Vad är soliditet?

soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som klargör hur mycket av bolagets totala tillgångar som blivit betalade med hjälp av eget kapital. På engelska betyder soliditet Equity Ratio eller i vissa fall kallas det Financial Solidity. Tack vare analyser och uppfattningar om soliditet, som nyckeltal, eftersträvar att uppskatta ett bolags betalningsförmåga på lång sikt.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur beräknas soliditet?
  • Vad är en god soliditet?
  • En bra eller dålig soliditet kan ske på flera sätt
  • Frågor och svar om soliditet
I den här videon berättar August om soliditet. (Dun & Bradstreet Sverige)

Hur beräknas soliditet?

För att räkna ut soliditet behöver du veta hur mycket eget kapital företaget har och summan av totala tillgångar, totalt kapital, i företaget. Du räknar då ut soliditeten genom att dividera företagets eget kapital med totala tillgångarna. Dock det mest förekommande sättet man räknar ut soliditeten är med hjälp av justerat eget kapital och totalt kapital.

Justerat eget kapital sägs vara ett lämpligare mått på delägarnas kapital än eget kapital. Totalt kapital är eget kapital adderat med främmande kapital, exempelvis lån. Justerat eget kapital räknar du ut genom formeln nedan:

formel justerat eget kapital

Formeln för soliditet ser då ut så här:

formel soliditet

Exempel

Det fiktiva elektrikerföretaget Petter EL AB har ett eget kapital på 500 000 kronor och tillsammans med skulderna så är de totala tillgångarna 1 500 000 kronor. Uträkningen ställs då upp som på bilden nedan:

soliditet exempel

Soliditeten för företaget blir därför 33%. För att få resultatet i procent bör du multiplicera 0,333 med 100.

Vad är en god soliditet?

Allmänt brukar man säga att det är bra med en hög soliditet. Den bransch som företaget är verksam i har också stor betydelse om vad som anses vara en god soliditet. Exempelvis företag inom fastighetsbranschen ofta har en låg eller dålig soliditet. Där finansieras i princip all verksamhet med lån för att till exempel köpa lägenheter och utbyggnationer.

En god soliditet anses vanligen ligga en bit över 50%, helt beroende på hur kapitalintensiv branschen är. Däremot om soliditeten är långt under 50% så anses den vara dålig. Det är också viktigt att man beaktar historiken i företaget och ser åt vilket håll bolaget är på väg. I princip alla bolag har någon typ av skulder, som även är affärsmässigt nyttigt, endast om man tror att avkastningen på pengarna kommer att överskrida räntan på skulden.

En allmän tumregel brukar vara att ett företags soliditet brukar ligga runt 30-40%, enligt Nordnet.

En bra eller dålig soliditet kan ske på flera sätt

Man kan säga att en god soliditet inte alltid är bra för ett bolag. Exempelvis kan en hög soliditet vara ett resultat av underskott av utvecklingsarbete och knapra eller inga investeringar som orsakat minimal upplåning. Det ger dock en missvisande bild för företagets soliditet.

En god soliditet kan uppstå genom att bolaget återinvesterat vinst tillbaka i verksamheten, amorterat eller utfört en nyemission. Nyemissioner, aktieägartillskott och återbetalning av skulder inverkar soliditeten i positiv riktning.

Många gånger beror dålig soliditet på att bolaget gör förluster, dock kan det bero på att företaget gjort stora utvidgningar eller investeringar. Det kan vara både logiskt och essentiellt i somliga omgångar. Under tillväxtfasen kan en kortvarig dålig soliditet vara acceptabelt. Om både tillväxten och soliditeten är dålig bör man höja ett varningens finger.

Aktieutdelningar minskar på ett företags soliditet eftersom det egna kapitalet då minskar. Stora investeringar och chansningar som finansieras med lån, främmande kapital, minskar på ett bolags soliditet.

Frågor och svar om soliditet

Här besvaras en del frågor som ofta framkommer i samband med nyckeltalet soliditet.

Hur mycket är bra soliditet?

Det beror helt enkelt på i vilken bransch, företaget är verksam i. Och i vilket skede och tillväxt, bolaget är i. Överlag brukar man säga att en soliditet över 50% är bra.

Vad är dålig soliditet?

Som sagt är det ofta branschspecifikt och vilken fas företaget är i och om det har tillräckligt med tillväxt. En dålig soliditet medför höga risker för ett företag. Men i huvudsak brukar man säga en dålig soliditet är under 25%.

Vad betyder hög soliditet?

En hög soliditet innebär att företaget äger mycket av sina tillgångar och att de inte har så mycket lån eller skulder. Det kallas också att bolaget har då en god soliditet.

Hur räknas soliditet fram?

Soliditet beräknas genom att dela företagets eget kapital med alla tillgångar, eller totalt kapital.

Vad kan påverka soliditeten?

Investeringar, nyemissioner och amortering av skulder/lån påverkar soliditeten i positiv riktning. Utdelningar och lån påverkar ett bolags soliditet negativt, men även om verksamheten går med förlust.

Lämna en kommentar