Vad är en balansräkning?

balansräkning

Balansräkningen anger ett företags finansiella situation på bokslutsdagen. Enkelt kan man förklara att balansräkningen visar företagets betalningsförmåga vad gäller företagets skulder. Förmåga att betala skulderna visar sig genom försäljning av samtliga tillgångar, det vill säga likvidation. Balansräkningen består av en tillgångssida och en skuldsida. I en balansräkning ska totala tillgångarna och skulderna vara i balans, det vill säga de ska vara lika stora. På engelska översätts balansräkning till Balance sheet.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vilka delar ingår i balansräkningen?
 • Vad visar balansräkningen?
 • Hur ska en balansräkning tolkas?
 • Balansräkning exempel
 • Skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning
 • Nyckeltal baserad på balansräkningen
 • FAQ – Vanliga frågor om balansräkning
 • Video om balansräkning

Vilka delar ingår i balansräkningen?

I en balansräkning ingår två delar, en tillgångssida och en skuldsida. Hur företaget är finansierat, alltså varifrån dess kapital kommer, visas på skuldsidan. Vanligtvis kommer företagets kapital från lån och aktiekapital. På tillgångssidan ser du hur kapitalet har använts och till vad det har använts. Tillgångarna och skulderna ska vara lika stora för att uppnå balans. Balansen utgörs av: Tillgångar = (skulder + eget kapital).

Tillgångarna kan delas in i tre olika kategorier. Dessa tre är finansiella tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Företagets tillgångar visar hur och till vad kapitalet använts och är sådant som företaget kan sälja, exempelvis:

 • Kontanter
 • Likvida medel
 • Värdepapper
 • Lager med varor
 • Fastigheter
 • Inventarier
 • Produkter
 • Skog/mark

Skulderna som företaget har visar hur företaget är finansierat, det vill säga varifrån företagets kapital kommer. Exempel på skulder är:

 • Lån, både längre och kortare
 • Leverantörsskulder
 • Eget kapital, det vill säga aktieägarnas insats
 • Skatt

Vad visar balansräkningen?

Balansräkningen är en av de centrala delarna i ett företags årsredovisning. Om du vill få förståelse för hur det går för ett visst företag och göra en jämförelse med dess värde på börsen lönar det sig att ta en titt på företagets balansräkning. Balansräkningen visar företagets finansiella ställning och är en del i årsredovisningen tillsammans med resultaträkningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. I balansräkningen ser du företagets tillgångar, egna kapital och skulder vid en bestämd tid. Tidpunkten är oftast räkenskapsårets sista dag, bokslutsdagen. Den dagen då alla konton i bokföringen redovisas ska de två delarna, tillgångar och skulder, vara lika stora. Ibland pratar man om företagets tillgångar som ”aktiva” och skulder samt eget kapital som ”passiva”.

Hur ska en balansräkning tolkas?

Vi har redan kunnat konstatera att balansräkningen rapporterar ett företags finansiella situation vid en viss tid. Till skillnad från resultaträkningen, som endast anger händelserna för den pågående perioden, så anger balansräkningen totala tillgångar, eget kapital och skulder som företaget har vid en viss tid. För att få en bild av hur det går för ett företag kan det löna sig att ta en titt på dess balansräkning. Det kan dessutom vara av intresse att spekulera kring företagets dolda tillgångar. Ett företag som äger mycket fastigeheter eller skog har också ofta en hel del tillgångar som är svåra att beskriva i balansräkningen, vilket gör att värdet på dessa kan vara mycket högre än det som presenteras. När du tolkar siffrorna i balansräkningen kan det också vara intressant att använda dig av det egna kapitalet. Det finns en massa olika nyckeltal som kan räknas ut baserat på det här för att ge dig en uppfattning av värdet på börsen jämfört med företagets verkliga värde.

Balansräkning exempel

På bilden nedan så finner du ett exempel på hur en balansräkning kan se ut, exemplet är från förpackningsbolaget Stora Enso.

balansräkning exempel stora enso
Förpackningsbolaget Stora Ensos balansräkning från år 2021.

Skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen visar ett företags ekonomiska situation vid en viss tid medan resultaträkningen visar räkenskapsperiodens resultat. I balansräkningen visas vilka av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital och vilka som har finansierats med skulder. Balansräkningen kan användas för att jämföra företagets tillgångar och finansieringen av dessa vid inledningen och vid slutet av ett räkenskapsår.

Resultaträkningen är en sammanfattning på vad som har skett i företagetsverksamhet under en viss period. Här redovisas resultatet för perioden, vilket kan vara vinst, förlust eller noll. Resultatet fås genom att periodens intäkter sätts samman för att sedan subtraheras med periodens kostnader, det vill säga intäkter minus kostnader är lika med resultatet. Nytt räkenskapsår betyder ny resultatrapport, medan balansräkningen inte nollställs utan löper vidare så länge företaget är verksamt. Kort sagt kan man säga att balansräkningen anger företagets ekonomiska situaiton medan resultaträkningen anger företagets prestation.

Nyckeltal baserad från balansräkningen

Om du någon gång har tittat närmare på ett företags balansräkning har du säkert konstaterat att den innehåller en hel del siffror. Dessa siffror kan du använda när du vill göra en värdering eller en analys av ett företag. Du kan också använda dessa när du vill underöska ett företags finansiella ställning. Genom att använda dig av siffrorna i balansräkningen finns det en hel del nyckeltal som du kan få fram. Några av dessa nyckeltal är:

FAQ – Vanliga frågor om balansräkning

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om balansräkning.

Vad händer om balansräkningen inte är i balans?

Ett företags balansräkning ska alltid vara i balans, det vill säga att tillgångarna ska vara lika med skulderna och eget kapital. Om det inte är balans, någon sida är större eller mindre än den andra, behöver du leta efter vad som är fel i bokföringen.

Vad är balansräkning?

Balansräkningen visar företagets betalningsförmåga vad gäller företagets skulder. Förmåga att betala skulderna visar sig genom försäljning av samtliga tillgångar, det vill säga likvidation. Balansräkningen består av en tillgångssida och en skuldsida. De totala skulderna och tillgångarna ska vara lika stora, det vill säga de ska vara i balans med varandra.

Vilka tillgångar finns med i balansräkningen?

Det som räknas till tillgångar i balansräkningen är följande: Likvida medel på konto, kontanta medel, värdepapper, produkter som säljs eller förbrukas, varulager, fastigheter, inventarier, skog/mark, förskottsbetalningar till leverantörer och utgående fakturor. Dessutom kan tillgångarna läggas in i tre olika kategorier, det vill säga anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och finansiella tillgångar.

Video om balansräkning

I den här videon förklarar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, om hur du ska tolka ett företags balansräkning.