Vad är EBIT (rörelseresultat)?

ebit

Ett företags vinst före räntor och skatter är vad man kallar för rörelseresultat eller EBIT. Nyckeltalet anger det verkliga resultatet för verksamheten utan att beakta kostnader för skatter och finansiella poster. EBIT används för att mäta ett företags lönsamhet. Förkortningen EBIT kommer från engelskans Earnings Before Interest and Taxes. Rörelseresultatet kan ge dig en bild av hur väl företagets verksamhet fungerar.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Beräkning av rörelseresultat
  • Vad visar EBIT?
  • Skillnaden mellan EBIT, EBITA och EBITDA?
  • Varför använda sig av EBIT?
  • FAQ – Vanliga frågor om rörelseresultat
  • Video om rörelseresultat

Beräkning av rörelseresultat

Du kan räkna ut ett företags rörelseresultat på två olika sätt. Till formel 1 behöver du dess formler ser ut på följande sätt.

Formel 1

ebit formel 1

Exempel 1

Elinstallationsfirman, Petter EL AB, har intäkter på 3 000 000 kronor, tillverkningskostnaderna uppgår till 600 000 kronor och företagets övriga kostnader är 900 000 kronor. Uträkningen för företagets rörelseresultat ser därför ut så här:

rörelseresultat exempel 1

Företagets rörelseresultat är 1 500 000 kronor och dess rörelsemarginal är 50 %.

Formel 2

ebit formel 2

Exempel 2

Nettoresultatet för Elbilsföretaget AB är 1 200 000 kronor, räntorna som företaget har betalat för sina lån är 600 000 kronor och skatterna uppgår till 360 000 kronor. Beräkningen för bolagets rörelseresultat ser då ut så här:

rörelseresultat exempel 2

Rörelseresultatet för Elbilsföretaget AB är 2 160 000 kr.

Vad visar EBIT?

Rörelseresultatet kan användas för att få en bild av hur väl fungerande verksamhet är. Om företaget under en längre tid haft en stigande EBIT så tyder det på att företagets utveckling går åt rätt håll. Trots att rörelseresultatet kan ge en bra uppfattning om hur bra företagets verksamhet fungerar bör nyckeltalet inte användas ensamt utan tillsammans med andra delar och andra nyckeltal i en fundamental analys.

EBIT är alltså företagets resultat före räntor och skatter. Nyckeltalet är rörelseresultatet i resultaträkningen. De siffror som du behöver för att räkna ett företags rörelseresultat hittar du i resultaträkningen. Det här måttet på lönsamhet kan du använda i olika nyckeltal, i exempelvis rörelsemarginal och EV/EBIT. Nyckeltalet underlättar när du vill jämföra olika bolag med varandra.

Skillnaden mellan EBIT, EBITA och EBITDA?

Gemensamt för EBIT, EBITA och EBITDA är att de alla utgör en del av ett bolags resultat och de hittas i bolagets resultatrapport. De ger dig alla en uppfattning kring hur bra ett företag presterar. Förkortningarna och dess betydelser på engelska och svenska presenteras i listan nedan.

  • EBIT – Earnings Before Interest and Taxes, resultat före räntor och skatter (rörelseresultat)
  • EBITA – Earnings Before Interest, Taxes and Amortization, resultat före räntor, skatter och good-will avskrivningar (immateriella tillgångar)
  • EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, resultat före räntor, skatter, avskrivningar (materiella tillgångar) och good-will avksrivningar (immateriella tillgångar)

Skillnaderna mellan dessa nyckeltal utgörs med andra ord av vad du inte räknar med för att få ett resultat. Samtliga av dessa fungerar bra att använda och vilken du väljer beror på företaget eller branschen du vill analysera. I allmänhet brukar man säga att EBITA fungerar bäst när du analyserar företag som har att göra med materiella tillgångar, så som finansbolag, då dessa räknas bort. När du vill räkna värdet på börsen för kapitalintensiva företag är det bra att använda EBITDA då dessa företag kan ha stora lån som drar ner resultatet. EBIT och EBITA är samma förutom att EBIT inte beaktar good-will avskrivningar.

De här tre begreppen skiljer sig alltså åt enligt i vilket stadie resultatet räknas. Vilket som är mest lönsamt att använda beror på hur situationen ser ut och samtliga används till fördel tillsammans med andra nyckeltal.

Varför använda sig av EBIT?

Nyckeltalet EBIT används när du vill göra en analys på ett företags intäkter och utgifter rent generellt och särskilt företagets rörelsemarginal. Om du vill se de faktiska siffrorna i ett företags resultat är det just rörelseresultatet du bör använda dig av. Rörelseresultatet kan användas för att sortera fram de företag som är mest välskötta. Att ett företag har ett rörelseresultat som är positivt betyder inte automatiskt att företaget har ett nettoresultat som är positivt.

Företag med hög skuldsättning, som har räntor som kostar så mycket att den verkliga vinsten dras ner, är exempel på sådana företag där rörelseresultatet kan vara positivt fastän nettoresultatet inte är det. Dessa företag lyfter ofta hellre fram rörelseresultatet som är högre och bättre än sitt nettoresultat. I allmänhet brukar rörelseresultatet ses som något av det bästa när du vill få en bild av företagets verksamhets faktiska resultat. Det här tack vare att alla verksamhetskostnader ingår i rörelseresultatet. Räntor och skatter räknas inte med i rörelseresultatet, men dessa är ju faktorer som företaget sällan kan påverka särskilt mycket.

FAQ – Vanliga frågor om rörelseresultat

I den här delen av artikeln besvarar vi de vanligaste frågorna om rörelseresultat.

Vad är EBIT en förkortning av?

EBIT är en förkortning av engelskans Earnings Before Interest and Taxes och är svenskans motsvarighet till rörelseresultat, det vill säga resultat före räntor och skatter.

Vad är rörelseresultat på engelska?

Rörelseresultat på engelska översätts till Earnings Before Interest and Taxes och förkortas till EBIT.

Vad är formeln för rörelseresultat?

Det finns två olika sätt du kan räkna ut EBIT (rörelseresultatet) på. Formel 1: EBIT = Intäkter – tillverkningskostnader – övriga kostnader. Formel 2: EBIT = Nettoresultat + räntor + skatter. I det här fallet är formel 2 den mest förekommande formeln för att beräkna ut ett företags rörelseresultat.

Vad betyder EBIT?

EBIT är engelskans förkortning på rörelseresultat. EBIT innebär ett företags nettoresultat inkluderat räntor och skatter.

Video om rörelseresultat

I den här videon förklarar The Finance Storyteller mer om vad rörelseresultat är.

Lämna en kommentar