Vad är CAPEX?

capex

Capital Expenditures eller capex som det förkortas till är kapitalutgifter som kopplas till köp, reperation eller uppdatering av tillgångar i ett företag. Nyckeltalet kan översättas från engelska till svenska som investeringar i anläggningstillgångar eller kostnader som hör till utveckling av tjänster. Syftet med capex är att höja företagets förmåga så att verksamheten resulterar i större vinst. Detta är med andra ord fråga om investeringar med målet att öka företagets omsättning och effektivitet, vilket bidrar till större vinst.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Räkna ut CAPEX
 • Dessa kostnader hör till CAPEX
 • Vad är ett bra CAPEX-tal?
 • CAPEX och avskrivningar
 • Vanliga frågor om CAPEX

I klippet nedan berättar Ranie Tamplin från Finance Strategists mer om vad Capital Expenditures är.

Capital Expenditures (CapEx) Definition | Finance Strategists | Your Online Finance Dictionary (Finance Strategists)

Räkna ut CAPEX

Du kan beräkna capex för ett företag genom att jämföra värdet av materiella och immateriella tillgångar i början och slutet av ett år. För att räkna ut hur mycket företaget har investerat under året behöver man även beakta hur mycket avskrivningar som gjorts. Formeln för uträkning av capex ställs upp på följande sätt (se bilden nedan).

capex formel

Exempel

På 2020 års bokslut, det vill säga i början av år 2021, har det fiktiva företaget Petter EL AB materiella tillgångar som värderas till 1 950 250 kronor och de har inga immateriella tillgångar för tillfället. I slutet av år 2021 har företagets materiella tillgångar värderats till 1 357 948 kronor och fortsättningsvis inga immateriella tillgångar.

skillnaden mellan materiella och immateriella tillgångar

Det här innebär att skillnaden på företagets materiella tillgångar under år 2021 är -592 302 kronor. När vi då adderar företagets avskrivningar under året, som ligger på 707 234 kronor. Då ser capex beräkningen för capex ut så här:

capex exempel

Detta betyder att Petter EL AB har gjort nyinvesteringar, reparationer eller uppgraderingar på 114 932 kronor under året.

Dessa kostnader hör till CAPEX

De två stora kategorierna som man brukar dela in kostnaderna som hör till capex i är underhållskostnader och expansionskostnader. Till underhållskostnader hör sådana inköp som görs för att underhålla andra större och redan gjorda investeringar. Det är med andra ord fråga om en större summa som är avdragbar under flera år. Exempel på underhållskostnader i en fabrik kan vara ny utrustning till en maskin som redan finns. Expansionskostnader däremot är sådana investeringar som görs med syftet att expandera företaget. Det här kan innebära att företaget investerar i nya maskiner som ska effektivisera och öka produktiviteten i produktionen.

Till capex hör kostnader för både materiella och immateriella tillgångar. Exempel på materiella tillgångar är fabriksutrustning och fastigheter. Till immateriella tillgångar hör till exempel licenser och patenter. Till capex hör med andra ord kostnader för allt från köp av licenser till att bygga nya företagsfastigheter.

Här listar vi några exempel på vilka olika kostnader som hör till capex:

 • Köp av maskiner och verktyg
 • Patent- eller licensköp
 • Kostnader för nybyggen
 • Köp av fastigheter
 • Uppgradering av redan befintlig tillgång
 • Kostnader för produktionsutrustning
 • Inköp av möbler till kontorsutrymmen
 • Kostnader för reparation eller ombyggnad

Vad är ett bra CAPEX-tal?

Vad som anses vara ett bra capex-tal beror på vilken typ av bolag eller bransch man ser på. Branscher som olja, gas och tillverkning, inom vilka det är nödvändigt att göra stora investeringar i, har ofta hög capital expenditures. Man brukar tala om de här branscherna som kapitalintensiva. Branscher som däremot inte förutsätter den här typen av stora investeringar i samma utsträckning har ofta lågt capex. Exempel på företag som ofta har ett lågt värde på capex är konsult- och tjänsteföretag. För att få en bild av vad som är en normal och bra nivå på capex behöver jämförelsen göras mellan företag som är i samma bransch. Med hjälp av den här jämförelsen är det möjligt att bedöma huruvida det är frågan om en bra eller dålig nivå.

Du som investerare kan titta på capex när du vill investera i en specifik aktie eller bransch på börsen. En aktie eller bransch med ett högt capital expenditures kan för dig som aktieägare innebära mer intäkter och större vinst. Som aktieägare i ett företag eller en bransch med lågt capex kan det innebära mindre aktieutdelning. För att få en tydligare uppfattning av vad capex kan betyda för potentiella investerare bör man göra jämförelser mellan samma typ av företag eller bransch.

Vanliga frågor om CAPEX

I den här delen av artikeln kommer vi att svara på flera ställda frågor om nyckeltalet capex.

Hur beräknar man capex?

När du vill räkna ut en akties eller företags capex så bör du ta skillnaden mellan ingående och utgående materiella och immateriella tillgångar, under en räkenskapsperiod på 12 månader. Sen bör du ta i beaktande företagets avskrivningar under samma period, genom att addera dessa.

Vad är capex på svenska?

Capex eller Capital Expenditures översätts till svenska som ”Investering i anläggningstillgångar” eller anläggningskostnader. Dock kan det också innebära kostnader som är relaterade till utveckling av en eller flera tjänster.

Vad står capex för?

Capital expenditures står för de kostnader som är kopplade till investeringar för nyutveckling, till exempel inköp av nya maskiner, eller framtagning av nya tjänster.

Vad är skillnaden mellan capex och opex?

Skillnaden mellan capex och opex är att opex innebär de löpande kostnaderna för att upprätthålla samma produktion i ett företag som tidigare. Medan capex är investeringar som sträcker sig över flera år.

Vad betyder opex?

Operating expenses är opex och betyder de utgifter som är löpande för att hålla verksamheten eller produktionen i gång. Exempel på opex är löner, råvaromaterial, underhållskostnader eller fastighetshyra

Lämna en kommentar