Vad är en årsredovisning?

årsredovisning

Information om ett företags verksamhet, tillgångar, skulder, intäkter samt kostnader hittar du i företagets årsredovisning. I årsredovisningen sammanfattar ett aktiebolag det tidigare räkenskapsåret. Genom att ta del av företagets årsredovisning får du en bra inblick i företaget och deras verksamhet. Ett av de mest betydelsefulla sätten när du gör en aktieanalys är att bekanta dig med och fördjupa dig i företagets årsredovisning. På engelska översätts årsredovisning till financial report eller financial statement.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad visar en årsredovisning?
  • Årsredovisningens syfte och uppgifter
  • Vad innehåller en årsredovisning?
  • Årsredovisning 2022
  • FAQ – Vanliga frågor om årsredovisning
  • Video om årsredovisningar

Vad visar en årsredovisning?

I ett företags årsredovisning visas det gångna räkenskapsårets ekonomiska resultat. Årsredovisningen bör vara strukturerad så att läsaren får en god helhetsbild av företaget. Den bild som presenteras av företaget i årsredovisningen bör vara verklighetstrogen gällande företagets verksamhet och resultat. Årsredovisningen bör också följa lagar och praxis, det vill säga vara gjord enligt god redovisningssed.

Årsredovisningens syfte och uppgifter

Årsredovisningen fungerar som ett sätt där företaget kan kommunicera med marknaden, investerare och aktieägare. Som investerare bör du ha grundkunskaper i årsredovisningens innehåll och hur du ska tolka informationen som presenteras. Årsredovisningen i sig och de delar som finns där kan du använda när du gör en fundamental analys av företaget. Ett av årsredovisningens syfte är att ge aktieägare och andra intresserade en sammanfattning av företagets förvaltning och räkenskaper för senaste räkenskapsår.

Varje aktiebolag är skyldig att presentera en årsredovisning, men även vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar. Årsredovisningen för svenska företag måste finnas tillgänglig på svenska. Den kan användas av ägare och investerare men även av företagets kunder för att göra en relevant bedömning av ett företag. När årsredovisningen har upprättats ska den undertecknas av styrelsen inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. Till bolagsverket ska årsredovisningen vara inskickad senast inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Årsredovisningens syfte tjänar främst aktieägare, kunder och potentiella investerare, men även företaget själv kan använda redovisningen för att titta tillbaka på och analysera det senaste årets ekonomiska resultat.

Vad innehåller en årsredovisning?

Varje årsredovisning bör uppfylla vissa kriterier så som att den ska vara strukturerad på ett enkelt och åskådligt sätt. Ett företags årsredovisning ska innehålla:

Förvaltningsberättelse

Ett företags förvaltningsberättelse ger dig en bild av företagets verksamhet och dess resultat. Här presenteras också företagets utveckling och händelser som varit av särskild betydelse av företaget. Styrelsens förslag på hur företaget ska fördela sin vinst, till exempel genom utdelning till aktieägare, ska också finnas med här.

Vi kan konstatera att sådan information som har av betydelse för att få en bild av företagets ställning och resultat finns i förvaltningsberättelsen. För att få en bild av verkställande direktörens (VD:s) synpunkter på företagets läge kan du med fördel ta del av VD-ordet som brukar finnas med som ett avsnitt av förvaltningsberättelsen.

Resultaträkningen

I företagets resultaträkning hittar du relevant information gällande företagets intäkter, kostnader och resultat. Resultatet visar företagets eventuella vinst eller förlust. Resultaträkningen kan ses som en sammanställning av företagets intäkter totalt under det gångna räkenskapsåret. Ytterligare presenteras företagets kostnader och verksamhetens slutliga resultat.

Nyckeltal som beaktar resultaträkning

Balansräkningen

I företagets balansräkning presenteras företagets tillgångar och skulder på ett för läsaren åskådligt sätt. Företagets ekonomiska situation vid en viss tid, vanligen räkenskapsårets sista dag, visas i balansräkningen. Tillgångarnas summa bör alltid vara lika stor som skuldernas summa. I balansräkningen syns även eget kapital. Det egna kapitalet hör till företagets skulder eftersom det tillhör aktieägarna. Med andra ord ska skulder, eget kapital och avsättningar sammanlagt vara lika stora som tillgångarna i företaget.

Nyckeltal som beaktar balansräkning

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen för företaget anges in- och utbetalningar för en angiven period. Kassaflödesanalysen ger dig en bild av hur företagets likvida medel har förändrats under just den tiden. Exempel på inbetalningar är försäljning, lån och nyemissioner. Exempel på utbetalningar är inköp, kostnader, räntor och amorteringar. För dig som potentiell investerare är det önskvärt med ett positivt kassaflöde för bolaget då det sist och slutligen påverkar företagets utveckling och således också aktiekursen.

Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen presenteras revisorernas syn på verkställande direktörens och styrelsens sätt att sköta företaget. En revisor kontrollerar att allt är korrekt gjort vad gäller företagets bokföring och är något som samtliga företag på börsen har. Revisorerna ser till att företaget redovisar ekonomisk information som är riktig och sann samt företaget sköts korrekt. Revisorernas kommentarer på årsredovisningen och företagets räkenskaper finns också med i revisionsberättelsen. Här ges också ofta ansvarsfrihet till VDn och styrelsen av revisorerna, vilket sedan beslutas kring på årsstämman.

Tilläggsupplysningar och noter

Tilläggsupplysningar eller noter är information om till exempel hur man har värderat tillgångar och skulder. De kan också handla om hur man har gjort av- och nedskrivningar och av anskaffningsvärde för de eventuella avskrivningarna. Resultat och balansräkningen gås igenom mer i detalj i noterna. Tilläggsupplysningarna kan vara olika för olika företag för samtliga bolag bör dock noterna ta upp företagets värderingsprinciper och antalet anställda i medeltal under året. Noterna kan också användas när man vill förklara vissa saker i redovisningen närmare och när man vill ge en mer heltäckande bedömning av bolagets ekonomi. Du har egentligen all utförlig förklaring på olika poster så ta gärna för vana att bläddra igenom dem också för du kanske hittar de mest intressanta detaljerna från räkenskapsåret.

Årsredovisning 2022

Ifall ditt aktiebolags räkenskapsår slutade 31 december 2021 måste årsredovisningen senast vara inlämnad till bolagsverket måndagen den 1 augusti 2022. Om du däremot har ett brutet räkenskapsår ser det ut på följande sätt:

Räkenskapsårets slutÅrsredovisningen ska ha kommit in senast
31 maj 2021måndag 28 februari 2022
30 juni 2021torsdag 31 mars 2022
31 juli 2021måndag 2 maj 2022
31 augusti 2021tisdag 31 maj 2022
30 september 2021torsdag 30 juni 2022
31 oktober 2021måndag 1 augusti 2022
30 november 2021onsdag 31 augusti 2022
31 december 2021fredag 30 september 2022
31 januari 2022måndag 31 oktober 2022
28 februari 2022onsdag 30 november 2022
31 mars 2022måndag 2 januari 2023
30 april 2022tisdag 31 januari 2023

FAQ – Vanliga frågor om årsredovisning

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om årsredovisning.

Är årsredovisning och årsbokslut samma sak?

Det som skiljer årsredovisningen från årsbokslutet är bland annat att årsredovisningen är mer omfattande. Årsredovisningen ska dessutom årligen lämnas in till Bolagsverket. Årsbokslutet kompletteras av årsredovisningen som också kan ses som en utveckling på årsbokslutet.

Vad innehåller en årsredovisning?

En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, revisionsberättelse och noter. Den ska på ett strukturerat sätt visa upp alla dessa delar för exempelvis aktieägarna.

Vad menas med årsredovisning?

Med en årsredovisning menas att ett företag visar upp föregående räkenskapsperiodens resultat, det vill säga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Hur företaget uppnått sitt resultat och hur företaget ser på nuläget och framtiden.

Video om årsredovisningar

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet, mer om hur man ska tolka och förstå en årsredovisning.

Lämna en kommentar