Vad är ROIC (avkastning på investerat kapital)?

roic-talet

Nyckeltalet ROIC, som står för Return On Invested Capital, visar ett bolags avkastning på investerat kapital. ROIC anger hur väl ett bolag lyckas generera avkastning på investeringar och tillgångar. Nyckeltalet skrivs i procent. Med andra ord kan man säga ROIC-talet är ett mått på företagets förmåga att inbringa vinst på det investerade kapitalet. Till investerat kapital hör det kapital som företaget har fått in genom att sälja aktier (nyemission) eller ta lån. Eget kapital men också långfristiga skulder hör hit.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • ROIC formel för uträkning och exempeluträkning
  • Vad visar ROIC?
  • Vilken nivå bör avkastning på investerat kapital ligga på?
  • Analysera ett företag med hjälp av ROIC
  • FAQ – Vanliga frågor om avkastning på investerat kapital
I det här videoklippet berättar The Finance Storyteller mer om nyckeltalet Return on Invested Capital.

ROIC formel för beräkning och exempeluträkning

Du beräknar ut ROIC med hjälp av att dividera företagets nettovinst (exklusivt eventuell utdelning) med investerat kapital. Formeln för avkastning på investerat kapital ser då ut så här:

roic formel

Exempel

Petter EL AB som är en elinstallationsfirma har en nettovinst på 360 000 kronor och det investerade kapitalet är 2 000 000 kronor. Uträkningen för ROIC, som visar hur stor företagets avkastning är i relation till det investerade kapitalet, räknas då ut enligt formeln ovan.

roic exempel

Avkastningen på det investerade kapitalet, när företaget inte delar ut någon utdelning, blir då 18%. Däremot om aktieägarna väljer att dela ut 60 000 kronor så blir avkastningen mindre och rättare sagt 15% ((360 000 kr – 60 000 kr) / 2 000 000 kr = 0,15).

Vad visar ROIC?

Nyckeltalet anger ett företags avkastning på investeringarna som har gjorts i företaget. Hur lönsamma ett företags investeringar är kan man få reda på genom att titta på ROIC. För att avgöra huruvida användningen av det investerade kapitalet är tillräckligt effektiv kan man använda sig av ROIC. Om man vill ta reda på om ett företag lyckas placera sitt kapital samt huruvida det har lyckats investera lönsamt kan man titta på nyckeltalet avkastning på investerat kapital. När du vill räkna ut ett företags avkastning baserat på dess främsta verksamhet är return on invested capital som mest lönsamt att använda dig av. Nyckeltal används för att mäta ett företags lönsamhet. ROIC jämför avkastningen i förhållande till investerat kapital.

Vilken nivå bör avkastning på investerat kapital ligga på?

Ett högt ROIC-tal betyder i allmänhet att företaget lyckats väl med att investera sitt kapital för att höja sina intäkter och vinster. Det är svårt att ange en nivå som är bra eftersom det är beroende på olika branscher. För att jämföra om ett bolag har ett ROIC-tal som ligger på en bra nivå bör du alltså titta på bolag inom samma bransch. Om ett företags return on invested capital är 18% betyder det att för varje krona som har investerats i företaget så inbringas 18 öre i vinst. För att få en bra bild på ett företags lönsamhet bör du titta på företagets ROIC-tal över flera år och fundera kring huruvida dagens nivå är hållbar jämfört med tidigare. Långsam tillväxt i ett företag avspeglas ofta i ett lägre ROIC. Risken med detta är att tillväxten avtar eller blir negativ.

Analysera ett företag med hjälp av ROIC

För kapitalintensiva bolag och branscher är ROIC-talet i synnerhet av intresse eftersom de ofta investerar stort där det krävs mycket kapital. Kapitalintensiva branscher är till exempel fastighetsbolag, olja, skogsbolag och telekom. Om du vill få en uppfattning kring ett företags konkurrensfördelar så passar avkastning på investerat kapital bra att använda sig av. Om du funderar på att investera i ett bolag på börsen så är det till fördel om avkastningen på investerat kapital är så högt som möjligt.

Ett högt nyckeltal tyder på att företaget använder det investerade kapitalet för att generera vinst. Du behöver även känna till att engångsutgifter kan leda till att nyckeltalet är missvisande. Som potentiell investerare är det av intresse att få en bild av ett bolags årliga avkastning, vilket du kan få genom att titta på nyckeltalet. Aktiens värde påverkas av företagets avkastning på investerat kapital vilket i sin tur påverkar investerarens avkastning.

Kombinera ROIC med andra nyckeltal

När man analyserar ett företag och vill få en uppfattning av dess lönsamhet bör man använda sig av return on invested capital tillsammans med P/E och WACC. Ett lågt P/E-tal betyder att bolaget värderas lågt i relation till vinsten per aktie. Om ROIC-talet samtidigt är lågt tyder det på att företaget genererar låg avkastning. WACC visar vilken som är den minsta möjliga avkastning ett företag måste ha för att klara av krav på ränta och avkastning. Om ROIC är lägre än WACC betyder det att företaget har en negativ avkastning. Trots att ROIC anger ett företags avkastning på investerat kapital behöver det ofta användas tillsammans med andra nyckeltal. Ibland talar man om skillnaden mellan WACC och ROIC som bolagets ekonomiska vinst.

FAQ – Vanliga frågor om avkastning på investerat kapital

I den här delen av artikeln kommer vi besvara de vanligaste frågorna om avkastning på investerat kapital.

Vad är ett bra ROIC-tal?

Som med flera andra nyckeltal så är ju högre ROIC-tal desto bättre. Och som med andra nyckeltal så bör man kolla upp andra företags siffror i samma bransch och jämföra för att kunna få en bra uppfattning om avkastningen på det investerade kapitalet. ROIC brukar man i samband med analyser kontrollera P/E och WACC samtidigt.

Hur beräknar jag ut avkastning på investerat kapital?

Du beräknar ut ROIC genom att dividera företagets nettovinst minus eventuell utdelning med det investerade kapitalet.

Vad är formeln för ROIC?

Formeln för avkastning på investerat kapital ser ut på följande vis: ((nettovinst – ev. utdelning)/investerat kapital=ROIC).

Hur kan ROIC sjunka?

Return on Invested Capital kan sjunka om nettovinsten förblir på samma nivå som tidigare fastän företaget har investerat mera kapital i bolaget. Den kan också sjunka om aktieägarna delar ut mera åt dem själva.

Vilka företag bör jag analysera med avkastning på investerat kapital?

Du bör analysera kapitalintensiva företag med hjälp av nyckeltalet ROIC. Exempelvis skogsbolag, bolag inom oljeproduktion och fastighetsbolag.

Vad är skillnaden mellan ROI och ROIC?

ROIC anger företagets avkastning på det totala investerade kapitalet medan ROI anger avkastningen på en specifik investering. Exempelvis en maskin eller en produktionslinje för Return on Investment medan Return on Invested Capital är för större delar av eller hela verksamheten. Avkastning på investerat kapital mäter man ofta under en bestämd tidsperiod, normalt 1 år.

Lämna en kommentar