Vad är ROA (avkastning på totalt kapital)?

roa-talet

ROA-talet anger ett företags avkastning på deras totala kapital. ROA står för engelskans Return on Assets och kan på svenska översättas till avkastning på totalt kapital eller räntabilitet på totalt kapital. Ett företags ROA-tal, som skrivs ut i procent, visar hur företaget klarat av att åstadkomma avkastning på företagets totala tillgångar. Det här betyder att nyckeltalet kan användas för att ta reda på hur effektivt ett bolag har möjlighet att nyttja sina tillgångar. ROA-talet är ett av de viktigaste nyckeltalen när man vill värdera ett bolag.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Beräkna ut Return on Assets
  • Vad visar avkastning på totalt kapital?
  • Hur kan företaget öka sin avkastning på totalt kapital?
  • Vad innebär ett högre ROA-tal?
  • Analysera ett företag med hjälp av ROA-talet
  • FAQ – Vanliga frågor om avkastning på totalt kapital

Beräkna ut avkastning på totalt kapital

För att beräkna ut ett företags avkastning på totalt kapital behöver du känna till företagets resultat före skatt och räntekostnader, dessa siffror hittar du i företagets resultaträkning. Du behöver även känna till företagets totala kapital, som du hittar i företagets balansräkning. När räknar ut ett företags ROA-tal dividerar du företagets resultat före skatt och räntekostnader med företagets totala kapital. Formeln för avkastning på totalt kapital ser då ut så här:

roa-tal formel

Exempel

En påhittad elektrikerfirma, vars namn är Petter EL AB, har ett resultat före skatt på 400 000 kronor. Räntekostnaderna uppgår till 25 000 kronor för samma räkenskapsperiod. Samtidigt som företagets totala kapital uppgår till 4 000 000. Uträkningen för företagets ROA ser därför ut så här:

Företagets avkastning på totalt kapital är 10,6%, vilket anses vara på en allmänt god nivå bortsett från det branschspecifika. Det branschspecifika medianvärdet för ROA låg, år 2020, för elinstallationsfirmor på 16,1% enligt Statistikmyndigheten.

Vad visar avkastning på totalt kapital?

Som tidigare kunde konstaterats så visar ROA-talet ett företags räntabilitet på det totala kapitalet. Nyckeltalet visar huruvida företagsverksamheten genererar godtagbar avkastning på företagets totala kapital. Med hjälp av ROA-talet kan vi bilda oss en uppfattning kring hur lönsamt ett företag är i relation till sina tillgångar. De totala tillgångarna består av eget kapital och skulder. Det här betyder att nyckeltalet ger oss en bild av hur företagsledningen använder företagets tillgångar för att inbringa vinst. Nyckeltalet anger hur effektiv en verksamhet är, utan att beakta hur företagets kapital är finansierat. Man räknar med andra ord inte med finansiella kostnader, vilket gör att resultatet blir mera trovärdigt med företag med hög skuldsättning.

Hur kan företaget öka sin avkastning på totalt kapital?

Ett företag kan öka sin avkastning på totalt kapital genom att antingen öka rörelseresultatet och de finansiella intäkterna eller minska på de totala tillgångarna. Företaget kan då exempelvis leasa eller hyra maskiner och utrymmen, eller låna, istället för att äga dem. Så klart kan företaget göra dessa två samtidigt. Return On Assets räknas ut med hjälp av företagets totalt kapital, vilket betyder att talet är beroende av hela företagsverksamheten. Åtgärder som ett företag tar för att spara kostnader kan därför leda till att ROA-talet förbättras. Ett annat sätt att förbättra avkastningen på totalt kapital är att bolaget utnyttjar sitt kapital mer effektivt. Genom att ta ett lån som investeras i tillgångar med hög avkastning kan företaget också avkastningen på totalt kapital.

Vad innebär ett högre ROA-tal?

I allmänhet brukar man utgå från att ju högre ROA-tal desto bättre. Man bör däremot komma ihåg att nyckeltalet kan variera beroende på bransch. Det är därför bäst att jämföra nyckeltalet mellan företag inom samma bransch och gärna över en längre tid. Ett högre ROA-tal betyder företagets tillgångar är mer lönsamma. Som investerare vill man ha högsta möjliga avkastning på det totala kapitalet. Ett högt nyckeltal anses fördelaktigt eftersom det innebär att företaget effektivt tjänar pengar på tillgångarna och inbringar mera vinst till företaget. Som tidigare framkom varierar ROA-talet beroende på bransch och det är därför svårt att ange ett specifikt tal som kan sägas vara bra för alla branscher och företag. I allmänhet talar man om att ett ROA-tal på minst 5% anses acceptabelt.

Analysera ett företag med hjälp av ROA-talet

ROA-talet är inte särskilt lönsamt att använda sig av när man analyserar företag som kräver stort kapital för att driva sin verksamhet, eftersom det kan betyda att nyckeltalet blir väldigt lågt och missvisande. Exempel på sådana företag är kapitalintensiva företag som fastighetsbolag och banker. Som investerare kan man titta på om företags ROA-tal har ökat över en längre tid eftersom det ofta innebär att företaget hanterar sitt totala kapital mer effektivt.

Ett negativt ROA-tal är inte alltid lika med något dåligt, om det sker i enlighet med företagets utvecklingsplan. Innan man investerar i ett företag, på börsen eller utanför, är det därför bra att se på både utvecklingen för företaget och orsakerna till låga eller negativa nyckeltal. Om ett företags ROA-tal är negativt skrivs i allmänhet bara NEG och inte hur stor den negativa avkastningen är.

Kombinera även andra nyckeltal när du analyserar ett företag, exempelvis ROE-talet och rörelsemarginal.

Hur ska man tolka ROA-talet?

Potentiella investerare vill veta att företaget bedriver sin verksamhet effektivt och inbringar så hög avkastning som möjligt med minsta möjliga tillgångar. Med hjälp av avkastningen på totalt kapital kan man få en uppfattning om verksamhetens effektivitet i ett företag. De följande värden på ROA kommer från Statistikmyndigheten. En industri som är rätt i tiden just nu, när artikeln skrivs (2022), är batteri- och ackumulatorindustrin är medianvärdet på ROA för företag i den här branschen 5,5%. Däremot har företag inom VVS-branschen ett medianvärde på avkastning på totalt kapital 14,9%. Företag som säljer sportartiklar, det vill säga Sportaffärer, har ett ROA-tal på 9,9% i median.

FAQ – Vanliga frågor om avkastning på totalt kapital

Här är de vanligaste frågorna om avkastning på totalt kapital.

Vad betyder ett negativt ROA-tal?

Om ett företags ROA-tal är negativt bör det inte alltid betyda att det är något dåligt, förutsatt att det följer företagets utvecklingsplan. Man bör dock kolla noggrannare på företaget om varför nyckeltalet är negativt eller lågt.

Hur beräknar man avkastning på totalt kapital?

För att beräkna ut avkastning på totalt kapital dividerar du företagets resultat före skatt och räntekostnader med företagets totala kapital. ROA-talet skrivs ut i procent.

Är avkastning på totalt kapital och räntabilitet på totalt kapital samma sak?

Ja, det är precis samma sak. Avkastning och räntabilitet är varandras synonymer.

Vad är ett bra ROA-tal?

Ett bra ROA-tal anses vara bra, i allmänhet, om den överskrider 5% men man bör kolla in andra företag i samma bransch för att kunna göra en bra bedömning. Eftersom nyckeltalet är branschspecifikt.

Vad är avkastning på totalt kapital på engelska?

Avkastning på totalt kapital översätts till engelska som Return on Assets, därav förkortningen ROA.

Lämna en kommentar