Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning betyder summan av ett företags samtliga tillgångar. Det är med andra ord tillgångssidan i balansräkningen. I en del fall ser man även på skuldsidan i balansräkningen och benämner det som balansomslutning men det vanligaste är att man ser på tillgångssidan. I balansräkningen ska tillgångar och skulder alltid vara lika, det vill säga balanserade, vilket …

Läs mer

Vad är kapitalbindning?

Kapitalbindning betyder att ett företags kapital binds och inte kan användas eller disponeras hur som helst. Kapitalet kan exempelvis bindas i lager, maskiner, fordon, kundfordringar eller dylikt. Företaget har med andra ord använt kapitalet för att till exempel göra olika anskaffningar och således behöver företaget sälja dessa för att frigöra kapitalet och använda det till …

Läs mer

Vad är rörelsekapital?

Det kapital som ett företag finansierar den löpande verksamheten med brukar kallas för rörelsekapital. Rörelsekapital utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Ett företags likviditet, effektivitet och finansiella status på kort sikt mäts med hjälp av rörelsekapitalet. Man använder rörelsekapitalet för att exempelvis betala löner, skulder till leverantörer och göra lagerinköp. Vi kan alltså konstatera att …

Läs mer

Vad är en SPAC (Special Purpose Acquisition Company)?

SPAC är en bolagsform som blivit väldigt trendig i USA. Förkortningen SPAC står för Special Purpose Acquisition Company. Det kan ses som ett sätt för företag att få sina aktier noterade på börsen. Då SPAC:en väl blivit noterad på börsen är syftet att att köpa ett annat onoterat bolag med de pengar som samlats in. …

Läs mer

Hur bygger man en utdelningsportfölj?

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar. Det finns olika sätt att skapa pengamaskiner med börsen som grund och att bygga en utdelningsportfölj är ett av de populäraste sätten. Genom att köpa aktier som historiskt sett haft bra tillväxt och utdelning kan du successivt närma dig målet mot passiva inkomster. Själva grundtanken med att ha en utdelningsportfölj …

Läs mer

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är enkelt uttryckt ett sätt att bedöma investeringar och investeringsmöjligheter genom att hitta visuella och statistiska mönster i prisutvecklingen av aktier och andra tillgångar. Man tittar på hur ett värdepapper presterat historiskt och försöker utifrån det dra slutsatser om hur värderingen kommer att utvecklas. Teknisk analys är kontroversiellt. En del menar att det …

Läs mer

Vad är en börskrasch?

Börskrascher verkar inte gå att undvika, men kan man förutse en krasch? En börskrasch betyder att stort antal aktier på aktiemarknaden rasar kraftigt och plötsligt. Det här medför att index förlorar i värde. Hur mycket priset ska rasa för att det ska vara frågan om en krasch definieras inte men vanligen säger man att det …

Läs mer

Vad innebär kapitalstruktur?

Kapitalstruktur innebär ett företags finansiering, totala kapital, och hur sammankopplingen mellan eget kapital och skulder är. Det här påverkar i sin tur företagets WACC. Kapitalstrukturen ger dig en bild av hur företagets finansiering av verksamhet och tillgångar ser ut. Kombinationen av eget och lånat kapital kallas för kapitalstruktur. I balansräkningen hittar du det du behöver …

Läs mer

Vad är eget kapital?

De pengar som aktieägarna har investerat i ett företag utgör företagets eget kapital. Det egna kapitalet syns i balansräkningen som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital ses som bolagets egna pengar och är den sammanlagda summan av pengar som aktieägarna har satt in tillsammans med företagets vinster och förluster minus aktieägarnas utdelning. I förvaltningsberättelsen, …

Läs mer

Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen anger hur ett företags likvida medel har förändrats under en viss tid. Finansieringsanalys är ett annat namn för kassaflödesanalys. Denna innehåller information om företagets in- och utbetalningar under en viss tid. Kassaflödesanalysen är med andra ord en sammanställning av företagets kassaflöde och ger oss en bild av de likvida medel som kommer in och …

Läs mer