Vad är kapitalbindning?

kapitalbindning

Kapitalbindning betyder att ett företags kapital binds och inte kan användas eller disponeras hur som helst. Kapitalet kan exempelvis bindas i lager, maskiner, fordon, kundfordringar eller dylikt. Företaget har med andra ord använt kapitalet för att till exempel göra olika anskaffningar och således behöver företaget sälja dessa för att frigöra kapitalet och använda det till annat om så behövs. Tillgångarna som kapital bundits till är oftast illikvida poster som skrivs av över tid. Rörelsekapital brukar ses som en motsats. På engelska översätts kapitalbindning till capital tied up.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad innebär kapitalbindning?
  • Hur hög eller låg kapitalbindning är bra?
  • Avskrivning av bundet kapital
  • FAQ – Vanliga frågor om kapitalbindning
  • Video om kapitalbindning

Vad innebär kapitalbindning?

När ett företags kapital binds i exempelvis kundfordringar, fordon, maskiner eller varulager är det frågan om kapitalbindning. Det här betyder att det kapital som bundits inte kan användas för annat. För att frigöra det kapital som bundits kan man därför behöva sälja den anskaffning som kapitalet varit bundet i. Om ett företag köper ett fordon för 500 000 kr binds det kapitalet, vilket betyder att just de pengarna inte går att använda till andra ändamål. Det här innebär också att kapitalbindningen ökar. För att minska kapitalbindningen och frigöra pengarna behöver företaget där med sälja fordonet. Syftet med att binda kapital är ofta att utveckla företaget och således öka lönsamheten, men det kan ta tid innan det bundna kapitalet ”bär frukt”.

Hur hög eller låg kapitalbindning är bra?

Låg kapitalbindning betyder att företagets kapital kan användas till andra ändamål. Med andra ord betyder det att mindre kapital är bundet och är fritt för användning. En låg kapitalbindning ökar lönsamheten  och öppnar dörrar för fler och nya investeringar. De här investeringarna vill man att ska öka företagets tillväxt och leda till högre vinster. Genom att se till att lagret är så litet som möjligt kan företag hålla nere kapitalbindningen. Lagret får dock inte bli allt för litet eftersom det i sin tur kan leda till problem. En för hög kapitalbindning kan öka risken för att företaget drabbas av likviditetsbrist. Det här kan då innebära att att företaget får problem med att betala skulder och fakturor, vilket i värsta fall till och med kan leda till konkurs. Vi kan med andra ord konstatera att låg kapitalbindning är det som är bäst. Någon exakt nivå på kapitalbindning som anses vara bra generellt är svårt att ange eftersom det beror på företag och bransch. Jämför därför främst liknande företag inom samma bransch när du tittar på kapitalbindning.

Krav på bundet kapital

Mängden bundet kapital som behövs för att starta ett företag är ganska olika för varje situation, särskilt från bransch till bransch. Vissa branscher kräver ett stort antal anläggningstillgångar. Vanliga exempel inkluderar industriella tillverkare, telekommunikationsleverantörer och oljeprospekteringsföretag. Tjänstebaserade branscher, som redovisningsbyråer, har mer begränsade behov av kapitalbindning. Detta kan inkludera kontorsbyggnader, datorer, nätverksenheter och annan vanlig kontorsutrustning.

Medan produktionsföretag ofta har lättare tillgång till det lager som krävs för att skapa de varor som produceras, kan anskaffningen av kapitalbindning vara lång. Det kan ta en betydande tid för ett företag att generera de medel som krävs för större inköp, till exempel nya produktionsanläggningar. Om ett företag använder finansiering kan det också ta tid att få ordentliga lån. Detta kan öka risken för ekonomiska förluster i samband med låg produktion om ett företag råkar ut för ett utrustningsfel och inte har inbyggd redundans.

Avskrivning av bundet kapital

Anläggningsinvesteringar avskrivs vanligtvis inte på det jämna sätt som visas i resultaträkningarna. Vissa devalverar ganska snabbt, medan andra har nästan oändliga användbara liv. Till exempel förlorar ett nytt fordon betydande värde när det officiellt överförs från återförsäljaren till den nya ägaren. Däremot kan byggnader, ägda av företag, avskrivas i mycket lägre takt. Avskrivningsmetoden gör det möjligt för investerare att se en grov uppskattning av hur mycket värde investeringar i bundet kapital bidrar till företagets nuvarande resultat.

FAQ – Vanliga frågor om kapitalbindning

Här nedan besvaras kort några vanliga frågor kring kapitalbindning.

Är hög eller låg kapitalbindning att föredra?

Låg kapitalbindning är bäst, eftersom företaget då kan använda sitt kapital till andra ändamål.

Vad innebär kapitalbindning?

Det är frågan om kapitalbindning när ett företags kapital binds i till exempel maskiner, fordon, varulager, kundfordringar eller dylikt. Det här kapitalet kan då inte användas till annat.

Vad är kapitalbindning på engelska?

På engelska översätts kapitalbindning till capital tied up. På översättningen hör man att det är frågan om bundet kapital.

Video om kapitalbindning

I den här videon berättar WallStreetMojo mer om skillnaden mellan working capital och fixed capital.