Vad är rörelsekapital?

rörelsekapital

Det kapital som ett företag finansierar den löpande verksamheten med brukar kallas för rörelsekapital. Rörelsekapital utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett företags likviditet, effektivitet och finansiella status på kort sikt mäts med hjälp av rörelsekapitalet. Man använder rörelsekapitalet för att exempelvis betala löner, skulder till leverantörer och göra lagerinköp. Vi kan alltså konstatera att rörelsekapitalet är mycket viktigt för företaget. För att ha möjlighet att växa och investera är rörelsekapitalet viktigt. Termen rörelsekapital används ofta inom bokföring. På engelska översätts rörelsekapital till working capital.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad innebär rörelsekapital?
  • Räkna ut rörelsekapital
  • Vad ingår i rörelsekapital?
  • Negativt rörelsekapital
  • Positivt rörelsekapital
  • Värdering av bolag
  • FAQ – Vanliga frågor om rörelsekapital
  • Video om rörelsekapital

Vad innebär rörelsekapital?

Rörelsekapital är kapital som företag anvämder för att finansiera sin verksamhet. Det utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Företag använder sitt rörelsekapital för att till exempel finansiera löner, inköp och skulder till leverantörer. Genom att kontrollerat minska nivån på rörelsekapitalet kan företag öka sin avkastning på det kapital som de investerat. Det här betyder att kapital frigörs, vilket företaget kan använda för att växa. Det är en förmånlig källa till finansiering, Det är dock viktigt att nivån är hållbar eftersom en för stor minskning av kapitalet kan orsaka problem för företaget.

Rörelsekapitalet visar om företaget är stabilt och har god likviditet på kort sikt. Beroende på vilken bransch man tittar på varierar också rörelsekapital. Högt värde på rörelsekapital är bra. Nivån på rörelsekapitalet ska vara positiv och man strävar ofta till så hög nivå som möjligt. Det är svårt att definiera en nivå som anses som bra eftersom det beror på företag och bransch. Jämför därför främst bolag inom samma bransch när du tittar på rörelsekapital.

Räkna ut rörelsekapital

Ett företags rörelsekapital räknas ut genom att räkna företagets omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörelsekapital = omsättningstillgångar – kortfristiga skulder

Till omsättningstillgångar hör kassa, lager samt fodringar från kunder. Till kortfristiga skulder räknas löner, skulder till leverantörer samt skatter.

Petter el Ab har omsättningstillgångar på 70 000 kr. Bolagets kortfristiga skulder är 17 000 kr. För att räkna ut rörelsekapitalet för Petter EL Ab gör vi på följande sätt:

Rörelsekapital: 70 000 – 17 000 = 53 000 kr

Vad ingår i rörelsekapital?

Som vi redan tidigare har kunnat konstatera är rörelsekapital det kapital som företaget använder för att finansiera den dagliga verksamheten. Det är frågan om de pengar som företaget betalar löner, kundfordringar och leverantörsskulder med. Rörelsekapitalet utgörs av kassa plus kundfordringar plus övriga kortfristiga fordringar plus råmaterial plus produkter i arbete plus varulager minus kortfristiga skulder. Med andra ord är rörelsekapitalet omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Negativt rörelsekapital

Negativt rörelsekapital tyder på ekonomiska problem för företaget. Det här kan bland annat leda till att företaget måste sälja tillgångar eller låna pengar för att kunna betala sina skulder. För företag med negativ rörelsekapital innebär det att företagets leverantörer främst eller till viss del finansierar företagets verksamhet. Negativt rörelsekapital ger företaget ett sämre kassaflöde.

Om du själv driver företag, mer specifikt ett småföretag, och är i behov av rörelsekapital så kan vi rekommendera att läsa den här artikeln som förklarar hur du som småföretagare med hjälp av företagslån kan undvika betalningssvårigheter eller konkurs.

Positivt rörelsekapital

Om ett företag har mycket kapital har de större möjligheter till att investera och utöka sin verksamhet. Tack vare den här bufferten står företaget på en mer stabil grund. Ett högt rörelsekapital är inte alltid automatiskt det bästa för företaget eftersom det också kan betyda att företagets lager är för stort eller att företaget inte investerar tillräckligt mycket av överskottet.

I allmänhet innebär ett positivt rörelsekapital att företagets finansiella situation är god eftersom det betyder att företaget har tillräckligt med finansiella medel för omsättningstillgångarna. Högt rörelsekapital samtidigt som man finansierar den fortlöpande verksamheten på ett lönsamt sätt ökar chanserna för ekonomisk tillväxt. Positivt rörelsekapital kan ses som en förutsättning för ett bra kassaflöde och stor köpkraft.

Värdering av bolag

Rörelsekapitalet kan användas som ett nyckeltal för att värdera ett företag. Det kan hjälpa dig att göra upp korrekta prognoser av ett företags kassaflöde. Vid en försäljning eller fusion är rörelsekapitalet viktigt för att värdera företaget. Rörelsekapitalet kan delas in i olika delar varav en del är mer betydelsefulla än andra beroende på vilket sammanhang det är frågan om. De olika delarna är kundfordringar, kassa, råmaterial, utfört arbete, andra kortfristiga fordringar och lager.

FAQ – Vanliga frågor om rörelsekapital

Nedan besvaras kort några vanliga frågor om rörelsekapital.

Vad består rörelsekapital av?

Rörelsekapital består av och räknas med hjälp av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet kan delas in i olika delar. De här delarna är kassa, råmaterial, kundfordringar, utfört arbete, övriga kortfristiga fordringar samt lager.

Vad menas med rörelsekapital?

Med rörelsekapital menar man det kapital som ett företag använder för att finansiera sin dagliga verksamhet. Det är alltså frågan om de pengar som företag använder för att betala exempelvis löner, leverantörsskulder och lagerinköp. Rörelsekapitalet mäter företags kortsiktiga likviditet, effektivitet och finansiella situation.

Hur beräknar man ut rörelsekapital?

Rörelsekapitalet för ett företag räknas ut genom att ta omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Vad är rörelsekapital på engelska?

På engelska talar man om working capital när man pratar om rörelsekapital.

Video om rörelsekapital

I den här videon förklarar The Finance Storyteller om vad working capital är.