Vad är ROE (avkastning på eget kapital)?

roe-talet

Nyckeltalet ROE från engelskans Return on Equity betyder på svenska avkastning på eget kapital. Det kan också skrivas som Räntabilitet på eget kapital och förkortas som REK. Nyckeltalet används främst för att visa på hur bra företag lyckas investera sitt egna kapital för att nå utveckling. Med andra ord är ROE-talet att mäta företags långsiktiga prestation och utveckling. Nyckeltalet, som anges i procent, anger avkastningen som aktieägarna fått på det de investerat. Man kan med andra ord säga att ROE-talet visar företagets lönsamhet för aktieägare.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Beräkna ut Return on Equity
  • Vad visar avkastning på eget kapital?
  • Hur kan företaget öka sin avkastning på eget kapital?
  • Vad innebär ett högre ROE-tal?
  • Analysera ett företag med hjälp av ROE-talet
  • FAQ – Vanliga frågor om ROE-talet
I videoklippet berättar The Finance Storyteller, på YouTube, på ett enkelt sätt vad ROE är.

Beräkna ut avkastning på eget kapital

Du kan räkna ut ROE-talet eller avkastning på eget kapital genom att dividera företagets vinst efter skatt med företagets egna kapital. När du ställer upp siffrorna för uträkningen av ROE-talet ser formeln ut som på bilden nedan.

roe-tal

Du hittar företagets vinst efter skatt i företagets resultaträkning. Företagets egna kapital hittar du i företagets balansräkning. För att minimera antalet siffror i beräkningen kan du beräkna det med hjälp av vinsten efter skatt per aktie och det egna kapitalet per aktie.

Exempel

Den fiktiva elektrikerfirman Petter EL AB har en vinst efter skatt per aktie på 400 kronor och det egna kapitalet per aktie ligger på 330 kronor. Uträkningen för exemplet blir därför så här:

roe-tal

Avkastningen på eget kapital för elektrikerföretaget Petter EL AB är 21%. Vilket anses vara ett bra värde på ROE-talet.

Vad visar avkastning på eget kapital?

Ett företag med bra ROE-tal har ofta stabil och hög avkastning. Nyckeltalet visar hur stor avkastning, eller räntabilitet, företaget har på sitt egna kapital. Ett företags avkastning på eget kapital anger hur stor vinst företaget inbringar i relation till eget kapital. ROE-talet används vanligen när man vill ta reda på företags förmåga till avkastning och att medföra vinst. För att skapa en så bra uppfattning som möjligt kring bolagets framgång bör man också ta hänsyn till skuldsättningsgrad och soliditet tillsammans med ROE. De här tre nyckeltalen hänger ihop och ger potentiella investerare en helhetsbild av hur bra ett företag lyckas.

Hur kan företaget öka sin avkastning på eget kapital?

Det finns två olika sätt för företaget att öka sin avkastning på eget kapital. De här två sätten är:

Ökad vinst

Med en högre vinst ökar avkastningen förutsatt att eget kapital inte förändras. Ett bolag kan höja sin vinst genom att öka omsättningen. Genom att sänka kostnaderna kan också vinsten bli större.

Minska det egna kapitalet

Om ett företag minskar sitt egna kapital ökar avkastningen förutsatt att vinsten inte förändras. Genom att gå med förlust, kan ett företag minska det egna kapitalet men det går också att minska sitt egna kapital genom att göra av- och nedskrivningar och med hjälp av dela ut aktieutdelning till aktieägarna.

Vad innebär ett högre ROE-tal?

Det som vanligen gäller att ju högre ROE-tal desto bättre. Vilken nivå på ROE-talet som kan sägas hög eller bra beror på vilken bransch man tittar på. I allmänhet brukar man prata om att ROE runt 15-20% är bra. Ett högt ROE-tal innebär inte automatiskt att företaget har presterat ekonomiskt bättre än företag med lägre nyckeltal. Hög skuldsättning kan också resultera i hög avkastning, vilket inte är att föredra om den kommer upp på alltför hög nivå. Eftersom det innebär en högre risk. Med andra ord är det viktigt att förstå varför ROE-talet är högt. Generellt betyder högre ROE-tal, högre lönsamhet. Som redan konstaterats så kan ett bra eller högt ROE-tal visa på hög och stabil avkastning i företaget. Som potentiell aktieägrare är ROE-talet intressant när man vill ta reda på om en aktie är lönsam eller inte.

Analysera ett företag med hjälp av ROE-talet

Nyckeltalet avkastning på eget kapital kan användas för att avgöra på vilket sätt ett bolag använder sitt kapital och i vilken riktning de är på väg. Ett företag som har en avkastning på eget kapital runt 20% under flera år, under samma tid ökar omsättningen, vinsten och har tillväxt, visar för aktieägare att de är bra på att utveckla och investera. Det lönar sig alltså att analysera och räkna på ROE-talet under en längre tid. Som tidigare nämnt lönar det sig att vid en aktieanalys kombinera flera nyckeltal med varandra för att få en bättre helhetsbild på aktien. Med ROE-talet kan det vara bra att kombinera med nyckeltalen skuldsättningsgrad och soliditet.

Hur ska man tolka ROE-talet?

Som vi fick redan veta här tidigare är det till fördel med ett så högt ROE-tal som möjligt. När du tolkar ROE-talet bör du även beakta bakgrunden och andra fakta eftersom endast ett tal inte alltid berättar hela sanningen. När aktieanalysen görs tillsammans med ROE, skuldsättningsgrad och soliditet kan man avgöra huruvida företagets avkastning på eget kapital är bra och om företaget har lyckats. Att endast tolka ROE-talet ensamt kan vara vilseledande till exempel om företaget har hög skuldsättning. Man räknar ju ut avkastning på eget kapital genom att dividera vinst efter skatt med eget kapital och detta är därför bra att få en helhetsbild snarare än att bara titta på ROE-talet.

FAQ – Vanliga frågor om avkastning på eget kapital

Här är de vanligaste frågorna om ROE-talet.

Vad är ett bra ROE-tal?

Ett bra värde för avkastning på eget kapital bör ligga runt 15-20% men för ett större företag bör ROE-talet överskrida 10%.

Vad är formeln för avkastning på eget kapital?

Formeln för avkastning för eget kapital ser ut så här: vinst efter skatt/eget kapital=ROE-tal. ROE-talet skrivs ut i procent.

Vad betyder avkastning på eget kapital?

Avkastning på eget kapital eller ROE visar hur stor vinsten, efter skatt, i företaget är i relation till aktieägarnas insatta kapital/företagets eget kapital.

Är ROE och avkastning på eget kapital samma sak?

Ja, ROE och avkastning på eget kapital är samma sak. ROE är en förkortning av engelskans Return och Equity, som betyder avkastning på eget kapital på svenska.

Vad är avkastning på eget kapital på engelska?

Avkastning på eget kapital översätts till engelska som Return on Equity och förkortas som ROE.

Lämna en kommentar