Vad är utdelningsandel?

utdelningsandel

Utdelningsandel berättar hur stor del av företagets vinst som delas ut i form av aktieutdelning. Nyckeltalet visar i procent hur mycket av föregående års årsvinst betalas ut genom utdelning till aktieägarna. På engelska är utdelningsandel, Dividend Payout Ratio.

Nyckeltalet redogör tydligt om den nuvarande utdelningsnivån kan fortsätta i år framöver eller inte. Den kan också ange hur sannolikt det är att företaget sänker eller höjer utdelningen i framtiden.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknas utdelningsandel
  • Vad bör man tänka på gällande utdelningsdel?
  • Är en lägre utdelningsandel bättre?
  • Kan utdelningsandelen överstiga 100%?
  • Frågor och svar om utdelningsandel

I videon nedan berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, om vad man ska tänka på när man bygger ihop en utdelningsportfölj. Utdelningsandelen är en av de tre viktigaste punkterna när man ska välja företag till en sund utdelningsportfölj.

Vad är en utdelningsportfölj? Värt att tänka på för din utdelningsportfölj (Nordnet)

Så här beräknas utdelningsandel

Nyckeltalet utdelningsandel räknar du ut genom att dela aktieutdelningen per aktie med vinsten per aktie. Det vill säga bör du ta reda på hur stor bolagets aktieutdelning per aktie och vinst per aktie är. Nedan ser du formeln för nyckeltalet utdelningsandel.

utdelningsandel formel

En del beräknar också ut utdelningsandelen genom att ta företagets kassaflöde i beaktande. Ett stort antal investerare menar att detta ger en bättre uppfattning, om hur stor utdelningen är i jämförelse med den ”egentliga” vinsten. Då beräknas nyckeltalet ut så här:

Utdelningsandelen kan också beräknas med hjälp av bolagets fria kassaflöde. Företagets fria kassaflöde menas med att man subtraherar kapitalomkostnaderna från det operativa kassaflödet. Formeln för utdelningsandelen ser därför ut på det här viset:

Exempel

Det fiktiva elektrikerföretaget Petter EL AB delar ut 2 kronor per aktie i företaget och årsvinsten per aktie förra räkenskapsperioden uppgick till 5 kronor per aktie. Det vill säga blir utdelningsandelen för företaget 0,4 eller 40%. Oftast anges nyckeltalet i procent.

utdelningsandel exempel

Om Petter EL istället har ett kassaflöde på 4 kronor per aktie så blir utdelningsandelen snäppet högre än om du beräknar den med vinsten. Uträkningen ser således ut så här:

Bolagets fria kassaflöde per aktie ligger på 3 kronor och då blir beräkningen på det här sättet:

Vad bör man tänka på gällande utdelningsandel?

Det är alltid väsentligt att noggrant analysera bolaget som du tänker investera i. Du bör analysera hur bolagets vinst utvecklas men också hur bolagets kassaflöde förändras. Tack vare bokföringen kan ett bolag uppvisa goda vinster, dock kan företaget ha dåliga kassaflöden.

Om bolaget inte har något kassaflöde så kan de inte betala ut någon utdelning till delägarna, oberoende hur stor vinst verksamheten genererar. När ett bolag ger utdelning åt aktieägare fastän företaget inte har något kassaflöde så är det ohållbart i längden.

Det räcker inte alltid att endast kolla på vinsten. Du bör även titta på kassaflödet och allt bättre det fria kassaflödet. Företagets fria kassaflöde uppvisar hur mycket pengar själva bolaget framställer. Man gallrar därför bort alla finansiella poster, för att få en klar överblick om hur bolagets olika verksamheter genererar pengar.

Är en lägre utdelningsandel bättre?

Du kan alltid, för det mesta, hitta orsaken varför ett företags utdelningsandel är si eller så hög eller låg. Dock brukar man generellt sätt säga att en lägre utdelningsandel är fördelaktigare.

När nyckeltalet ligger på en lägre nivå så har företaget alla förutsättningar att höja utdelningen, eller hålla den på samma nivå, oavsett om vinsten skulle minska minimalt ett eller flertal år. Om företaget kan behålla eller höja utdelningen under sämre år, kan bevisa styrka såvida utdelningsandelen ligger på en god nivå.

Vad brukar utdelningsandelen ligga på?

Aktierna på Stockholmsbörsen har som vana att ha en utdelningsandel i intervallet 30 till 70 procent, enligt Nicklas Andersson på Avanza. Det här betyder att delägarna i företaget får ta del av företagets vinst, i form av utdelning, parallellt som företaget fortsättningsvis sparar likvida medel för att kunna göra strategiska investeringar för ökad tillväxt.

Kan utdelningsandelen överstiga 100%?

Ja, i vissa företag delar man ibland faktiskt ut en större summa än vad vinsten varit. Det här kan bero på att företaget inte genomfört de investeringar man tänkt sig under tidigare år och därför vill bli av med en större mängd pengar. Istället för att pengarna endast ligger kvar på företagets konto.

Dock när utdelningsandelen överstiger 100% bör man alltid sätta upp ett varningens finger. Det här innebär att företaget delar ut mer pengar än vad företaget gör i vinst. Viktigt att notera är att det är till och med möjligt att låna pengar för att senare dela ut pengarna åt aktieägarna. Det här är däremot ohållbart i det långa loppet.

Normalt brukar större och mognare bolag ha en större utdelningsandel, eftersom de oftast är etablerade på marknaden och har en stadig vinsttillväxt. Mindre företag eller tillväxtbolag, har däremot en mer ostabil vinst och inte lika etablerade på marknaden och har därför en mindre utdelningsandel eller ingen alls.

Frågor och svar om utdelningsandel

Här besvarar vi tre ofta förekommande frågor angående utdelningsandel.

Vad bör utdelningsandelen ligga på?

Den borde finnas i intervallet 40–60 procent eftersom många anser att detta är en god nivå att befinna sig i. Förutsatt att bolaget inte kan investera dessa pengar i verksamheten och göra ännu större vinster.

Är det dåligt med en utdelningsandel på över 100%?

Nej, om och endast om de använder sig av bolagets eget kapital och inte lånar sig till att dela ut. Det anses vara positivt om företaget delar ut pengar som man ändå inte har använt sig av under tidigare år.

En hög direktavkastning betyder även hög utdelningsadel?

Det beror helt enkelt på priset på aktien, utdelningen per aktie och hur stor vinst eller kassaflöde ett bolag har.