Förklaring av likviditet och likviditetsmått

likviditet

Likviditeten anger ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. När du investerar i aktier är det viktigt att beakta företagets likviditet. Använd dig då av flera nyckeltal och likviditetsmått för att få en uppfattning av företagets välmående. Hög likviditet betyder i allmänhet en hel del fördelar medan låg likviditet brukar ses som negativt. När man vill bedöma ett företags likviditet och betalningsförmåga på kortsikt är kassalikviditet och balanslikviditet två av de mest betydelsefulla nyckeltalen. På engelska översätts likviditet till liquidity.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Hur kan ett företag förbättra sin likviditet?
 • Vad försämrar likviditeten i ett företag?
 • Vad menas med likviditetsreserv?
 • Kassalikviditet
 • Balanslikviditet
 • Soliditet
 • Finanssektorn och likviditet
 • Vad är aktielikviditet?
 • FAQ – Vanliga frågor om likviditet och likviditetsmått

Hur kan ett företag förbättra sin likviditet?

I allmänhet innebär en hög likviditet lägre risk och god säkerhetsmarginal. Hög likviditet betyder att företaget kan betala sina kostnader och klarar av oförutsedda lägen eller kostnader. Vad kan ett bolag då göra för att förbättra sin likviditet? För att förbättra likviditeten behöver företaget frigöra kapital. Det finns flera sätt att förbättra likviditeten på, bland annat dessa som presenteras nedan:

 • Öka sin lönsamhet
 • Minska på sitt varulager
 • Öka sina lån, vilket ger mer skulder
 • Sälja anläggningstillgångar
 • Tillskott i kapitalet från aktieägarna genom exempelvis nyemission

Om du själv äger ett företag och är i behov av att lyfta företagslån. Då kan vi rekommendera er att jämföra företagslån på Expressen Låneguiden. Där kan du enkelt se vilket företagslån som är bäst för ditt företag.

Vad försämrar likviditeten i ett företag?

Ovan kunde du läsa om hur ett företag kan förbättra sin likviditet, men det finns också sådant som kan försämra likviditeten i ett företag. Ett företags likviditet försämras när företaget agerar på sådana sätt som kräver kapital. Ageranden som kräver kapital leder till att det kapital som är tillgängligt minskar, vilket leder till minskad likviditet. Det här kan exemeplvis vara:

 • Investeringar
 • Amorteringar
 • Dividend till ägarna

Vad menas med likviditetsreserv?

Tider med dålig likviditet kan kännas tuffa för företagen men då kan företaget ha nytta av en likviditetsreserv. Den här reserven är en typ av buffert som företag kan ta till för att klara av tider med dålig likviditet. I tider med minskade intäkter och sämre konjunktur kan företagets överlevnad hänga på om likviditeten är god eller ej. Likviditetsreserven ska vara välöplanerad och genomtänkt. Företaget bör förutom att ha en reserv för de kända utgifterna också ha en buffert som kan täcka oväntade utgifter.

Lämplig storlek på likviditetsreserven påverkas bland annat av bransch, konjukntur, kundstruktur och var i utvecklingen företaget befinner sig. Varje företag behöver hitta en god nivå för hur stor likviditetsreserv de behöver ha. En för liten reserv kan leda till att företaget behöver ta dyra kortsiktiga lån. En för stor reserv däremot kan leda till onödiga bortfall i intäkterna.

Kassalikviditet

Om du vill få en bild av ett företags kortsiktiga betalningsförmåga har du nytta av att titta på företagets kassalikviditet. Kassalikviditeten anger företagets omsättningstillgångar, borträknat varulager och arbeten som pågår, i förhållande till kortsiktiga skulder. Nyckeltalet beräknas genom att ta bort varulager och pågående arbeten från omsättningstillgångarna och dela detta med kortfrisktiga skulder. I regel gäller att kassalikviditeten bör vara mer än ett eller 100 procent, eftersom det innebär att företagets likvida medel är lika med eller större än företagets kortfristiga skulder.

Du kan läsa mer om kassalikviditet här.

Balanslikviditet

Den kortsiktiga betalningsförmågan för ett företag kan också bedömas med nyckeltalet balanslikviditet. Skillnaden från kassalikviditeten är att man här räknar med varulager och pågående arbeten i omsättningstillgångarna. Det här betyder att det här nyckeltalet lämpar sig bättre att använda om företaget har en stor lagerverksamhet. Sådana företag är exemepelvis företag inom detaljhandel och grossist.  Balanslikviditeten räknas genom att dividera omsättningstillgångarna med kortfristiga skulder. I allmänhet gäller att balanslikviditeten bör vara större än två eller 200 procent.

Du kan läsa mer om balanslikviditet här.

Soliditet

Ett annat likviditetsmått är soliditet, vilket används för att få en bild av ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Nyckeltalet soliditet anger hur beroende företagets verksamhet är av lånat kapital. Om företaget har mycket lån i relation till sitt egna kapital betyder det ofta högre risk. Soliditeten räknas ut genom att dela eget kapital med totalt kapital.

Du kan läsa mer om soliditet här.

Finanssektorn och likviditet

Inom finanssektorn är likviditet en viktig del. Bristande likviditet har många gånger lett till finanskriser och bankkonkurser. Bankerna vill se till att de likvida medlen är minimerade då dessa inte inbringar någon ränta över huvudtaget. De vill ju snarare försöka se till att de tillgångar som man har ger högsta möjliga avkastning. Det innebär dock en stor risk för kriser om bankerna inte har likviditet för att täcka de krav som kommer från insättarna. Bankerna försöker därför ställa en prognos för kraven på den kortisiktiga betalningsförmågan samt se till att det finns kreditmöjligheter hos andra banker om det skulle behövas.

Vad är aktielikviditet?

Likviditet är också aktuellt inom aktiehandeln. Om likviditeten är god fungerar handelsflödet bra på finansmarknaderna/börserna och vid dålig likviditet är funktionen således sämre. Om det finns många aktier att köpa, på börsen, är det lättare för investerarna att köpa till ett acceptabelt pris. Vilket i sin tur innebär att aktiens likviditet är bra.

Vid en likviditetskris betyder det att det endast finns få eller inga anbud att köpa eller sälja. Det här leder till att just den aktiens eller obligationens handelsflöde stannar av och marknaden är inte likvid mera. Så kallade market makers, som finns i en del finansiella instrument och marknader, har som syfte att garantera att likviditeten i handeln av värdepappret är tillräcklig. Det här för att främja flödet i handeln för att både köpare och säljare ska hitta priser som de båda anser vara acceptabla. Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza, skriver i en artikel om risken med illikvida aktier, som du kan läsa om här.

FAQ – Vanliga frågor om likviditet och likviditetsmått

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om likviditet och likviditetsmått.

Vad menas med likviditet?

Nyckeltalet likviditet anger företags tillgångar på likvida medel i relation till kortfristiga skulder. Det är ett finansiellt mått som visar företagets förmåga att betala sina utgifter. Måttet används ofta för att visa företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Vad är illikvida aktier?

Illikvida aktier betyder att det sker mycket liten handel med aktien mellan köpare och säljare. Det är alltså aktier med liten handel och är mycket riskfyllt att investera i på grund av att det finns få köpare och säljare av aktien.

Vad är likvida aktier?

Likvida aktier är motsatsen till illikvida aktier, det vill säga en aktie där det sker mycket handel mellan köpare och säljare. Det här innebär att det är lätt att hitta en köpare eller säljare av denna aktie.

Vad är likviditet på engelska?

Likviditet översätts till engelska som liquidity.