använd teknisk och fundamental analys för att bedöma potentiella investeringar.
 1. Riskhantering: Bestäm på förhand hur mycket du är villig att riskera och använd stop loss-order för att begränsa eventuella förluster.
 1. Börja smått: Börja med mindre investeringar för att förstå marknaden och få erfarenhet. Det är bättre att lära sig med mindre summor än att riskera stora delar av sitt kapital från början.
 1. Övervaka och justera: Håll koll på dina investeringar och var redo att anpassa din strategi baserat på marknadsförändringar.
Person som sitter framför en dator för att köpa en warrant

Olika investeringsstrategier

Warranter erbjuder olika investeringsstrategier som kan anpassas efter en investerares mål och risktolerans. Här är några vanliga strategier:

 • Spekulation: Många använder warranter för att spekulera i prisrörelser på marknaden. Med sin hävstångseffekt de erbjuda hög avkastningspotential på kort sikt. Investerare som förutser en prisökning på en underliggande tillgång kan köpa köpwarranter, medan de som förutser en prisnedgång kan välja säljwarranter.
 • Hedging: Warranter kan användas för att skydda en befintlig portfölj mot prisfall. Genom att köpa säljwarranter kan en investerare säkra sina aktiepositioner mot nedgångar.
 • Diversifiering: Genom att inkludera dessa instrument i en portfölj kan investerare diversifiera sina investeringar. Det kan minska den totala risken, eftersom de ofta rör sig annorlunda än traditionella aktier och obligationer.
 • Volatilitetsstrategi: Denna strategi involverar att dra nytta av prisrörelser som beror på volatilitet på marknaden. Investerare kan köpa warranterna när de förväntar sig ökad volatilitet och prisrörelser, och sälja dem när de förväntar sig en minskad volatilitet. Det kan vara en effektiv strategi för att utnyttja marknadens skiftningar och potentiellt generera avkastning. Det är en avancerad strategi som passar investerare med erfarenhet och kunskap om marknaden.

Räkna ut hävstång på en warrant

Att räkna ut hävstång på en warrant är en viktig del av analysarbetet innan man investerar. För att göra detta behöver du ta hänsyn till flera faktorer, inklusive:

 • Warrantens lösenpris
 • Pris på den underliggande tillgången
 • Hur mycket du investerar

Genom att använda en enkel matematisk formel kan du beräkna den exakta hävstångseffekten för din warrantposition. Det hjälper dig att förstå hur mycket din investering kan förstärkas eller minska baserat på prisrörelser på den underliggande tillgången.

Ordlista

Här är en ordlista med några av de vanligaste begreppen inom warranthandel:

 • Barriärnivå: En förutbestämd prisnivå för turbowarranter, där warranten upphör att gälla om den underliggande tillgången når denna nivå.
 • Hävstångseffekt: En egenskap som innebär att en liten förändring i priset på den underliggande tillgången kan leda till en proportionellt större förändring i priset.
 • Köpwarrant (Call): Warranttyp som ger innehavaren rätten att köpa en underliggande tillgång.
 • Likviditet: Förmågan att snabbt köpa eller sälja warranten utan att påverka priset.
 • Lösenpris: Det pris till vilket innehavaren kan köpa (för köpwarrant) eller sälja (för säljwarrant) den underliggande tillgången.
 • Slutdag: Det datum då warranten upphör att gälla och rätten att utnyttja den förfaller.
 • Säljwarrant (Put): Warranttyp som ger innehavaren rätten att sälja en underliggande tillgång.
 • Tidsförfall: En process där en warrants värde minskar ju närmare den kommer slutdagen.
 • Turbowarrant: Warranttyp som har en hög hävstångseffekt och inkluderar en fördefinierad barriärnivå. När barriärnivån nås, avslutas warrantens värde och den kan inte längre användas.

 • Underliggande tillgång: Den tillgång som utgör warrantens värde. Det kan vara aktier, index, råvaror eller valutor.

Vanliga frågor och svar

Nykomlingar inom warranthandel har ofta liknande frågor. Här är svar på några av de vanligaste frågorna.

Priset på en warrant påverkas av flera faktorer, inklusive priset på den underliggande tillgången, löptiden, volatiliteten i den underliggande tillgången, räntesatser och dividendutbetalningar.

Med köp av warranter är den maximala förlusten begränsad till det belopp som investerats i warranten. Man kan inte förlora mer än den initiala investeringen.

Turbowarranter har en inbyggd barriärnivå och när den nivån nås förlorar warranten sitt värde. Den har även en högre hävstång jämfört med vanliga warranter.

Tillgängligheten av warranter varierar mellan marknader. De flesta större börser erbjuder handel med warranter, men utbudet kan skilja sig åt.

Det är viktigt att välja en mäklare som erbjuder handel med warranter. Alla mäklare erbjuder inte denna tjänst, så kontrollera detta innan du öppnar ett konto.

Warranter anses generellt sett vara mer riskfyllda än aktier på grund av deras hävstångseffekt och tidsförfall.