Vad innebär kapitalstruktur?

Kapitalstruktur innebär ett företags finansiering, totala kapital, och hur sammankopplingen mellan eget kapital och skulder är. Det här påverkar i sin tur företagets WACC. Kapitalstrukturen ger dig en bild av hur företagets finansiering av verksamhet och tillgångar ser ut. Kombinationen av eget och lånat kapital kallas för kapitalstruktur. I balansräkningen hittar du det du behöver veta kring hur fördelningen mellan eget kapital och skulder ser ut. Oftast hänvisar man till företagets skuldsättningsgrad när man talar om kapitalstruktur. På engelska översätts kapitalstruktur till capital structure.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vad menas med kapitalstruktur?
 • Eget kapital och skulder
 • Hur kan företag påverka och förändra sin kapitalstruktur?
 • Vilka delar påverkar kapitalstrukturen?
 • FAQ – Vanliga frågor om kapitalstruktur
 • Video om kapitalstruktur

Vad menas med kapitalstruktur?

I balansräkningen motsvaras alla tillgångar i ett företag av eget och lånat kapital det vill säga skulder. Eget kapital utgörs av företagets skuld till aktieägarna och lånat kapital är exempelvis banklån eller företagscertifikat. Kombinationen eller blandningen av eget och lånat kapital är det som vi kallar för kapitalstruktur. Ett företags kapitalstruktur påverkar aktieägarnas förväntningar på avkastning och hur hur företaget påverkas av sämre affärsbeslut och mindre ekonomiska nedgångar.

Hur ett företags kapitalstruktur är och borde vara är väldigt olika beroende på bransch. Defensiva företag klarar i allmänhet av högre del av skulder än cykliska företag som i sin tur kan vara osäkra vid långkonjunktur. För att enkelt beskriva det så räknar man ut kapitalstrukturen genom att titta på hur mycket eget kapital respektive skulder det finns sett till företagets totala kapital. Ledningen i företaget bör sträva efter att hitta, för dem, optimal balans mellan eget kapital och skulder. Ibland talar man om optimal balans som fördelningen som leder till lägst WACC. Man behöver alltså hitta en balans som drar ner finansieringskostnaden och samtidigt möjliggör finansiell styrka för företaget att kunna hantera sämre perioder. En stark balansräkning innebär ofta att företaget har större förutsättningar att växa och klara sig bra.

Eget kapital och skulder

Eget kapital är de pengar som aktieägarna har investerat i företaget, tillsammans med vinsten (dvs outdelad) från tidigare år.

Aktieägare tar en högre risk än långivare eftersom de i händelse av konkurs eller likvidation först får det värde som blir över efter att långivaren betalat tillbaka dem. Som ett resultat förväntar de sig högre avkastning, vilket innebär att den implicita kostnaden för eget kapital är högre än skuld.

Ur ett företags synvinkel finns flera fördelar och nackdelar med aktieinnehav för den som vill maximera vinsten och hitta den bästa kapitalstrukturen nedan.

Fördelar med eget kapital:

 • Inga räntekostnader eller obligatoriska fasta betalningar
 • Ingen förfallodag (ingen återbetalning av beloppet)
 • Ger företaget maximal operativ flexibilitet

Nackdelar med eget kapital:

 • Eget ägande och rösträtt (kontrollera verksamheten)
 • Har en hög förväntad kapitalkostnad (dyrare än skuld)
 • En hög andel eget kapital kan påverka tillväxten negativt

Skulder är lånade medel som används för företagets verksamhet. Det finns många olika typer av skulder, men de vanligaste är banklån eller andra kreditformer.

Lånade pengar kostar mindre än eget kapital, men det skapar också högre risk för företaget. Å andra sidan gör skulder det möjligt för ett företag att samla in mer pengar utan att ge upp sin ägarandel.

Långivare tar mindre risk än aktieägare eftersom de har företräde framför företagets tillgångar i händelse av konkurs eller likvidation. Detta innebär att de accepterar lägre avkastning, vilket innebär att den implicita kostnaden för skulder kommer att vara lägre än eget kapital.

Ur ett företagsperspektiv kan flera fördelar och nackdelar med skuldsättning för den som vill maximera vinsten och hitta den bästa kapitalstrukturen hittas nedan.

Fördelar med skuld:

 • Kostar mindre än eget kapital
 • Kan främja högre tillväxt av verksamheten
 • Ingen kontroll över företaget

Nackdelar med skuld:

 • Med räntebetalningar och en fast återbetalningsplan
 • Vissa krav måste uppfyllas (från långivaren)
 • Kommer att öka företagets finansiella risk

Hur kan företag påverka och förändra sin kapitalstruktur?

Kapitalstrukturen för ett företag påverkar företagets möjligheter till finansiering och villkoren för finansieringen. Det är svårare att få finansiering för företag som har en kapitalstruktur med mycket skulder. Företag med mycket eget kapital innebär däremot lägre risk och har ofta lättare att få finansiering och till bättre villkor. Dock bör man komma ihåg att det bör finnas en optimal balans mellan de här båda. Som företag vill man därför känna till hur man kan påverka och förändra sin kapitalstruktur. Det finns en del olika metoder för att förändra sin kapitalstruktur.

Metod 1, låna pengar och investera i aktier

Kreditgivare kan låna pengar åt företaget så att det kan återköpa aktier. Det här gör att beloppet för skulder ökar och det egna kapitalet minskar.

Metod 2, låna pengar och ge utdelning

Bolaget lånar återigen från någon form av långivare och väljer då att ge ytterligare utdelningar till aktieägarna. Det här ledde också till en ökning av skuldbeloppet och en minskning av det egna kapitalet.

Metod 3, emission av aktier och nedbetalning av skulder

Företaget ger ut (emitterar) nya aktier för att få in mer eget kapital, som sedan kan användas för att betala ned skulder. Vilket leder till en ökning av eget kapital och minskad skuldsättning. Det här görs vanligtvis först när företaget befinner sig i en krissituation och måste minska skuldsättningen, eftersom eget kapital är dyrare än skulder.

Vilka delar påverkar kapitalstrukturen?

Kapitalstrukturen påverkas av vissa olika delar. Dessa delar presenteras nedan.

Kassaflöde

Företagets kassaflöde har inverkan på förmågan att betala kostnader och skulder. Återbetalningsförmågan påverkas av kassaflödet och om detta är dåligt ses återbetalningsförmågan som osäker. Det är därför bra att ha högt eget kapital för att öka möjligheterna till finansiering.

Räntetäckningsgrad

Hög ränteteckningsgrad tyder på att företaget klarar av höga skulder. Det här betyder att företaget har möjligheter att täcka räntekostnaderna utan större bekymmer.

Kontroll och ägande

Det ska finnas en jämnvikt mellan lån och att ge ut nya aktier. Emittering av fler aktier leder till utspridning av ägandet, vilket kan leda till minskad kontroll över företaget. Företag kan därför inte låna för mycket och inte heller ge ut för mycket aktier, vilket leder till att man hela tiden behöver balansera dessa två.

Avkastning på investerat kapital

Företag har nytta av att ta på sig skulder om kostnaderna för dessa är mindre än avkasningen på investeringarna som görs med lånen. Eget kapital är dock en bättre lösning i de situationer då man inte är säker på om avkastningen täcker kostanderna för räntorna på lån.

Flexibilitet

En del skuld kan göra företag mer flexibla eftersom det möjliggör investeringar och projekt som annars inte hade varit genomförbara. Det behöver finnas en blans mellan kapital som kommer internt och kapital som kommer externt.

Skatter

Skatter och regler kan inverka på företagets val kring eget kapital eller skulder.

FAQ – Vanliga frågor om kapitalstruktur

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om kapitalstruktur.

Vad är kapitalstruktur på engelska?

Kapitalstruktur översätts till engelskan som capital structure.

Vad är kapitalstruktur?

Kapitalstruktur innebär ett företags finansiering, totala kapital, och hur sammankopplingen mellan eget kapital och skulder är.

Vad är optimal kapitalstruktur?

För att åstadkomma en optimal kapitalstruktur måste skatteskyddet balanseras mot de möjliga kostnaderna för finansiella problem. Det finns ingen matematisk formel för att förklara hur man gör denna optimering, däremot finns det fyra viktiga delar som företagsledningen bör beakta när man bestämmer skuldsättningsgraden – bolagets avkastning, omfattning, tillgångsstruktur och affärsrisk.

Video om kapitalstruktur

I den här videon berättar Corporate Finance Institute, på YouTube, mer om vad kapitalstruktur är.