Vad är vinstmarginal?

vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger hur stor del av ett företags totala omsättning som utgör vinst. Med andra ord kan man säga att vinstmarginalen anger vad som finns kvar av omsättningen när man har dragit bort alla kostnader. På engelska kan vinstmarginal översättas till profit margin, net profit och net profit margin. Vinstmarginalen ger en bild av företagets lönsamhet. En synonym till vinstmarginal är nettomarginal.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Beräkna ut vinstmarginal
 • Vad visar vinstmarginal?
 • Hur kan företaget öka sin vinstmarginal?
 • Vad innebär högre vinstmarginal?
 • Analysera ett företag med hjälp av vinstmarginal
 • FAQ – Vanliga frågor om vinstmarginal
I denna video förklaras det mer om Net Profit Margin (Accounting Stuff på YouTube)

Beräkna ut vinstmarginal

Du kan räkna ut vinstmarginal på flera olika sätt. Vi kommer att visa dig de mest förekommande sätten. Normalt när du räknar ut vinstmarginalen så använder du dig av resultatet före räntekostnaderna (finansnetto) dividerat med omsättningen. Beräkningen av nyckeltalet tar därför i beaktande alla kostnader, utöver ränteutgifterna.

nettomarginal formel 1
Vinstmarginal formel före finansnetto
vinstmarginal formel 2
Vinstmarginal formel med hjälp av årets resultat

Exempel

Ett påhittat företag som heter Petter EL AB hade ett rörelseresultat på 360 000 kronor och alla räntekostnader uppgår till 25 000 kronor. Företaget hade samtidigt en omsättning på 4 000 000 kronor. Uträkningen för vinstmarginalen blir då så här:

nettomarginal exempel 1

Firman har då en vinstmarginal på 9,63%. Om vi beräknar ut vinstmarginalen med företagets resultat efter skatt, bolagsskatt i Sverige 2022 ligger på 20,6%, och omsättning blir beräkningen så här:

vinstmarginal exempel 2

Bolagets vinstmarginal blir då 6,65%, vilket är cirka tre procentenheter mindre än den första exempeluträkningen.

Vad visar vinstmarginal?

Vinstmarginalen anger hur stor del av omsättningen i ett bolag som utgörs av vinst. Nyckeltalet anger hur stor del av bolagets omsättning som finns kvar när man dragit av alla kostnader. En högre vinstmarginal innebär därmed en högre vinst för bolaget. Hur verksamheten i ett företag finansieras beaktas inte i nettomarginalen, vilket gör att nyckeltalet kanske inte helt anger hur bra företaget har lyckats. Nyckeltalet kan anses vara till mest nytta när man vill titta hur lönsam marknaden är eller vid jämförelse mellan olika konkurrenter. Det kan vara bra att känna till att när man beräknar vinstmarginalen så bortser man ofta från räntekostnaderna.

Hur kan företaget öka sin vinstmarginal?

För att öka vinstmarginalen i företaget kan företaget sträva till att öka sin vinst. Därmed betyder att sänka kostnaderna men hålla omsättningen på samma nivå eller öka den för att öka nettomarginalen. Vi listar fyra strategier som ett företag kan använda sig av för att minska kostnaderna.

Tydliga mål hjälper företaget att planera på ett sätt som gör att samtliga vet vad som förväntas. Det här hjälper också företaget att svara på frågor som ”hur” och ”varför”. Det handlar om att ta genomtänkta beslut som förenklar vägen till vinst eller pengar.

Reducera kostnaderna genom att deala sig fram till lägre leverantörskostnader. Om företaget köper in råvaror till 1% lägre kostnad än förut innebär det ofta 1% mer i vinst på slutprodukten. Identifiera också små kostnader inom företaget och ta bort de som inte medför något.

Värdesätt företagets kunder och se till att de är nöjda. Kunder som är nöjda tenderar att spendera mera pengar och återkomma. Det vill säga identifiera de kunder som är mest lönsam för företaget. Därför är det viktigt, innan du investerar i någon aktie, att kolla hur mycket av ett företags omsättning kommer från återkommande kunder.

Säkerställ betalningsförmågan genom att vara likvid. Det här betyder att företaget åtminstone på kort sikt har möjlighet att direkt betala sina räkningar, lån och andra utgifter. De här utgifterna är kan betalas direkt på grund av att företaget har likvida medel som är lättillgängliga.

Vad innebär högre vinstmarginal?

I allmänhet brukar man säga att ju högre vinstmarginal ett företag har desto bättre. Orsaken till att höga vinstmarginaler är bättre är att det innebär mer vinst för aktieägare och företaget i sig. En risk med höga vinstmarginaler kan vara att företaget inte har särskilt mycket potential att bli bättre, vilket kan betyda att bolagets marginaler kommer att förbli på samma nivå eller till och med minska. Vinstmarginalen och i sin tur lönsamheten påverkas snarare av kostnaderna än intäkterna. Om företagets kostnader är större än dess omsättning är vinstmarginalen negativ. Det här betyder att företag med negativ vinstmarginal går med förlust.

Analysera ett företag med hjälp av vinstmarginal

När du analyserar ett företag är det viktigt att vara medveten om företagets lönsamhet. Aktiekursens utveckling påverkas positivt eller negativt beroende på företagets vinstmarginal. Det är också bra att se över vinstmarginalens utveckling på längre sikt, det vill säga historiken och även orsakerna till eventuella stora förändringar. Med hjälp av en sådan överblick är det lättare att avgöra huruvida marginalen är på en hållbar nivå eller inte. Detta är också av betydelse att jämföra vinstmarginalen mellan andra företag i samma bransch. Eftersom marginalen kan vara väldigt olika på företag och bransch.

Som vi tidigare kunde konstatera har företagets lönsamhet en inverkan på värdet av en aktie och lönsamheten i sin tur påverkar en del nyckeltal så som P/S-tal. Hög vinstmarginal betyder ofta också högt P/S-tal och låg vinstmarginal visar sig ofta i ett lågt P/S-tal. Du kan med fördel söka företag som har hög nettomarginal och ett lågt P/S-tal och jämföra dessa med andra bolag i samma bransch. Bruttomarginal och rörelsemarginal är också två bra nyckeltal när det kommer till att få en uppfattning om ett företags lönsamhet.

Medelvärden i olika branscher år 2020

Här listar vi upp olika medelvärden på nettomarginal i företag i olika branscher från år 2020.

 • Apotek – 4,2%
 • Möbelaffärer – 3,5%
 • Bensinstationer – 2,7%
 • Elinstallationsfirmor – 7,7%
 • Läkemedelsindustri – 4,4%

Källa: Statistikmyndigheten

FAQ – Vanliga frågor om vinstmarginal

Här är de vanligaste frågorna om vinstmarginal.

Vad är vinstmarginal på engelska?

Vinstmarginal översätts till engelska som profit margin, net profit och net profit margin.

Vad påverkar vinstmarginal?

Omsättningen och alla kostnader förutom räntekostnader påverkar ett företags vinstmarginal. Eftersom vinstmarginalen visar relationen mellan omsättningen och företagets alla kostnader utom ränteutgifter.

Vad visar vinstmarginal?

Vinstmarginalen visar hur stor lönsamhet ett företag har. Det vill säga hur många kronor företaget ”behåller” för varje försäljningskrona.

Bör man ha koll på vinstmarginalen?

Ja, du bör ha koll på vinstmarginalen eftersom det visar hur lönsamt ett företag eller en bransch är.

Vad är en bra vinstmarginal?

En bra vinstmarginal brukar normalt ligga runt 5 till 10 procent. En bra fingervisning att minnas är att vinstmarginalen bör överstiga 5 procent för att påstås vara bra. Det är också branschspecifikt.

Är det dåligt med en låg vinstmarginal?

Ja, eftersom det innebär att företaget inte får ”behålla” lika mycket pengar jämfört med andra bolag i samma bransch och därför kan hamna efter i utvecklingen. Det här leder till exempel att företaget inte kan investera i nya maskiner för att effektivisera eller öka produktionen av varor eller tjänster.

Är nettomarginal och vinstmarginal samma sak?

Ja, nettomarginal och vinstmarginal är samma sak. De är varandras synonymer.

Lämna en kommentar