Vad är en kassaflödesanalys?

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen anger hur ett företags likvida medel har förändrats under en viss tid. Finansieringsanalys är ett annat namn för kassaflödesanalys. Denna innehåller information om företagets in- och utbetalningar under en viss tid. Kassaflödesanalysen är med andra ord en sammanställning av företagets kassaflöde och ger oss en bild av de likvida medel som kommer in och ut ur företaget. I kassaflödet kan vi se vad bolaget använder sina pengar till. På engelska översätts kassaflödesanalys till cash flow statement eller statement of cash flows.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vilka delar ingår i kassaflödesanalysen?
 • Vad visar en kassaflödesanalys?
 • Skillnaden mellan indirekt och direkt metod
 • Kassaflödesanalys exempel
 • Vikten av att använda kassaflödesanalys
 • FAQ – Vanliga frågor om kassaflödesanalys
 • Podcast om kassaflödesanalys

Vilka delar ingår i kassaflödesanalysen?

Kassaflödesanalysen består av tre olika delar. Dessa visar företagets kassaflöde för hela dess verksamhet men delat i mindre delar för en bättre överblick. De tre delarna är:

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten

Här anges kassaflödet, före investeringar och finansiell verksamhet, för den huvudsakliga verksamheten. Du hittar även bland annat företagets försäljning, varulager, kortsiktiga skulder, kundfordringar och justeringar för avskrivningar här.

 • Kassaflöde från investeringsverksamheten

Du som investerare kan här hitta information om hur företagets pengar faktiskt används i investeringsverksamheten. Här hittar du också förvärv av anläggningstillgångar, avyttring av anläggningstillgångar och andra investeringar.

 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Här visas företagets kassaflöde i finansieringsverksamheten. Du hittar också nyemissioner, lån, amorteringar, utdelning och koncernbidrag här.

 • Årets kassaflöde

Här summerar man de tre ovan nämnda kassaflödes delarna.

Vad visar en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen används bland annat för att få en bild av hur företagets likvida medel har förändrats. Du som investerare får nyttig information kring företagets lönsamhet, behov av investering och skuldsättning när du bekantar dig med kassaflödesanalysen. Det är trots allt kassaflödet som ger vinst som genererar utdelning till dig som aktieägare. Företagets kassaflöde bör således vara positvt och växa med tiden. Dock bör du vara medeveten om att ett positivt kassaflöde inte alltid betyder att det går bra för företaget. Kassaflödet kan vara positivt tack vare finansiering via lån eller yttre investeringar trots att försäljningen går på minus. Det här avslöjas i så fall i kassaflödesanalysen.

Ett företags kassaflödesanalys är intressant både för företaget själv och för utomstående, till exempel investerare eller långivare, då det visar hur flödet av betalningar verkligen ser ut. Genom att som företag titta närmare på sin kassaflödesanalys kan det leda till effektivisering och bättre resultat. Investerare och långivare kan med hjälp av kassaflödesanalysen tillsammans med ytterligare finansiell information få en bild av företagets lönsamhet, ekonomiska situation och förmåga att betala skulder. De kontanta medel som företaget har tjänat och betalat ut syns i kassaflödesanalysen. Du ser även varifrån kassaflödet kommer, om det är via exempelvis försäljning, lån eller nyemission.

Skillnaden mellan indirekt och direkt metod

När en kassaflödesanalys görs finns det två olika sätt att välja mellan, indirekt och direkt metod. Den indirekta metoden är vanligast att använda. De båda metoderna har mycket gemensamt. Båda innehåller kassaflöde från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Det som skiljer de två metoderna åt är att ovan nämnda delar tas fram på olika sätt.

I direkt metod ser man på in- och utbetalningar och beräknar kassaflödet genom att använda sig av den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter. I den indirekta metoden utgår man från företagets resultaträkning. Här tittar man på det resultat som redovisas och justerar samtliga poster som inte har inverkan på kassaflödet. De här posterna är skatt, av- och nedskrivningar. Den här metoden ger oss kassaflödet för den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Kassaflödesanalys exempel

Nedan har vi ett exempel på en kassaflödesanalys från förpackningsbolaget Stora Ensos bokslutskommuniké år 2021.

Här hittar du rapporten, som vi tagit analysen ifrån.

stora enso kassaflödesanalys 2021 exempel

Om vi sammanställer alla de viktiga posterna ur analysen (2021) så blir de följande. Notera att summorna är i miljoner euro.

kassaflödesposter stora enso beräkning

I det här exemplet är slutsumman positiv och det innebär att företaget har pengar kvar vid årets slut. Men som ni kan se så har dock likvida medlen i företaget minskat under årets lopp. Företaget anser dock att de har tillräckligt med likvida medel. Om inte kunde de eventuellt justera bolagets aktieutdelning.

Vikten av att använda kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysens huvuduppgift är att ge oss en förklaring på förändringen av ett företags likvida medel. Analysen är till nytta för både företaget själv och utomstående investerare och långivare. Företaget själv kan använda kassaflödesanalysen för att få en bättre bild av företagets penningströmmar och för att bli mer effektiva. Utomstående kan ha nytta av kassaflödesanalysen för att få en bild av förändringarna i företagets finansiella styrka, lönsamhet och förmåga att betala skulder. Kassaflödesanalysen kan också användas för att jämföra olika företag med varandra. Ytterligare kan analysen användas för att göra en uppskattning av företagets förvänmtade framtida kassaflöden. Även mindre företag kan, trots att det för dessa inte är ett krav, göra en kassaflödesanalys för att få en klarare uppfattning kring sina intäkter och utgifter.

FAQ – Vanliga frågor om kassaflödesanalys

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om kassaflödesanalys.

Vad är kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen visar hur ett företags likvida medel har förändrats. Här ser du företagets in- och utbetalningar under en viss tid. Det kan med andra ord beskrivas som en sammanställning av ett företags kassaflöde för att ge oss en uppfattning om de likvida medel som går ut och in i verksamheten.

Vad är kassaflödesanalys på engelska?

På engelska översätts kassaflödesanalys till cash flow statement  eller statement of cash flows.

Vad är kassaflödesanalys på finska?

På finska översätts kassaflödesanalys till kassavirtalaskelma.

Podcast om kassaflödesanalys

I det här poddavsnittet berättar Mikael Syding och Ludvig Sunström mer om hur du ska tänka vid en kassaflödesanalys.