Vad är ett P/E-tal?

p/e-tal

Vad är nyckeltalet P/E-tal? P/E står för price/earnings eller på svenska, priset på aktien delat på vinsten för företaget per aktie. Nyckeltalet berättar om aktien är lämpligt värderad eller inte.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur kan man beräkna P/E-talet?
  • Vad är nyttan med P/E-tal?
  • Vad får man ut av nyckeltalet P/E?
  • Hur ska man använda sig av P/E-talet?
  • Vad säger om att det är ett högt eller lågt P/E-tal?
  • Varför är P/E-talet negativt?
  • Var kan jag hitta P/E-talet?

Hur kan man beräkna P/E-talet?

För att räkna ut ett bolags P/E-tal behöver du ha tillgång till priset för aktien samt hur mycket företaget går med vinst per aktie. För att räkna ut P/E-talet kan man använda formeln:

Exempelvis om en aktie för påhittade bolaget Petter El AB kostar 40 kr och företaget har totalt 100 000 aktier, samtidigt har de gjort en vinst under året på 200 000 kr, det vill säga vinsten per aktie är 2 kr. Då blir uträkningen av P/E-talet så här:

Det betyder alltså att företaget Petter El AB har ett P/E-tal på 20. I praktiken innebär det att det tar 20 år för bolaget, förutsatt att vinsten inte sjunker eller stiger under dessa 20 år, att få in det belopp pengar som företaget handlas i dagsläget.

Om du däremot vill beräkna vad börsen värderar företaget till med hjälp av P/E-talet vi nyss räknat ut så använder du dig av P/E-talet och bolagets vinst på följande sätt:

Ifall vi använder oss av Petter El AB:s uppgifter så kan vi räkna ut att börsen värderar företaget till 4 000 000 sek (4 miljoner kronor).

Vad är PE-tal och hur Använder man det? (Nordnet)

Vad är nyttan med P/E-tal?

Orsaken till att man ofta vill veta ett företags P/E-tal är när man ska försöka avgöra om man borde köpa en aktie eller inte. P/E-talet är därför användbart eftersom nyckeltalet säger om marknaden värderar aktien för högt eller lågt. I slutändan är det ändå en själv som avgör om man köper en aktie eller inte oberoende om marknaden värderar aktien för högt eller för lågt.

Ett hett tips är att man tar hänsyn till årsvinster från tidigare år när man beräknar P/E-talet, därför att man då tillämpar den verkliga vinsten för bolaget. Om man i stället använder sig av framtida vinster när man räknar ut nyckeltalet så är risken stor att beräkningen kan bli fel på grund av att man gissar sig till kommande vinster.

Vad får man ut av nyckeltalet P/E?

P/E-talet visar i själva verket hur många årsvinster börsen bedömer värdet av bolaget. Med andra ord hur många år det tar för dig som investerare att få tillbaka dina pengar, under förutsättning att företagets vinster stannar på samma nivå som när man köpte aktien. Det vill säga om P/E-talet är 20 så betyder det att det tar 20 år för företaget att tjäna tillbaka densamma summan pengar som när du köpte aktien. Alltigenom så rör det sig om hur stora förväntningar marknaden har för bolaget.

Om en aktie är övervärderad så är P/E-talet högt det vill säga börsen har höga förväntningar på företaget, med andra ord så förväntas bolaget att tillhandahålla stabila och bra vinster alternativt utdelningar. Däremot om talet är lågt så kan det bero på att börsen har dämpade förväntningar på företaget i framtiden eller att aktien är undervärderad. Det är dock viktigt att kolla på bolagets tidigare vinster.

Hur värderar börsen vinster i ett företag?

Svaret på den fråga är inte glasklar. Dock är det normalt att börsen värderar ständigt oföränderliga vinster högt. De bolag som är verksamma i sådana branscher där vinsterna är mer otillförlitliga så brukar marknaden värdera dem lägre. Det kan nämnas att om intäkterna fluktuerar mycket från år till år så är intäkternas ”kaliber” sämre. Något som kan vara bra att tänka på är exempelvis vilka intäkter bolaget har när man uppskattar om P/E-talet är högt eller lågt. Om två företag har likadana P/E-tal föreställer det inte att bolagen är lika förmånliga eller värdefulla men det kan vara en följd av att börsen värderar intäkterna i företagen olika.

Till exempel är Stålföretaget AB operativt i stålindustrin och är bunden till den världsomfattande efterfrågan på stål. När det är hög efterfrågan på stål brukar det oftast betyda att den globala ekonomin går bra det vill säga högkonjunktur. Detta leder ofta till höjda priser som då också påverkar Stålföretaget AB:s intäkter positivt, vinsten ökar.

Då det är lågkonjunktur runtom i världen, den globala ekonomin är ostadig, så byggs det mindre. Det leder också till att ett stort antal företag och länder undviker att göra inköp eller investeringar. Stålföretaget har alltjämt stora produktionsutrymmen och anställda betala för likväl så minskar intäkterna snabbt och det leder i sin tur till att företagets vinst faller.

Matbolaget AB är däremot verksamma inom industrin för livsmedel och har diverse mataffärer runt om i landet. Oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur för den globala ekonomin så efterfrågas livsmedel ständigt. Det här betyder att Matbolagets efterfrågan är ihållande och vilket i sin tur leder till att vinsterna är mer stadig än Stålföretagets.

Det här betyder att börsen ofta värderar Matbolagets intäkter högre än Stålföretagets, enkom som ett resultat av den är mer stadig och mer förutsägbar. Det medför att Matbolaget har ett högre P/E-tal.

Hur ska man använda sig av P/E-talet?

Man kan endera tillämpa sig bara av P/E-talet eller sammankoppla det med andra nyckeltal. Det finns ingen allmän minnesregel på hur man ska applicera sig av talet, en hel del använder det för att hitta aktier som värderas lågt i relation till den faktiska eller förväntade vinsten för bolaget. Det som också kan vara informativt är att jämföra hur företaget har värderats historiskt för att upptäcka över- eller undervärderade bolag att köpa eller sälja.

Kan P/E-talet användas som en investeringsstrategi?

En del sparare använder detta nyckeltal som ett mått för att jämföra ett företags konkurrenter. Några investeringsstrategier funkar så att man köper aktier som är undervärderade men som man ändå uppskattar att kommer ge betydande vinster i framtiden, vilket kanske inte syns i den nuvarande värderingen. P/E-talet används därför som en grund i dessa strategier.

Ett lågt P/E-tal tyder på att börsen värderar, i relation till sina konkurrenter, företaget lågt. En del köpare kan se detta som ett tillfälle att investera i aktier i företaget som har möjlighet att växa eller utvecklas. Naturligtvis måste investeraren ha en framtidstro till bolaget och dess utsikter. Det är ändå viktigt att vara så pass insatt i bolaget att man kan avgöra om det är befogat eller inte befogat att aktien värderas som den gör.

Vad säger om att det är ett högt eller lågt P/E-tal?

P/E-talet anger som redan konstaterats hur många årsintäkter börsen är villig att betala för en aktie, det vill säga hur många årsintäkter företaget värderas till. Enligt Avanza har aktiernas P/E-tal på Stockholmsbörsen det senaste decenniet legat runt 14. De företag som är äldre och större och som växer lika fort brukar ofta ha ett lägre nyckeltal än de mindre företagen som växer snabbare och då börsen förväntar sig vinsttillväxt allt eftersom bolaget växer. En aktie som har ett nyckeltal över medel på marknaden kan vara värderad för högt, dock kan det bero på att bolaget växer fortare än medelsnittliga aktien på börsen och där med är aktien värderat högre än konkurrenterna.

Varför är P/E-talet negativt?

När ett företag gör förlust är det omöjligt att räkna ut aktiens P/E-tal då det inte finns någon vinst att räkna priset i förhållande till priset för aktien. Fastän bolaget gör förlust idag kan man ibland räkna med att bolaget går med vinst i nästa år i stället. Man kan då uppskatta den årsvinst som företaget kommer att göra och räknar då ut det förväntade P/E-talet med hjälp av gissningen av nästa årsvinst. P/S-talet använder man när man vill se hur marknaden värderar företaget i relation till bolagets omsättning, i motsats till vinst som för P/E-talet.

Var kan jag hitta P/E-talet?

Avanzas hemsida och applikation hittar du en del nyckeltal i aktieöversikten. Där hittar man också aktiens pris och dess vinst per aktie. Se bilderna nedan för Avanzas plattformar.

skärmbild från avanzas applikation
Skärmbild från Avanzas applikation
Skärmbild från Avanzas hemsida
Skärmbild från Avanzas hemsida

Nordnets webbtjänst och applikation hittar du nyckeltalen under fliken ”Om bolaget”. Där finner man EPS eller vinst per aktie. Se bilderna nedan för Nordnets plattformar.

Skärmbild från Nordnets applikation
Skärmbild från Nordnets applikation
Skärmbild från Nordnets hemsida
Skärmbild från Nordnets hemsida