Vad är omsättning?

omsättning

De flesta av oss har nog hört talats om omsättning lite nu som då, men vad är det egentligen frågan om? När man talar om omsättning kan man också använda sig av begreppen intäkter eller försäljning. Omsättning är ett företags sammanlagda inkomster för varor som sålts och tjänster som utförts under en viss tidsperiod, oftast under ett år eller ett kvartal. Vid analys och värdering är det betydelsefullt och vanligt att man tittar på företagets omsättning. På engelska används begreppen revenue, gross sales eller turnover när det är frågan om omsättning.

Företagets omsättning är en viktig faktor att analysera innan man bestämmer sig för huruvida man ska köpa aktier i företaget eller inte. Jämför nätmäklare där du kan köpa aktier nedan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad menas med omsättning?
  • Varför ska man titta på omsättning?
  • Dagens mest handlade aktier på börsen
  • Vad påverkar ett företags omsättning?
  • Omsättning per aktie
  • FAQ – Vanliga frågor om omsättning
  • Video om omsättning

Vad menas med omsättning?

Den sammanlagda summan pengar som ett företag får in, genom försäljning eller genom att utföra tjänster, utgör företagets omsättning. Vanligtvis jämför man olika företags årsomsättning, alternativt jämför kvartal för kvartal, för att få en bild av utvecklingen över tid. Ett företags omsättning är i allmänhet företagets nettoomsättning. Nettoomsättningen bokförs och utgörs av pengarna som kommer in genom den centrala verksamheten som ett företag har. Från nettoomsättningen har man dragit bort moms, skatter och eventuella rabatter av.

Ibland använder sig företag av omsättning per anställd för att få en uppfattning om en enskild anställds produktivitet i genomsnitt. Det här kan vara intressant eftersom det påverkar hur lönsam företagets verksamhet är. Det här intresserar dock sällan privata investerare. Som privat investerare är omsättningen mer intressant att titta på med syftet att få reda på om företaget har tillväxt eller om det är på tillbakagång. För dig som investerare är det positivt med ökande omsättning eftersom det tyder på att företagets försäljning ökar, vilket kan leda till att också vinsterna ökar.

Varför ska man titta på omsättning?

Omsättningen är ofta ett tydligt mått på hur ett företags affärer går. Om du som aktieägare märker att företaget har fått nya kunder och att försäljningen ökat så kan du också räkna med ökad omsättning för företaget. Det här betyder också att företaget har en tillväxt, vilket i sin tur påverkar företagets värdering. Du bör titta på omsättningen per aktie eftersom det är ett bra sätt att få reda på om företaget har tillväxt. Omsättningen per aktie kan sedan jämföras mot aktiekursen, vilket ger oss nyckeltalet P/S. Om ett företag ökar antalet aktier bör du vara observant eftersom det leder till att omsättningen per aktie ”späds ut”.

Som vi tidigare kunde konstatera avser företagets omsättning en viss tidsperiod. Om det har skett förändringar i företagets omsättning i jämförelse med tidigare tidsperioder tyder det på tillväxt i företaget, vilket är något som du som investerare vill se. Det är också bra att veta vad som påverkat förändringen i omsättningen. Beror förändringarna på ökade eller minskade intäkter på grund av ändringar i pris eller volym eller en kombination? Det är med andra ord bra att känna till orsakerna till företagets omsättning eller förändring i omsättning. Omsättningen visar hur väl företaget lyckas med sin försäljning och är således relevant att titta på för dig som aktieägare eller potentiell investerare.

Dagens mest handlade aktier på börsen

Du kanske har hört om en aktie som blivit omsatt mest under en börsdag. Det här har ingenting med ett företags försäljning utan handlar om vilken aktie som har blivit såld och köpt av sparare och investerare under en börsdag. Det vill säga aktien har haft högst omsättning. Omsättningen för den mest handlade aktien räknas ut genom att multiplicera det genomsnittliga aktiepriset med antalet aktier som det handlats med under dagens lopp. Avanza har en topplista där du kan kolla in vilken aktien som är dagens mest handlade.

Vad påverkar ett företags omsättning?

Ett företags omsättning kan påverkas av många olika faktorer. Företagen försöker hela tiden öka sin omsättning och tar då till olika metoder för att detta ska ske. Genom att ändra på sin prissättning kan ett företags omsättning påverkas. Om företaget får flera eller tappar kunder påverkas också dess omsättning. Något som kanske ses som självklart är att påverkar omsättningen är ökad eller minskad försäljning. De flesta företag strävar hela tiden till att växa och nå ut till flera kunder, marknader och målgrupper med syftet att öka sin omsättning.

Omsättning per aktie

Omsättning per aktie anger företagets försäljning för en aktie. Du bör alltså ha koll på företagets totala försäljningsvärde samt antalet aktier. Uträkningen för detta ser ut på det här sättet:

omsättning per aktie formel

Omsättningen utgörs av företagets totala försäljning av varor och tjänster. Man brukar även kalla omsättningen för totala intäkter. Omsättning per aktie är ett bra sätt för att se om företaget har tillväxt. Företaget kan växa fastän omsättningen per aktie minskar, det här innebär endast att företaget har emitterat ut flera aktier än tidigare år samtidigt som den totala försäljningen ökat. Det är bra att följa med om företaget ökar antalet aktier eftersom det leder till att omsättning per aktie minskar.  

Medför hög omsättning något?

Om ett företag har hög omsättning så kan det leda till högre redovisningskrav för företaget. Beroende på hur stor omsättning ett företag har kan det ses som ett större företag enligt årsredovisningslagen. För större företag gäller att årsredovisningen ska ha med en kassaflödesanalys. Vi kan alltså konstatera att högre omsättning leder till högre krav på redovisningen.

FAQ – Vanliga frågor om omsättning

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om omsättning.

Vad är omsättning på engelska?

På engelska finns det tre olika begrepp som man använder när man talar om omsättning. Omsättning på engelska är revenue, gross sales eller turnover.

Synonymer för omsättning?

Synonymer för omsättning är bland annat försäljning, totalt försäljningsvärde och totala intäkter.

Hur räknar man ut omsättning?

Du räknar ut omsättning genom att multiplicera antalet sålda enheter med priset per enhet. Det vill säga om du säljer för 100 kronor så är din omsättning 100 kronor. Det här kan både vara en tjänst eller en produkt.

Video om omsättning

I den här videon förklarar Qred Ab om vad omsättning är.