Vad är eget kapital?

eget kapital

De pengar som aktieägarna har investerat i ett företag utgör företagets eget kapital. Det egna kapitalet syns i balansräkningen som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital ses som bolagets egna pengar och är den sammanlagda summan av pengar som aktieägarna har satt in tillsammans med företagets vinster och förluster minus aktieägarnas utdelning. I förvaltningsberättelsen, som hittas i årsredovisningen, redogör man för förändringar i det egna kapitalet från föregående räkenskapsperiod. På engelska översätts eget kapital till equity.

Vill du analysera det egna kapitalet för att du planerar köpa aktier? Jämför nätmäklare nedan, för att se vilken som passar dig bäst.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vad menas med eget kapital
 • Fritt eget kapital och bundet eget kapital
 • Hur påverkas och förändras företagets eget kapital
 • Nyckeltal och eget kapital
 • FAQ – Vanliga frågor om eget kapital
 • Video om eget kapital

Vad menas med eget kapital?

Ett företags eget kapital utgörs av de pengar som aktieägarna har satt in. Detta kapital kommer från startkapital, kapitaltillskott och vinster som ägarna låter vara kvar i företaget. När ett företag går med förlust eller ger aktieutdelning minskar det egna kapitalet. Eget kapital är likamed tillgångar minus skulder. Vi kan också beskriva eget kapital som företagets nettoförmögenhet.

I balansräkningen för företaget hittar du tillgångarna på ena sidan och skulder samt eget kapital på andra sidan. Eget kapital utgör skillnaden mellan dessa två sidor, det vill säga tillgångar minus skulder. Det egna kapitalet finns på skuldsidan eftersom det ses som skuld till aktieägarna. Ett företags egna kapital brukar ses som en slags buffert för företaget och kan därmed påverka hur företaget hanterar sämre perioder. Stort eget kapital betyder ofta att företaget har hög förmåga att klara sig. Om skulderna är större än tillgångarna, det vill säga att företaget har ett negativt eget kapital, betyder det en större risk. Under bra perioder är det därför viktigt för företag att bygga upp sitt egna kapital. Det här kan företagen göra genom att återinvestera vinster. Genom att göra detta minskar företaget sitt beroende av banker och andra kreditgivare, vilket leder till att man har möjlighet att undvika en del skulder och räntekostnader. Det här gör också att företagets självfinansiering är bättre.

Fritt eget kapital och bundet eget kapital

I aktiebolag delar man in det egna kapitalet i fritt eget kapital och bundet eget kapital. Fritt eget kapital är sådand som får disponeras fritt. Det här kapitalet får alltså delas ut till aktieägarna till den del att det inte skadar företaget och verksamheten. Hit hör summan av årets resultat, balanserad resultat samt tillskott från aktieägare. Verksamhetens vinst är exempel på fritt kapital. Exempel på bundet eget kapital är aktiekapital som satts in av ägarna. Det bundna egna kapitalet får bara disponeras i verksamheten. Det här betyder att det inte får ges som utdelning till aktieägarna. Med andra ord får fritt eget kapital användas ”friare” än det bundna egna kapitalet.

Hur påverkas och förändras företagets eget kapital?

Det egna kapitalet påverkas av en del olika faktorer. För ett aktiekapital kan följande situationer leda till förändringar i det egna kapitalet.

 • Det egna kapitalet ökas av vinst förutsatt att den stannar i företaget.
 • Eget kapital ökas av tillskott från aktieägarna.
 • Förlust för företaget gör att eget kapital minskar.
 • Utdelning till aktieägarna leder till att eget kapital minskar.

I enskilda firmor och handelsbolag delas det egna kapitalet inte in i fritt och bundet eget kapital. I dessa består det egna kapitalet istället av:

 • Eget kapital vid årets början.
 • Summan av företagets ackumulerade resultat.
 • Summan av insättningar och uttag från tidigare år.
 • Egna uttag under året, t.ex. varuuttag, skatter och kontantuttag.
 • Egna insättningar under året, t.ex. maskiner, utrustning och likvida medel.
 • Årets resultat, där vinst innebär ökning och förlust innebär minskning av eget kapital.

Nyckeltal och eget kapital

Eget kapital används som grund för flera olika nyckeltal. Några exempel på de nyckeltalen är ROE-tal, ROIC-tal, ROCE-tal och ROA-tal – som alla används när du vill analysera ett företags lönsamhet.

FAQ – Vanliga frågor om eget kapital

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om eget kapital.

Vad är eget kapital på engelska?

Eget kapital översätts till engelskan som equity.

Vad är eget kapital?

Eget kapital ses som bolagets egna pengar och är den sammanlagda summan av pengar som aktieägarna har satt in tillsammans med företagets vinster och förluster minus aktieägarnas utdelning.

Hur påverkar nyemission eget kapital?

När ett aktiebolag behöver nytt kapital är en nyemission en ideal väg att gå. När bolaget emitterar (säljer) nyemitterade aktier och så stärks därmed bolagets bundna egna kapital. Vanligtvis företräds nya aktier av tidigare aktieägare, men det finns också nyemissioner för andra utvalda individer eller företag (som riskkapitalbolag) eller nyemissioner som kan tecknas av vem som helst.

Video om eget kapital

I den här videon berättar Oscar Bengtsson, på YouTube, mer om vad eget kapital är.