Vad är en resultaträkning?

resultaträkning

Du har säkert hört talats om resultaträkning flera gånger men har du någonsin reflekterat över vad det egentligen är och vad det innebär? Företagets resultaträkning anger dess omsättning, kostnader och resultat under en viss räkenskapsperiod. Räkenskapsperioden är vanligtvis ett kalenderår. Ett företags resultaträkning är en av två centrala delar i bokslutet och ska alltid finnas med i årsredovisningen. Namnet resultatredovisning kommer från att det är just ett företags resultat, som en sammanställning av intäkter och kostnader, som anges. På engelska är resultatredovisning income statement.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vilka delar ingår i resultaträkningen?
  • Finns två typer av resultaträkning
  • Hur ska en resultaträkning tolkas?
  • Resultaträkning och balansräkning
  • FAQ – Vanliga frågor om resultaträkning

Vilka delar ingår i resultaträkningen?

Resultaträkningen består av flera olika delar som presenteras nedan.

Omsättning

Omsättningen utgörs av företagets intäkter för räkenskapsperioden. Det här är med andra ord hur mycket företaget har fått in genom att sälja varor och tjänster under den aktuella tidsperioden. För att se hur ett företag utvecklas använder man sig av omsättningen. Det är dock viktigt att också förstå hur eller varför omsättningen förändrats.

Kostnader

Från intäkterna drar man bort de kostnader som finns för sålda varor och tjänster. Finansiella kostnader dras alltså bort från de finansiella intäkterna.

Bruttoresultat

Bruttoresultat är det resultat som företaget har när man har dragit bort kostander för varor och tjänster som sålts. För företag som finns inom branscher som industri och detaljhandel har bruttotresultat mer betydelse än för företag som säljer tjänster istället för fysiska varor.

Försäljningskostnader

Till företagets försäljningskostnader hör kostnader för försäljning, produktion och administration. Hit brukar också räknas minskat värde för maskiner och inventarier.

Rörelseresultat

Företags rörelseresultat är företagets resultat när man har räknat bort kostnader för verksamheten. Det är alltså frågan om hur lönsam verksamheten är innan finansiella kostnader och skatt. Det här är ett av de mest betydelsefulla måtten på lönsamhet vid en värdering av företag.

Intäkter och kostnader för ränta

Dessa två är företagets intäkter och kostander från finansiella posterna. Ränteintäkter anger den ränta som företaget har fått in på aktuella placeringar. Räntekostnader i sin tur är den ränta som företaget har betalat.

Resultat efter finansiella poster

Det här brukar man även benämna företagets ”normala intjäningsförmåga”. När man värderar ett företag är detta bland de viktigaste måtten på lömnsamhet. Det är är oftast det man menar när man talar om ett företags resultat eftersom man från intäkterna har räknat bort allt utom skatt.

Skatt

Här redovisas den skatt som företaget har betalat under den aktuella räkenskapsperioden.

Årets resultat

Det här är frågan om företagets vinst eller eventuella förlust efter samtliga kostnader. Årets resultat kan användas när man räknar vinsten per aktie eller avkastningen på det egna kapitalet.

Finns två typer av resultaträkning

I årsredovisningslagen bestäms att resultatredovisningen ska utformas enligt två sätt. De här två sätten är kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning. Kostnadsslagsindelad resultaträkning delas upp enligt de typer av kostnader som bolaget har. Hit hör exemplvis kostnader för varor och personal samt avskrivningar. Funktionsindelad resultaträkning däremot delar upp kostnaderna baserat på deras funktion. Hit hör exempelvis kostnader för försäljning, tillverkning och administration.

Hur ska en resultaträkning tolkas?

I videon berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, om hur du ska tolka en resultaträkning.

Resultaträkning och balansräkning

Balansräkningen anger ett företags ekonomiska situation vid en viss tid medan resultaträkningen visar räkenskapsperiodens resultat. I balansräkningen presenteras vilka tillgångar som har betalats med eget kapital och vilka som finansierats med skulder. Det är med andra ord en sammanställning av företagets tillgångar och hur dessa har finansierats. Balansräkningen kan användas för att jämföra tillgångarna och hur de har finansierats i början och i slutet av räkenskapsperioden.

Reslutaträkningen är en sammanfattning av det som har skett i verksamheten under en specifik period. Här presenteras resultatet, vinst, noll eller förlust, för räkenskapsperioden genom att räkna intäkterna minus kostnaderna. Resultaträkningen ”nollställs” inför en ny räkenskapsperiod, vilket inte balansräkningen gör. Vi kan konstatera att balansräkningen anger verksamhetens ekonomiska ställning och resultaträkningen anger verksamhetens prestation. Resultatet som räknas i reslutaträkningen läggs in till det egna kapitalet i balansräkningen. Företagets verksamhets ekonomiska status kan följas med hjälp av resultat- och balansräkningen tillsammans.

FAQ – Vanliga frågor om resultaträkning

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om resultaträkning.

Vad ingår i en resultaträkning?

I en resultaträkning ingår följande: Omsättning, Kostnader, Bruttoresultat, Försäljningskostnader, Rörelseresultat, Ränteintäkter och räntekostnader, Resultat efter finansiella poster, Skatt, Årets resultat.

Vad är skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning?

Balansräkningen anger ett företags ekonomiska situation vid en viss tid medan resultaträkningen visar räkenskapsperiodens resultat. Vi kan konstatera att balansräkningen anger verksamhetens ekonomiska ställning och resultaträkningen anger verksamhetens prestation.

Hur gör man en resultaträkning?

En resultaträkning görs genom att räkna ihop företagets intäkter för att sedan dra bort kostnader. Genom den här beräkningen ser du om företaget går med vinst, förlust eller gör ett nollresultat.