Vad är ROI (avkastning på investering)?

return on investment

Ett företags eller investerares procentuella avkastning på en enskild investering anges som ROI. ROI är förkortning på engelskans Return on Investment. Return on Investment fungerar som ett mått på hur mycket företaget eller investeraren får tillbaka på en investering. Om du vill veta hur bra ett bolag förmår att generera avkastning på sina investeringar kan du titta på nyckeltalet ROI. Genom att titta på nyckeltalet kan man få en bild av hur bra företag eller investerare har investerat sitt kapital.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknar du ROI
  • Vad visar ROI?
  • Tolka avkastning på investering
  • Vilka investeringar lämpar sig att använda ROI?
  • FAQ – Vanliga frågor om Return on Investment
I den här videon förklarar Corporate Finance Institute mer om Return on Investment.

Så här beräknar du ROI

När du vill räkna ut avkastningen på en enskild investering behöver du ha koll på investeringens bruttovinst, det totala värdet på investeringen vid angivna tidsperiodens slut. Du bör också ha koll på det totala värdet vid den angivna tidsperiodens början, alltså investerat kapital. Sen dividerar du dessa två med varandra på följande sätt:

Exempel

Petter har köpt en lägenhet för att hyra ut på Airbnb och sen sälja efter ett år. Airbnb är en marknadsplats för boende och kanske mer känt för korttidsuthyrning, ett komplement till hotell. Petter tar lån för att kunna köpa lägenheten men har en handpenning på 10% av köpbeloppet. Lägenheten köps av Petter för 3 500 000 kronor. Det vill säga är Petters investerade kapital 350 000 kronor. Under det året som Petter har den uthyrd på Airbnb tjänar han in 81 000 kronor. Värdeökningen på lägenheten har även stigit 5% under året och den säljs efter ett år för 3 675 000 kronor. Bruttovinsten för hela investeringen är då 3 756 000 kronor. Beräkningen ser då ut på följande vis:

Men eftersom Petter endast använde 350 000 kr av sina egna pengar så kan ROI på det i stället beräknas så här.

73% anses normalt vara en jättebra avkastning på investering under ett år.

Vad visar ROI?

ROI visar procentuell avkastning på en investering. Nyckeltalet anges naturligtvis därför i procent. Om du investerar 3 000 kronor i januari och den investeringen sedan i februari är värd 3 450 kronor så har investeringen en ROI på 15%. ROI fungerar som ett mått på avkastningen på enskild investering under en viss tid. Det här betyder ROI kan användas för att jämföra investeringar med varandra och deras uppskattade avkastning på investeringen. Return on Investment är ett enkelt nyckeltal som inte säger något om orsakande faktorer. ROI kan användas under en valfri period, det vill säga man tittar på procentuell avkastning på en investering under en valfri tidsperiod.

Tolka avkastning på investering

Nyckeltalet ROI beaktar inte tidsaspekten utan visar endast den totala avkastningen på en viss investering. Ibland använder man årlig ROI som begrepp, som anger medelvärdet för avkastningen på investeringen under åren som investeringen gjorts. Årlig ROI kallas även för CAGR. Allt som kan anses vara en investering, det vill säga det som har en kostnad och där man räknar med att få tillbaka i framtiden, kan analyseras med hjälp av nyckeltalet. Orsaken till vissa investeringar har ett högre nyckeltal kan vara att dessa inneburit högre risk. I sådana situationer bör man titta på nyckeltalet under en längre tid.

Investeringar som lämpar sig att använda ROI

Nyckeltalet ROI kan användas av dig som investerare för att få en uppfattning om ett bolags tidigare framgång eller misslyckande med investeringar. Genom att kombinera return on investment med andra nyckeltal kan du få en bild av hur väl ett företag lyckas förvalta det egna kapitalet. Det är inte bara på börsen som man använder sig av ROI. ROI kan också komma i användning vid privata investeringar. De här investeringarna kan exempelvis vara en fastighet/lägenhet som man antingen har för avsikt att renovera och sälja dyrare efter en tid eller att hyra ut.

Det är inte bara på börsen som man använder sig av ROI. ROI kan också komma i användning vid privata investeringar. De här investeringarna kan exempelvis vara en fastighet/lägenhet som man antingen har för avsikt att renovera och sälja vidare efter en tid eller att hyra ut.

När man vill jämföra till exempel aktier med varandra kan det vara bra att även räkna med courtage och aktieutdelning. På det här sättet kan man jämföra olika investeringar utgående från deras verkliga avkastning och inte enbart värdeuppgång. För att räkna ut bruttovinsten adderar du värdeökningen med initiala köpbeloppet. Det här adderas sedan med aktieutdelning för att sen subtraheras med courtaget. Vinsten före skatt divideras sedan med det investerade kapitalet för att ta reda på avkastningen för aktierna.

FAQ – Vanliga frågor om Return on Investment

Här besvaras de vanligaste frågorna om avkastning på enskild investering.

Är ROI endast ett börsrelaterat nyckeltal?

Nej, ROI kan användas också i andra sammanhang som när man vill investera i en fastighet för att hyra ut eller renovera och sälja.

Vad skiljer ROI, ROIC och ROE från varandra?

ROIC och ROI beräknas på samma sätt. Ibland ses ROI och ROIC som synonymer men det finns vissa skillnader, som är bra att ha koll på. ROIC anger ett företags avkastning på totalt investerat kapital, medan ROI anger avkastning på en särskild investering. ROI kopplas inte till någon viss tid utan tiden varierar beroende på investeringen. Vad gäller ROIC är det frågan om en viss tid som oftast är 1 år. ROE däremot anger ett bolags avkastning på dess totala tillgångar efter finansiella kostnader.

Vad är en bra Return on Investment?

En bra avkastning på investering anses normalt vara över 5%. Beror också vad investeringen handlar om och vad personen eller företag har för krav för vad en investering ska ge för avkastning.

Hur beräknas ROI?

Du beräknar ut ROI genom att subtrahera bruttovinsten med det investerade kapitalet och sen dividera det med det investerade kapitalet.

Hur förkortas Return on Investment?

Return on Investment förkortas som ROI.

Lämna en kommentar