Vad är rörelsekapital?

Det kapital som ett företag finansierar den löpande verksamheten med brukar kallas för rörelsekapital. Rörelsekapital utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett företags likviditet, effektivitet och finansiella status på kort sikt mäts med hjälp av rörelsekapitalet. Man använder rörelsekapitalet för att exempelvis betala löner, skulder till leverantörer och göra lagerinköp. Vi kan alltså konstatera att …

Läs mer

Förklaring av likviditet och likviditetsmått

Likviditeten anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. När du investerar i aktier är det viktigt att beakta företagets likviditet. Använd dig då av flera nyckeltal och likviditetsmått för att få en uppfattning av företagets välmående. Hög likviditet betyder i allmänhet en hel del fördelar medan låg likviditet brukar ses som negativt. När man vill bedöma ett …

Läs mer

Vad är CAGR?

CAGR är en förkortning på engelskans Compound Annual Growth Rate och översätts till genomsnittlig årlig avkastning eller beräkning av årlig värdeökning. Det är med andra ord ett nyckeltal för avkastning på till exempel en portfölj eller investering. CAGR går också att använda när det kommer till företag och man vill titta på hur företaget har …

Läs mer

Vad är EBIT (rörelseresultat)?

Ett företags vinst före räntor och skatter är vad man kallar för rörelseresultat eller EBIT. Nyckeltalet anger det verkliga resultatet för verksamheten utan att beakta kostnader för skatter och finansiella poster. EBIT används för att mäta ett företags lönsamhet. Förkortningen EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes. Rörelseresultatet kan ge dig en bild …

Läs mer

Vad är substansvärde?

Substansvärde visar ett företags bakomliggande värde, eget kapital, jämfört med företagets aktiepris. Nyckeltalet används främst när man värderar fastighets- och investmentbolag. I en fundamental analys kan du använda substansvärdet för att få en uppfattning om hur börsen värderar företaget och aktien. Substansvärdet ger dig alltså förståelse för om aktien är värderad högt eller lågt. Man …

Läs mer

Vad är Earnings Yield (EY)?

Nyckeltalet Earnings Yield anger relationen mellan nettovinsten per aktie och priset på aktien. Earnings Yield används främst för at identifiera bolag som är lågt värderade i relation till deras rörelseresultat. På svenska brukar man tala om nyckeltalet som resultatavkastning eller inverterat P/E-tal (E/P). Med hjälp av nyckeltalet får du en uppfattning om hur stor företagets …

Läs mer

Vad är EV/SALES?

Nyckeltalet EV/SALES eller EV/S kan du använda för att få en uppfattning om ett företags värde. Förkortningen EV står för engelskans enterprise value som innebär börvärde inkluderat nettoskuld. Sales kan översättas till svenska som företagets försäljning. EV/SALES ger dig en bild av hur ett bolags försäljning värderas på börsmarknaden. Man kan förenklat säga att nyckeltalet …

Läs mer

Vad är EV/EBITDA?

Nyckeltalet EV/EBITDA kan du använda dig av för att värdera ett företag. EV/EBITDA består av Enterprise Value, EV, och EBITDA som står för resultat före räntekostnader, skatt, ned- och avskrivningar. Enterprise Value, EV, står för börsvärde plus nettoskuldsättning. EBITDA står för engelskans earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Vid värdering av bolag är nyckeltalet …

Läs mer

Vad är EV/EBIT?

När du vill värdera ett företag kan du använda dig av nyckeltalet EV/EBIT. Nyckeltalet är omtyckt hos flera investerare. EV står för engelskans Enterprise Value som utgörs av börsvärde plus nettoskuld. EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes, som står för resultat innan finansiella kostnader och skatter. EV/EBIT anger hur ett företag värderas …

Läs mer

Vad är WACC?

WACC står för Weighted Average Cost of Capital och översätts till Viktad kapitalkostnad. När du vill räkna ut kostnaderna för ett företags lån och egna kapital använder man sig av nyckeltalet WACC. Nyckeltalet anger minimiavkastningen som ett företag kan godkänna för att kunna möta de avkastningskrav som aktieägarna har och långivarnas räntekrav. Viktad kapitalkostnad anger …

Läs mer