Vad är fundamental analys?

fundamental analys

När du vill ta reda på om en aktie är värd att köpa eller inte kan du göra en fundamental analys av aktien och företaget i sig. Vid en fundamental analys tittar man närmare på ett bolags varor, ekonomi, potential, konkurrenter och övriga delar som man kan påverka verksamheten i företaget. Då du gjort en fundamental analys vill du försöka få en uppfattning huruvida bolagets aktie är undervärderad, lämpligt eller övervärderad. Det här gör du genom att sätta bolagets förutsättningar i relation till bolagets rådande aktiekurs.

En fundamental analys görs genom att se över siffrorna i den senaste årsredovisningen eller kvartalsrapporten och där via få fram relevanta nyckeltal. De nyckeltal du får fram är till nytta för att jämföra företag i samma bransch för att således få en uppfattning om vilka aktier som är värda att investera i.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad ska man kolla upp i en årsredovisning?
  • Värdera ett företag
  • Vilka nyckeltal ska man använda?
  • Ljudböcker om fundamental analys
  • FAQ – Vanliga frågor om fundamental analys
  • Video om fundamental analys

Vad ska man kolla upp i en årsredovisning?

Genom att titta på ett företags årsredovisning får du en bra uppfattning av företaget och av dess verksamhet under tidigare år. Ett företags årsredovisning består av VD-ordet, bolagspresentation, finansiella mål, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Nedan går vi kort igenom vad du kan titta på i varje del.

VD-ordet

Här redogör företagets verkställande direktör (VD) för sin uppfattning av de möjligheter och utmaningar som företaget har. Utöver tillbakablickar på året får det gärna även finnas framtidsutsikter här. På bilderna nedan kan du se hur VD-ordet ser ut från Nordnets årsrapport 2021.

vd-ordet Nordnet
vd-ordet nordnet

Bolagspresentation

Potentiella investerare kan få en bra inblick i ett företag genom att titta på bolagspresentationen. Här kan du bland annat se hur bolaget genererar intäkter, vilka affärsområden de har, varor, leverantörer, konkurrenter och kunder. I bolagspresentationen kan du även se företagets marknadsposition. Fördelar för olika bolag som du kan titta efter här är stor tillväxt, små kostnader, stora marknadsandelar, konkurrenskraftigt varumärke och få konkurrenter. Om det finns svagheter kan du titta på om det finns planer för att åtgärda dessa.

Finansiella mål

Här presenterar företaget ofta målen som de har gällande försäljningstillväxt, rörelsemarginal och avkastning. De här målen sätts ofta för längre tid, ungefär för 5-7 år. Det du kan titta närmare på är huruvida de här målen har ändrats ofta eller är satta orealistiskt högt mot vad de varit tidigare. En annan sak att vara bra att titta på är om bolagets försäljning har ökat samtidigt som rörelsemarginalen försämrats eller står still. Det här kan inverka negativt på avkastningen. Läs även gärna igenom om det står om företaget uppfyllde sina finansiella mål under tidigare verksamhetsår.

Resultaträkning

Här visas hur mycket pengar företaget spenderat under året och hur mycket det har fått in. Du ser med andra ord företagets vinst eller eventuell förlust. Som investerare är det här en viktig del eftersom den visar resultatet för året efter skatt. Om du tittar på ett företag som tillverkar produkter kan du med fördel räkna ut rörelseresultatet, EBITDA, som innebär vinst före skatt, finansiella kostnader, avskrivningar samt nedskrivningar.

Balansräkning

Här får du en uppfattning om ett företags ekonomi fram till sista dagen av räkenskapsperioden. I balansräkningen räknas värdet och samtliga tillgångar i företaget upp samt hur dessa tillgångar har finansierats. Utöver tillgångar presenteras här också skulder och det egna kapitalet. Företagets tillgångar sorteras i anläggnings- och omsättningstillgångar. Tillgångar som är långsiktiga, till exempel fastigheter och maskiner, är anläggningstillgångar. Kortsiktiga tillgångar, så som varor som inte ännu sålts och kontanter är exempel på omsättningstillgångar. Tillgångarnas värde ska utgöra lika stor del som företagets skulder och kapital. Genom att titta på balansräkningen får du reda på vilka tillgångar som ägs av företaget själv och tillgångar som betalats med hjälp av lån.

Kassaflödesanalys

Här visas samtliga betalningar in och ut ur företaget som gjorts under föregående verksamhetsår. Positivt kassaflöde betyder att mer pengar insätts än vad som tas ut. Det här innebär att det finns pengar som kan investeras eller delas ut i form av aktieutdelning.

Förvaltningsberättelse

Här presenterar styrelsen en sammanfattning av betydelsefulla händelser som skett under året. Här kan exempelvis förklaras hur omsättningen har utvecklats, om eventuella nya produkter samt om verksamheten expanderats till nya marknader. I det här avsnittet gör också styrelsen ett förslag hur bolagsstämman ska fördela vinsten, exempelvis hur stor utdelning företaget ska dela ut under året.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är ett måste för samtliga aktiebolag. Här försäkrar företagets revisor att de siffror som presenteras i årsredovisningen stämmer överens med företagets verksamhet.

Värdera ett företag med fundamental analys

Vid en fundamental analys är det just ofta frågan vad ett företag är värt som man vill ha svar på. Ofta vill man också veta huruvida företagets värde är högt eller lågt i relation till aktiekursen. Om du tror på framtiden för ett visst företag som har en aktie med ett lågt pris i relation till bolagets fundamentala värde så kan du investera i företaget med förhoppningen om att priset på aktien senare kommer att stiga. När du vill hitta bolag som är lågt värderade är det främst de siffror som du hittar i årsredovisningarna och rapporterna som du bör titta på. För att ha möjlighet att jämföra dessa siffror med aktiekursen bör du titta på de olika nyckeltal som presenteras för företaget. Dessa nyckeltal kommer hjälpa dig att få en uppfattning huruvida det är värt att investera i företaget.

En fundamental analys används främst när du vill ställa ett företags verkliga värde i jämförelse med företagets värde på börsen. Syftet med det här är bland annat att hitta företag som är lågt värderade men samtidigt har goda utsikter för framtiden.

Vilka nyckeltal ska man använda?

Som vi redan tidigare kunde konstatera bör du ta med vissa nyckeltal för att kunna avgöra huruvida ett företag är värd att investera i eller inte. Ett mycket vanligt nyckeltal är P/E-talet, som du kan använda för att avgöra om en aktie är värd att köpa eller inte. P/E-talet anger aktiens pris i förhållande till företagets vinst per aktie. Läs mer om P/E-talet här.

Nyckeltalet P/S anger aktiens pris i förhållande till företagets omsättning. Det här nyckeltalet används ofta tillsammans med andra nyckeltal för att bedöma huruvida det lönar sig att köpa eller sälja en aktie. Läs mer om P/S-talet här.

PEG-talet anger förhållandet mellan aktiens P/E-tal och vinsttillväxt. Syftet här är att visa på om aktien är förmånlig eller dyr i förhållande till hur fort företagets vinst ökar. PEG-talet kan ses som en utveckling på P/E och ger dig en uppfattning om aktiens värde med avseende på hur snabb företagets tillväxt är. Om två företag har samma värde på P/E, men det ena företaget har lägre värde på PEG på grund av snabbare tillväxt så är företaget med lägre värdering på PEG-talet lönsammare att köpa. Läs mer om PEG-talet här.

Böcker om fundamental analys

Här listar vi några böcker som går igenom fundamental analys. Om du vill lära dig mer om fundamental analys kan dessa böcker vara bra att läsa eller lyssna på. Författarna till dessa böcker har gedigen erfarenhet på området.

OBS! Länkarna är annonslänkar.

FAQ – Vanliga frågor om fundamental analys

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om fundamental analys.

Vad är fundamental analys på engelska?

Fundamental analys översätts till engelska som fundamental analysis.

Vad är en fundamental analys?

Fundamental analys används för att avgöra om en aktie är värd att köpa eller inte. Företagets årsredovisning används för att få fram vissa nyckeltal när du gör en fundamental analys. I en fundamental analys av bolag och deras aktier tittar man närmare på bolagets förutsättningar, ekonomi, varor, konkurrenter och andra relevanta delar som inverkar på verksamheten i företaget.

Vad är en aktieanalys?

Aktieanalys är ett annat begrepp som används när man talar om fundamental analys. Med hjälp av bland annat företagets vinstredovisning, kassaflöde och omsättning vill man försöka förutspå företagets framtidsutveckling.

Video om fundamental analys

I det här videoklippet berättar Alexander Gustafsson från Nordnet om vilka 3 nyckeltal som är viktiga att ta hjälp med när du gör en fundamental analys.

Lämna en kommentar