Vad är WACC?

WACC står för Weighted Average Cost of Capital och översätts till Viktad kapitalkostnad. När du vill räkna ut kostnaderna för ett företags lån och egna kapital använder man sig av nyckeltalet WACC. Nyckeltalet anger minimiavkastningen som ett företag kan godkänna för att kunna möta de avkastningskrav som aktieägarna har och långivarnas räntekrav. Viktad kapitalkostnad anger alltså företagets avkastningskrav på totalt kapital.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Räkna ut WACC
  • Vad visar WACC?
  • Hur används WACC?
  • FAQ – Vanliga frågor om WACC

Räkna ut WACC

Formeln för att räkna ut WACC ser ut på följande sätt:

wacc formel

Eftersom det finns en hel del nya och komplicerade tecken för nybörjaren och den erfarne kommer vi att beskriva och förklara dem i listan här nedan:

wacc beskrivning av komponenter

Värdet på nyckeltalet du räknar fram påverkas av flera olika element. Bland annat den riskfria räntan (10-årig statsobligation), börsens/marknadens avkastningskrav, storlekspremie dvs. högre avkastningskrav på mindre företag på grund av större risk och räntan på lån.

Exempel

Aktieägaren i det påhittade bolaget, Petter EL AB, har satt upp ett avkastningskrav på eget kapital i bolaget på 35 %. Skulderna i bolaget uppgår till 350 000 kronor. Räntan på skulderna är 2,3 %. Företagets skattesats är 20,6 % (år 2022). Företagets eget kapital är 250 000 kronor det vill säga är totala kapitalet 600 000 kronor. Nu kan vi då beräkna företagets viktade kapitalkostnad.

wacc exempel

Företagets viktade kapitalkostnad eller Weighted Average Cost of Capital är 14,7 %. Det vill säga företagets avkastningskrav på totalt kapital.

Vad visar WACC?

WACC kan också sägas betyda genomsnittlig vägd kapitalkostnad. Nyckeltalet inkluderar samtliga kostnader för ett bolags egna kapital och lån, alltså bolagets finansieringskostnader. Viktad kapitalkostnad anger vad avkastningen minst bör vara för att ett företag ska ha möjlighet att betala aktieutdelning och ränta på sina lån. Företag finansierar sina tillgångar med kapital eller skulder, vilka tillsammans kan kallas kapitalstruktur. Förhållandet mellan de här typerna av kapital har en inverkan på företagets viktad kapitalkostnad. Sammanfattningsvis kan WACC konstateras vara genomsnittlig kostnad för de här källorna för finansiering.

Hur används WACC?

Nyckeltalet WACC används främst inom ett bolag, men det kan också användas av potentiella investerare vid analys av bolaget. Om ett företag vill expandera eller göra andra typer av satsningar kan de titta på nyckeltalet för att få en uppfattning om hur mycket intäkter de minst måste få in. Ett företag kan också använda sig av Weighted Average Cost of Capital när de vill undersöka huruvida olika investeringar lönas att göra. Här behöver företaget förstås beakta både verksamhetskostnader, skattekostnader så väl som långivarnas och aktieägarnas krav.

WACC används också när man gör en nuvärdesberäkning (NPV) och när man gör upp en DCF-modell. När man gör de här beräkningarna diskonteras kommande kassaflöden med kapitalkostnaden och det är där man använder sig av viktad kapitalkostnad. Samtidigt som du tittar på nyckeltalet kan du gärna också titta på ROIC eftersom dessa gärna kan användas tillsammans.

Vad är en bra WACC?

Vad som kan anses vara en bra eller normal nivå på WACC är olika beroende på företag och bransch. När du tittar på viktad kapitalkostnad bör du med andra ord jämföra nyckeltalet mellan företag som liknar varandra. Ett allmänt värde på nyckeltalet brukar man säga att finns mellan 8 och 14 procent. I allmänhet gäller att desto högre nivå på WACC ju större risk, eftersom aktieägarna kräver högre avkastning med större risk.

För att få en uppfattning om vad som är en bra viktad kapitalkostnad behöver du jämföra företag inom samma bransch. Nyckeltalet visar hur mycket företaget som har betalats med hjälp av det egna kapitalet i förhållande till lån. Således är viktad kapitalkostnad en av faktorerna vid beräkningen av ekonomiska lönsamhetsmåttet Economic Value Added (EVA). WACC används med fördel tillsammans med andra beräkningar och nyckeltal för att analysera företag.

FAQ – Vanliga frågor om viktad kapitalkostnad

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om Weighted Average Cost of Capital.

Vad är en bra WACC?

En bra viktad kapitalkostnad anses ligga över 14 % men då är det även en högre risk företaget tar. Allmänt brukar man säga att nyckeltalet ska ligga mellan 8 och 14 procent.

Vad är WACC på svenska?

Weighted Average Cost of Capital översätts till svenska som viktad kapitalkostnad eller genomsnittlig vägd kapitalkostnad.

Vad anger WACC?

Nyckeltalet anger ett företags avkastningskrav på totalt kapital.

I det här klippet berättar The Finance Storyteller mer om Weighted Average Cost of Capital.

Lämna en kommentar