Återköp av aktier – vad är det?

aktieåterköp

Vad innebär återköp av aktier? Enkelt uttryckt innebär det att ett företag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier. Aktierna som köps tillbaka makuleras eller används internt inom företaget. För aktieägarna kan ett återköp betraktas som ett alternativ till utdelning. Detta för att en del av de aktier de äger köps tillbaka samtidigt som värdet på de aktier som kvar ökar i värde. En följd av ett återköp är att det totala antalet aktier som utfärdats i bolaget minskar vilket gör att företagets värde fördelas över färre aktier. Varje aktie får alltså en större andel i bolaget. Låter det komplicerat? Det är inte så svårt som det låter. Läs vidare nedan för att få reda på allt du behöver veta om återköp av aktier.

Är du intresserad av att köpa aktier? Jämför nätmäklare nedan, för att hitta det bästa valet för dig.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Varför genomför företag återköp av aktier?
  • Hur går ett återköp av aktier till?
  • Fördelar med återköp av aktier
  • Nackdelar med återköp av aktier
  • Frågor och svar om återköp av aktier
  • Video om återköp av aktier

Varför genomför företag återköp av aktier?

Det finns olika skäl till att ett företag kan genomföra återköp, inte sällan bottnar det i skatteregler. Det kan vara en fråga om skatteregler om bolaget har för mycket kapital som inte används. Då kan de besluta om att använda delar av kapitalet för återköp istället för att låta delar av kapitalet skattas bort.

Många gånger när återköp genomförs finns det en förväntan om att det ska öka värdet av de aktier som finns kvar i och med att EPS (Earnings Per Share) ökar. Det ökade aktievärdet kan i sig bidra till en mer positiv syn på bolaget. Ett återköp påverkar företagets finansiella redovisning. Det minskar hur mycket likvida medel företaget har tillgång till, men på sikt påverkas bolagets värdeutveckling positivt. Som redan nämnts bör ett återköp leda till att varje aktie får en högre värdering plus att företagets inkomst per aktie ökar. Följande exempel kan illustrera hur återköp kan leda till att aktievärderingen höjs:

Bolag AB har 100 utestående aktier. Bolag AB har en vinst på 1 000 kronor, vilket innebär att vinsten för varje aktie är 10 kr. På Bolag AB:s bolagsstämma beslutas om återköp av 50 aktier. När återköpet utförts har bolaget 50 utstående aktier. I och med detta dubblas vinsten på varje aktie från 10 kr till 20 kr (eftersom vinsten på 1 000 kronor nu fördelas på halva antalet aktier). Varje aktie får en större andel av vinsten och värdet på aktien har ökat.

Ibland används återköp av aktier för att parera en oförmåga att ge utdelning. Om det ser ut som att utdelningen per aktie kommer att bli lägre än förväntat kommer detta att tolkas negativt av marknaden. Ett återköp brukar å sin sida inte ge samma negativa reaktion. Samtidigt innebär återköpet i många fall skattemässiga fördelar för aktieägarna. Ett återköp sker utan så kallad kapitalvinstbeskattning. Det är dock värt att ha i åtanke att detta inte spelar någon roll om du har ditt aktieinnehav på ett investeringssparkonto eftersom ett sådant schablonbeskattas.

Hur går ett återköp av aktier till?

Det vanligaste tillvägagångssättet är att företaget köper tillbaka sina aktier på börsen, precis som vilken köpare som helst. Det finns dock ytterligare två sätt för företag att genomföra återköp:

  • Anbudsförfarande – Ett anbudsförfarande innebär att företaget under en begränsad tid köper tillbaka aktier till ett pris som är högre än det befintliga marknadspriset. I de flesta fall har bolaget ställt upp olika villkor för att affären ska genomföras. Ett villkor kan till exempel vara att ett minsta antal aktier måste köpas för att affären ska genomföras.
  • Riktat återköpsprogram – Detta innebär att bolaget kontaktar enskilda aktieägare för att köpa just deras aktier. Ett återköpsprogram av det här slaget blir aktuellt till exempel om företaget vill köpa ut en stor aktieägare. Det kan också utföras i fall där det inte finns tillräckligt många köpare på den öppna marknaden.

Vad händer med aktierna som köpts tillbaka? Det beror på vad syftet med återköpet var. De återköpta aktierna kan makuleras och alltså sänka det totala antalet aktier. I vissa fall använder företaget aktierna till incitamentsprogram för de som jobbar i företaget. Till exempel att de då delas ut som bonus.

Fördelar med återköp av aktier

När ett företag köper tillbaka aktier signalerar de att de tycker att deras aktier är undervärderade.

Eftersom aktiens EPS höjs så sänks också P/E-talet (förutsatt att aktiens pris är någorlunda oförändrat) – som är ett mått på aktiens pris i relation till vinst per aktie – och med ett lägre P/E-tal blir aktien mer attraktiv för investerare.

Nackdelar med återköp av aktier

Även om återköp ofta är bra för ett företag på sikt är det inte ovanligt att det sker med dålig tajming. Företag köper tillbaka aktier när de har gott om likvida medel, vilket ofta sammanfaller med att marknaden ligger någorlunda högt överlag. I det läget kan ett återköp mycket väl leda till att aktiens värde sjunker, och det signalerar knappast att det går bra för företaget.

Ett återköp kan utöver det ge intryck av att företaget inte har några andra lönsamma sätt att växa. Det finns dessutom en risk att marknaden sjunker efter att företaget genomfört ett återköp, i det fallet kan återköpet bli en ren förlustaffär. Ett svenskt exempel på ett återköp som gick fel på det sättet är Fingerprint. De gjorde ett stort återköp av aktier när aktiekursen låg på runt 100 kr. Sedan dess har deras aktiekurs sjunkit ordentligt och alltså blivit en ordentlig förlust.

Frågor och svar om återköp av aktier

Hur vanligt är det med återköp?

Det är inte alls ovanligt. Varje år är det ett flertal bolag vars bolagsstämmor beslutar om återköp av aktier under en viss tidsperiod. Ett exempel på ett svenskt bolag som regelbundet genomfört återköp är Swedish Match. På grund av återköp halverades deras totala antal utestående aktier mellan 2005 till 2022. Om du vill kolla upp Swedish Match och hur många aktier de har återköpt kan det dock bli lite rörigt då de utfört en aktiesplit sedan antalet halverats.

Är det bra eller dåligt med återköp av aktier?

Det går inte att ge något generellt svar på den frågan. Det avgörs helt av hur bolaget och aktien presterar efter återköpet. Om bolaget köper tillbaka aktier som sedan ökar i värde är det en bra affär för både bolaget och aktieägarna. Blir det så att aktierna istället sjunker i värde efteråt är det förstås en dålig affär för alla inblandade.

Är aktieåterköp bra?

Detta är en fråga som det egentligen inte går att ge något entydigt svar på. Vissa menar dock att aktieåterköp är en onödig åtgärd. Att företag som genomför återköp istället borde återinvestera pengarna och helt enkelt skapa mervärde åt sina aktieägare på det sättet istället.

Video om återköp av aktier

I den här videon förklarar Albin Kjellberg, från EFN, mer om återköp av aktier.