Obligationer: Så gör du för att köpa obligationer

Obligationer erbjuder en attraktiv möjlighet för investerare att diversifiera sin portfölj och uppnå stabila avkastningar. Denna guide introducerar dig till världen av obligationer, från grunderna i vad obligationer är till olika typer av obligationer och olika handelsstrategier. Oavsett om du är nybörjare eller en mer erfaren investerare kommer du att få värdefulla insikter i hur du kan köpa obligationer och optimera din investeringsstrategi.

Den här sidan är ett samarbete

Vad är obligationer?

En obligation, eller ”bonds” på engelska, är ett skuldebrev där utgivaren förbinder sig att betala tillbaka det nominella värdet till innehavaren vid en förutbestämd tidpunkt, och att periodiskt betala ränta – ofta kallad kupongränta. Denna form av investering är ett sätt för staten, kommuner och företag att finansiera sina verksamheter. Till skillnad från aktier, där investeraren köper en del av ett företag, köper man med en obligation en del av en skuld och får i utbyte löften om fast ränta samt återbetalning av det lånade beloppet.

Att investera i obligationer anses ofta vara mindre riskfyllt än att investera i aktier, vilket bidrar till deras popularitet bland konservativa investerare. Obligationer ränta är en nyckelfaktor som lockar investerare eftersom den erbjuder en förutbestämd inkomst under obligationens löptid.

Räntan kan vara fast, flytande eller noll, beroende på obligationsvillkoren. Fast ränta innebär att räntebetalningarna är konstanta över tid, medan en flytande ränta justeras regelbundet baserat på referensräntor. Nollränta på obligationer innebär att obligationen inte betalar någon löpande ränta till innehavaren. Dessa obligationer säljs istället till ett pris som är lägre än deras nominella värde.

Bästa obligationer för en investerare beror på dennes risktolerans och investeringshorisont. Långa löptider och högre räntor tenderar att innebära högre risk, men också möjlighet till högre avkastning. I jämförelse med aktier betraktas obligationer generellt som mindre riskfyllda investeringar eftersom de erbjuder förutsägbara avkastningar. Om ett företag går i konkurs prioriteras obligationer före aktieägares krav vid utbetalningar. Dock varierar risknivån beroende på utgivarens kreditvärdighet.

Investera i obligationer hos en nätmäklare

Avanza är en av de mest populära nätmäklarna i Sverige. Jämför Avanza med andra nätmäklare nedan.

Olika typer av obligationer

Det finns flera typer av obligationer tillgängliga på marknaden, var och en med sina egenskaper när det gäller risk och potentiell avkastning. De vanligaste är statsobligationer och företagsobligationer, men det finns också andra varianter som kommunobligationer och strukturerade produkter.

Vad är statsobligationer? De ges ut av nationella regeringar och anses vara en av de säkraste investeringarna, eftersom de stöds av statens kreditvärdighet. I Sverige är svenska statsobligationer populära bland investerare som söker en låg risk. Ränta statsobligationer erbjuder en fast ränteinkomst och är ett attraktivt alternativ för konservativa sparare. Att köpa statsobligationer görs lätt genom direkta köp på statens skuldauktioner eller via sekundärmarknaden.

Företagsobligationer ges ut av företag och tenderar att erbjuda högre räntor än statsobligationer, reflekterande den högre risken. Deras avkastning beror på företagets ekonomiska hälsa och marknadens uppfattning om dess framtida utsikter.

Kommunobligationer liknar statsobligationer men utges av lokala myndigheter eller kommuner. De används ofta för att finansiera specifika projekt som skolor eller infrastruktur. Även om de vanligtvis erbjuder lägre avkastning än företagsobligationer, anses de vara relativt säkra investeringar.

Strukturerade produkter är mer komplexa och kan vara knutna till olika typer av underliggande tillgångar, vilket erbjuder en mängd olika avkastningsprofiler och risknivåer. Dessa produkter är avsedda för mer erfarna investerare som förstår de inneboende riskerna.

Risken och avkastningen varierar alltså väsentligt mellan dessa typer av obligationer. Medan statsobligationer och kommunobligationer erbjuder lägre risk och därmed lägre avkastning, kan företagsobligationer och strukturerade produkter erbjuda högre avkastning men med ökad risk. Valet mellan dessa typer bör baseras på investerarens risktolerans, investeringshorisont och de ekonomiska målen.

Hur köper man obligationer?

Att köpa en obligation är en process som kan variera något beroende på typen av obligationer och var du väljer att göra ditt köp. Nedan följer en steg för steg-guide för hur du går tillväga för att köpa obligationer, med fokus på de viktiga övervägandena under processen.

  1. Välj en handelsplattform: Det första steget är att välja var du ska köpa dem. Du kan köpa obligationer genom banker, mäklartjänster eller onlineplattformar. Varje plattform har sina egna avgifter och tjänster, så det är viktigt att jämföra alternativen.
  2. Välj obligations-typ: Det finns många olika typer av obligationer, inklusive statsobligationer, företagsobligationer och kommunobligationer. Ditt val bör baseras på din risktolerans och dina investeringsmål. Obligationer med hög ränta tenderar att innebära högre risk.
  3. Analysera löptid och kreditrisk: När du har bestämt dig för en typ av obligation är nästa steg att titta på löptiden och kreditrisken. Löptiden avser tiden till obligationens förfallodatum, medan kreditrisken handlar om utgivarens förmåga att betala tillbaka skulden. En högre kreditrisk kan ge högre ränta men också ökad risk för förlust.
  4. Överväg ränteläget: Räntan på en obligation kan antingen vara fast, variabel eller noll. Fast ränta innebär att du får samma ränteutbetalning under hela löptiden, medan en variabel ränta kan ändras. Ränteläget är en viktig faktor att överväga, särskilt om du letar efter obligationer med hög ränta.
  5. Gör ditt köp: När du har valt en obligation baserat på dessa kriterier, är det dags att genomföra köpet. Det kan göras direkt genom din valda handelsplattform. Kom ihåg att hålla koll på eventuella avgifter som kan påverka din totala avkastning.
  6. Övervaka din investering: Efter att du har köpt obligationer är det viktigt att regelbundet övervaka ditt investeringsvärde och de utbetalningar du får. Marknadsförhållanden kan förändras, och det kan påverka värdet på dina obligationer.

Hur säljer man en obligation?

För att sälja obligationer kan investerare antingen vända sig direkt till den finansiella institution där obligationerna ursprungligen köptes, såsom en bank eller en mäklarfirma, eller använda en onlinehandelsplattform. Processen innebär att placera en försäljningsorder där du anger antalet obligationer du vill sälja och till vilket pris. Priset kan påverkas av rådande marknadsräntor, obligationens kreditkvalitet, och hur lång tid det är kvar till förfallodatumet.

När en köpare hittas genomförs transaktionen, och försäljningslikviden överförs till ditt konto. Viktigt att notera är att marknadsvärdet på obligationer kan variera, och försäljning innan förfallodatum kan resultera i antingen vinst eller förlust beroende på marknadens ränteläge och efterfrågan.

Strategier för att investera i obligationer

När du investerar i obligationer finns det flera strategier du kan använda för att maximera din potentiella avkastning och minimera risker. En förståelse för hur marknadsförändringar påverkar obligationspriser är central för dessa strategier. Här beskrivs tre populära handelsstrategier: att hålla till förfall, stege-strategin och diversifiering.

Att hålla till förfall är en grundläggande strategi där investeraren köper en obligation och behåller den till dess att löptiden är slut. Denna strategi är särskilt lämplig för en statsobligation och andra obligationer med fast ränta eftersom den garanterar återbetalning av det nominella värdet samt regelbundna ränteutbetalningar, förutsatt att utgivaren inte “defaultar”, det vill säga ställer in betalningarna. Strategin minskar risken för förlust på grund av marknadsprisfluktuationer och är ett bra val för konservativa investerare.

”Bond ladder”, eller stege-strategin, betyder att du fördelar dina investeringar över obligationer med olika förfallodatum. Genom att investera i en blandning av kort-, medel- och långsiktiga obligationer kan du som investerare dra nytta av de oftast högre räntorna som erbjuds för obligationer med längre löptider, samtidigt som du behåller en viss grad av likviditet.

När de obligationer med kortare löptid förfaller, får du tillgång till dina pengar som du kan välja att återinvestera beroende på rådande ränteläge. Denna metod bidrar till att minska risken för ränteförändringar och ger flexibilitet för att anpassa portföljen efter marknadsförhållandena.

Diversifiering över olika sektorer och löptider är ytterligare en viktig strategi. Genom att sprida investeringarna över en mängd olika obligationer, inklusive statsobligationer, företagsobligationer och kommunobligationer, kan investeraren minska risken för stora förluster om en specifik sektor eller utgivare möter svårigheter. Genom att tillämpa dessa strategier kan investerare bättre positionera sig för att hantera de risker som är förknippade med obligationsinvesteringar och dra nytta av möjligheterna på obligationsmarknaden.

Viktigt är att varje strategi bör anpassas efter den enskilda investerarens risktolerans, investeringshorisont och finansiella mål.

investera i obligationer

För- och nackdelar med att investera i obligationer

Investeringar i obligationer kommer med både fördelar och nackdelar som en investerare bör tänka över. En av de största fördelarna med obligationsinvesteringar är de stabila ränteinkomsterna dessa kan erbjuda. Särskilt statsobligationer ränta erbjuder en förutsägbar och pålitlig inkomstkälla, vilket är attraktivt för konservativa investerare och för den som söker en fast inkomst, till exempel pensionärer. Obligationer ränta är i allmänhet lägre än potentiell avkastning på aktier, men risken är också betydligt lägre, vilket gör obligationer till en säkrare investering, särskilt i oroliga ekonomiska tider.

En annan fördel är att obligationer ofta anses vara mindre riskfyllda än aktier. Detta beror på att obligationer har företräde framför aktier vid en utgivares konkurs. Så om ett företag går i konkurs betalas obligationsinnehavare ut före aktieägare. För den som vill köpa statobligationer är risken ännu lägre eftersom de backas upp av regeringens förmåga att generera inkomster genom skatter eller att trycka upp mer pengar.

Trots dessa fördelar finns det nackdelar med obligationsinvesteringar. En av de största nackdelarna är den lägre avkastningen jämfört med aktier. Historiskt sett har aktiemarknaden erbjudit högre långsiktig avkastning än obligationsmarknaden, vilket innebär att investerare som prioriterar tillväxt över säkerhet kanske finner obligationer mindre tilltalande.

Dessutom finns det en risk för värdeförlust vid räntehöjningar. När räntorna stiger, minskar värdet på befintliga obligationer med fast ränta eftersom nya obligationer kommer att erbjuda högre räntor. Det kan leda till kapitalförluster för investerare som behöver sälja sina obligationer före förfallodatum.

Sammanfattning av investering i obligationer

Obligationer erbjuder en viktig diversifieringsmöjlighet för investerare som söker stabilitet och förutsägbara inkomster i sin portfölj. Genom att investera i obligationer kan man dra nytta av regelbundna ränteinkomster och en lägre riskprofil jämfört med aktier. Statsobligationer, med sin lägre risk och stabila ränta, är särskilt attraktiva för konservativa investerare eller för den som närmar sig pensionen. Att köpa statobligationer kan ge en säker grund i en välbalanserad investeringsportfölj.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om de nackdelar som följer med obligationsinvesteringar, såsom lägre avkastning jämfört med aktier och risk för värdeförlust vid räntehöjningar. Strategier som att hålla till förfall, “bond ladder” och diversifiering över olika sektorer och löptider kan hjälpa investerare att handskas med dessa risker.

Slutligen är det väsentligt för investerare att noggrant överväga sina personliga investeringsmål, sin risktolerans och sina tidsramar när de beslutar om att inkludera obligationer i sin portfölj. En välgrundad strategi som tar hänsyn till både fördelarna och de potentiella riskerna med obligationsinvesteringar kan bidra till en mer stabil och lönsam investeringsframtid.