Vad är ROCE (avkastning på sysselsatt kapital)?

ROCE är förkortning på engelskans Return on Capital Employed och kan på svenska översättas till Avkastning på Sysselsatt Kapital. Nyckeltalet anges i procent och visar hur effektivt bolag lyckas använda sitt kapital. ROCE-talet visar hur stor del företaget får tillbaka för varje investerad krona. Genom att titta på ROCE-talet kan du få reda på hur bra ett företag klarat av att generera vinst på sitt kapital.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Så här beräknar du ROCE
  • Vad visar ROCE?
  • Tolka ROCE
  • Vilken nivå bör ROCE ligga på?
  • Kapitalintensiva branscher
  • FAQ – Vanliga frågor om avkastning på sysselsatt kapital
I det här infoklippet förklarar Tim Bennett, från MoneyWeek.com, mer om ROCE.

Så här beräknar du avkastning på sysselsatt kapital

Du beräknar ut avkastning på sysselsatt kapital med att dividera företagets rörelseresultat med sysselsatt kapital. Företagets sysselsatta kapital är företagets totala tillgångar, som du hittar i balansomslutningen, subtraherat med de icke räntebärande skulderna. Formeln för ROCE ser ut så här:

roce exempel

Exempel

Petter EL AB hade ett rörelseresultat på 400 000 kronor och deras sysselsatta kapital uppgår till 2 000 000 kronor. Uträkningen för Petter EL ABs avkastning på sysselsatt kapital ser därför ut så här:

roce exempel

Företagets ROCE-tal är därmed 20%.

Vad visar ROCE?

Hur effektivt och lönsamt ett bolag är mäts i nyckeltalet ROCE. Utan att beakta hur ett företag är finansierat visar ROCE företagets avkastning på sysselsatt kapital. Vad gäller avkastning på sysselsatt kapital så inkluderas så väl det egna kapitalet som skulder i uträkningen. Till skillnad från när man kollar på ROE, som endast inkluderar eget kapital, inkluderas i ROCE både eget kapital och skulder. Det här gör att ROCE ofta ses som ett mer omfattande och bättre sätt att bedöma ett företags lönsamhet än ROE. Enkelt förklarat kan man säga att ROCE anger ett företags vinst i relation till dess tillgångar. Return on Capital Employed kan till exempel vara bra att använda när du vill följa upp den ekonomiska utvecklingen i ett företag.

Tolka ROCE

I allmänhet är det bra att ett företag har en ROCE som ökar med tiden. ROCE-talet kan också öka på grund av andra orsaker än förbättring av ekonomin i företaget. Sysselsatt kapital inkluderar ett företags tillgångar. En del av företagets tillgångar kan man göra en avskrivning på, vilket betyder dessa minskar i värde. Det här leder till att trots att ett företag genererar samma resultat så kan nyckeltalet ROCE bli högre på grund av att egna tillgångarnas värde minskar. Inflation påverkar företags rörelseresultat, vilket leder till bättre ROCE utan att visa på ekonomisk utveckling. Bolaget behöver alltså inte ha effektiviserat sin ekonomi för att ROCE ska öka.  

Vilken nivå bör ROCE ligga på?

En hög avkastning på sysselsatt kapital är att föredra, men det finns i allmänhet inget exakt tal för vad ROCE bör ligga på. Företag som ger bra avkastning, har ett bra sätt att använda sin finansiering och är effektiva har ofta ett högt ROCE-tal. Högt ROCE innebär att varje krona i företagets verksamhet genererar mer vinst. Lägre ROCE-tal tyder på att företagets lönsamhet är låg.

När du tittar närmare på olika bolags ROCE-tal bör du titta på om nyckeltalet varit stabilt och ökat över tid. Detta är med andra ord positivt med stabil och ökande avkastning på sysselsatt kapital. För att få en helhetsbild om ett företags ROCE behöver du sätta avkastningen på sysselsatt kapital i förhållande till vilken ränta företaget får låna pengar. Om räntan är högre än ROCE betyder det att företaget förlorar pengar, vilket inte är önskvärt som aktieägare.

Kapitalintensiva branscher

När man analyserar företag som har hög skuldsättning eller företag som hittas i kapitalintensiva branscher är nyckeltalet ROCE speciellt lönsamt att använda. Kapitalintensiva branscher innebär sådana branscher som är i behov av stort kapital för att hålla i gång sin verksamhet då dessa är i behov av stora investeringar som också innebär stora lån.

Sådana branscher är exempelvis telekom, fastighetsbolag och skogsbolag. För bolag inom kapitalkrävande branscher används alltså nyckeltalet för att få en bild av bolagets effektivitet och jämföra det med företagets lånekostnader. Som vi kunde konstatera här ovan behöver företagets ROCE vara högre än räntan för att täcka räntekostnaderna och inte innebära förlust för företaget.

FAQ – Vanliga frågor om avkastning på sysselsatt kapital

Här besvaras de vanligaste frågorna om ROCE.

Betyder räntabilitet på sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital samma sak?

Ja, det betyder samma sak. Räntabilitet och avkastning är dess synonymer.

Vad betyder Return on Capital Employed på Svenska?

Return on Capital Employed, som förkortas ROCE, översätts från engelskan till avkastning på sysselsatt kapital.

Vad är ROCE?

Avkastning på sysselsatt kapital visar hur effektivt ett företag använder sina tillgångar/sitt kapital. Förenklat betyder det hur många fler kronor företaget får tillbaka per investerad krona.

Hur beräknar jag ut ROCE?

Du räknar ut företagets avkastning på sysselsatt kapital genom att dela företagets rörelseresultat med det sysselsatta kapitalet.

Är ROCE och ROE samma sak?

Nej, ROCE och ROE är inte samma sak. Med ROE, return on equity, använder du dig endast av det egna kapitalet medan

Lämna en kommentar