Vad är förvaltningsresultat?

Förvaltningsresultat definieras ofta som rörelseresultatet för ett fastighetsbolag. För att beräkna förvaltningsresultat utgår du ifrån driftöverskottet och drar bort väsentliga administrationskostnader och finansnetto. Förvaltningsresultat ses som ett noggrant resultatmått och utgör allmän praxis i finansbranschen. För att göra jämföranden lättare inom finansbraschen så används förvaltningsresultat. På engelska översätts förvaltningsresultat till profit from property management. Nedan tittar vi lite närmare på vad förvaltningsresultat är och hur det beräknas.

Förvaltningsresultatet är inte minst av intresse för den som analyserar aktier i ett fastighetsbolag, för att avgöra om man ska investera eller inte. Nedan kan du jämföra nätmäklare där du kan köpa aktier.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Vad menas med förvaltningsresultat?
  • Beräkna ett fastighetsbolags förvaltningsresultat
  • Förvaltningsresultat som nyckeltal
  • FAQ – Vanliga frågor om förvaltningsresultat
  • Video om hur man analyserar ett fastighetsbolag

Vad menas med förvaltningsresultat?

Förvaltningsresultat används som ett resultatmått inom finansbraschen. Beskrivningen för förvaltningsresultat är ofta att det är frågan om rörelseresultat för ett fastighetsbolag. Inom finansbraschen utgör förvaltningsresultat praxis. Förvaltningsresultat används bland annat för att underlätta jämförelser inom finansbraschen. Förvaltningsresultat beräknas genom att addera driftnetto, finansnetto samt försäljnings- och administrationskostnader. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvaltningsresultat är resultatet efter finansiella poster efter värdeförändringar och skatt från intresseföretags andelar har återlagts.

Beräkna ett fastighetsbolags förvaltningsresultat

Ett fastighetsbolags förvaltningsresultat räknas ut genom att addera driftnetto, finansnetto samt försäljnings- och administrationskostnader. I fastighetsbolagens bokslut eller kvartalsrapporter hittar man ofta bolagens förvaltningsresultat och således blir du sällan tvungen att göra uträkningen själv. I bilden nedan kan du se hur det populära fastighetsbolaget Castellum redovisar om förvaltningsresultatet i deras halvårsrapport år 2022.

skärmdump från Castellums halvårsrapport 2022

 

Skärmdump från Castellums halvårsrapport 2022.

Förvaltningsresultat som nyckeltal

Förvaltningsresultat kan med fördel användas för att värdera en aktie för ett fastighetsbolag eftersom man inte beaktar värdestigningen på företagets ägda fastigheter utan endast hyresinkomsten minus förvaltningskostnader för fastigheterna. Till förvaltningskostnader hör bland annat löner och kommunala avgifter.

FAQ – Vanliga frågor om förvaltningsresultat

Nedan besvaras kort några vanliga frågor kring förvaltningsresultat.

Vad är förvaltningsresultat?

Förvaltningsresultat är resultat från den fortlöpande verksamheten och används som resultatmått inom finansbranschen.

Hur beräknas förvaltningsresultat?

Förvaltningsresultat räknas genom att addera driftnetto, finansneto samt försäljnings- och administrationskostnader.

Är förvaltningsresultat ett bra nyckeltal för fastighetsbolag?

Förvaltningsresultat kan med fördel användas som ett resultatmått när du tittar på fastighetsbolag och underlättar jämförelsen mellan dessa.

Är förvaltningsresultat ett bra nyckeltal för investmentbolag?

Du kan titta på förvaltningsresultat om du vill jämföra fonders avgift och ett investmentbolags ”avgift”, det vill säga jämföra vilka som är förmånligare att äga. Substansvärde är dock att föredra när du tittar på investmentbolag.

Vad är förvaltningsresultat på engelska?

På engelska talar man om profit from property management när man talar om förvaltningsresultat.

Vad är P/F?

P/F står för Pris per Förvaltningsresultat. Är ett nyckeltal som anger förhållandet mellan aktiens pris och hur effektivt fastighetsbolags verksamhet är.

Video om hur man analyserar ett fastighetsbolag

I den här videon, från Finansgrabbarna på YouTube, berättas det om hur man kan analysera ett fastighetsbolag. Bland annat nämner de mer om P/F dvs. Pris delat med förvaltningsresultat.

Hur du köper och analyserar fastighetsaktier, från Finansgrabbarna på YouTube.