Vad är omsättningshastighet?

omsättningshastighet

Omsättningshastighet visar hur många gånger ett bolags varulager omsätts inom en viss period. Den här perioden är ofta 12 månader. På det här viset anger omsättningshastigheten relationen mellan företagets omsättning och dess totala tillgångar. På engelska översätts nyckeltalet till Inventory Turnover Ratio och förkortas som ITO. I den här artikeln kommer vi förklara mer om vad omsättningshastighet betyder.

I denna artikel kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur räknar man ut omsättningshastighet?
  • Vad anger omsättningshastighet?
  • Hög och låg omsättningshastighet
  • Vad är en bra omsättningshastighet?
  • Företag ökar omsättningshastigheten
  • FAQ om omsättningshastighet

I videoklippet nedan berättar Jim Riley, från Tutor2u, mer om ITO.

Ratio Analysis: Inventory (Stock) Turnover (tutor2u)

Hur räknar man ut omsättningshastighet?

När man vill räkna ut omsättningshastighet så divideras kostnaden för de varor som sålts med lagervärdets genomsnitt under den aktuella perioden. Kostnaden för sålda varor innebär inköps- eller tillverkningskostnader för sålda varor eller tjänster. Genomsnittligt lagervärde används för att undvika toppar och dalar under året. Ingående lagersaldo adderat med utgående lagersaldo dividerat med två utger det genomsnittliga lagervärdet. Formeln för nyckeltalet ser då ut som på bilden nedan:

Exempel

Vi använder oss av det fiktiva bolaget, vi använt tidigare, Petter EL AB. Företaget har redovisat kostnaderna för alla varor som blivit sålda under året och de uppgår till 1 000 000 kronor. Det genomsnittliga lagervärdet under året har legat runt 350 000 kronor. Uträkningen blir ser därför ut så här:

Det här betyder att omsättningshastigheten för Petter EL AB är 2,86. Vilket innebär att företaget omsätter sitt lager 2,86 gånger under ett år.

Vad anger omsättningshastighet?

Omsättningshastighet visar hur snabbt ett bolag omsätter sitt lager. Nyckeltalet kan användas för att räkna ut potentiell tillväxt hos ett företag. Omsättningshastigheten anger hur ofta företagets tillgångar omsätts. I praktiken fungerar omsättningshastighet som indikator på bolagets förmåga att hantera varulagret och omvandla det till pengar som kan utdelas till aktieägarna eller återinvesteras.

Det är av betydelse att känna till hur länge det tar företaget att sälja sitt varulager då det påverkar tillväxten av företaget. Banker och andra långivare intresserar sig för nyckeltalet eftersom varulager ofta fungerar som säkerhet för företagets lån. Som långivare vill man säkerställa att varulagret är lättsålt om företaget skulle få svårigheter att betala av sina skulder.

Hög och låg omsättningshastighet

I allmänhet ses hög omsättningshastighet som något positivt för företaget. Hög omsättningshastighet kan exempelvis visa på hög försäljning och effektiv lagerhållning, vilket är till fördel. En nackdel med nyckeltalet kan vara likviditetsproblem, vilket innebär att bolaget har ett mindre lager på grund av att de inte har möjlighet att göra inköp av mera varor. Hög omsättningshastighet kan också innebära risker vad gäller lägre servicegrad och större risk vid problem av leveranser. Generellt sett innebär en hög omsättningshastighet att företaget har effektiv lagerhantering och ett varulager av lagom storlek.

Ofta innebär en låg omsättningshastighet att företagets varulager är för stort till relation till dess försäljning. Det här kan betyda att företaget hanterar lagret ineffektivt eller också väldigt låg försäljning. Detta innebär också att företaget eventuellt binder för mycket kapital till sitt lager i relation till sin omsättning. Vilket kan mätas noggrannare med nyckeltalet kapitalomsättningshastighet, man tar då hänsyn till alla tillgångar i företaget så som maskiner, inventarier och råvaror osv. Om företaget inte förmår att sälja lagret betyder det att varorna som finns där kan ses som värdelösa. Brister i marknadsföringsinsatsen eller produktlinjen kan också orsaka låg omsättningshastighet.

Tumregel för omsättningshastighet

Ett högt nyckeltal är oftast positivt. Om ett företag har en omsättningshastighet på 4 betyder det att företagets tillgångar omsätts 4 gånger i företaget under en räkenskapsperiod på 12 månader. För ett företag är det mer kostsamt att ha ett lager med varor som endast säljs 1 gång per år än att ha ett varulager som säljs flera gånger under samma period. Genom att öka omsättningshastigheten vill man minska storleken på varulagret, bland annat för att det betyder lägre kostnader, frigör kapital och ökar möjligheterna till att anpassa lagret enligt kunderna.

Företag ökar omsättningshastigheten

Det finns en del olika sätt för företag att öka omsättningshastigheten. Ett sätt att göra detta är att minska lagrets storlek och snarare köpa in mindre mängder mer frekvent. Ett annat sätt att öka omsättningshastigheten är att med olika marknadsföringsmetoder öka försäljningen. Ett ytterligare sätt att höja nyckeltalet är att göra sortimentet snävare och således ha färre olika produkter. Marknadsföringen är ofta viktig när företag vill förbättra sin omsättningshastighet.

FAQ om omsättningshastighet

I denna del av artikeln kommer vi gå igenom eller besvara de mest frågade frågorna kring omsättningshastighet.

Vad är formeln för omsättningshastighet?

Formeln för nyckeltalet omsättningshastighet ställs upp genom att dividera ”Kostnaden för sålda varor” med ”Genomsnittligt lagervärde under perioden.”

Vad betyder omsättningshastighet?

Nyckeltalet visar hur snabbt eller effektivt ett företag kan sälja eller använda sitt varulager under en period på normalt 12 månader. När du talar om omsättningshastighet för ett företag så brukar man säga hur många gånger de kan sälja sitt varulager under perioden.

Vad är en bra omsättningshastighet?

En bra omsättningshastighet bör normalt ligga över 1 och helst högre än det. Som investerare eller aktieägare vill man att ett företag ska vara så effektivt som möjligt.

Är omsättningshastighet branschspecifikt?

Nej, omsättningshastighet är inte branschspecifikt. Men ofta när man talar om detta nyckeltal så hänvisar man ofta till varulagret. Det här betyder dock inte att ett konsultföretag inte kunde använda sig av nyckeltalet, tvärtom så har de också kostnader för de tjänster som de utför åt sina kunder. Nyckeltalet används främst av handelsföretag.

Lämna en kommentar