Vad är kapitalomsättningshastighet?

kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som visar relationen mellan ett företags omsättning och dess totala tillgångar. På engelska översätts kapitalomsättningshastighet till Asset Turnover Ratio och förkortas som ATO. Nyckeltalet anger hur effektivt företagets tillgångar används för att få in mera intäkter. Kapitalomsättningshastighet kan användas när man vill bedöma ett företags effektivitet men även när man vill analysera en bransch.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur beräknas kapitalomsättningshastighet?
  • Vad visar kapitalomsättningshastighet?
  • Kapitalomsättningshastigheten påverkas av
  • Vad är en bra kapitalomsättningshastighet?
  • FAQ om kapitalomsättningshastighet

I klippet nedan berättar Corporate Finance Institute mer om nyckeltalet.

What is the Asset Turnover Ratio? (Corporate Finance Institute)

Hur beräknas kapitalomsättningshastighet?

Du beräknar ut nyckeltalet kapitalomsättningshastighet genom att dela företagets omsättning med dess totala kapital. I en del fall kan man räkna ut nyckeltalet genom att dela omsättningen med det sysselsatta eller operativa kapitalet, men det som är mest vanligt är att man beräknar det genom att dela omsättningen med det totala kapitalet. Nedan visas hur formeln ser ut för nyckeltalet:

kapitalomsättningshastighet formel

Exempel:

Det påhittade elektrikerföretaget Petter EL AB har en omsättning på 5 000 000 kronor och dess totala kapital eller totala tillgångar uppgår till 2 500 000 kronor. Uträkningen blir därför så som i formeln här under:

kapitalomsättningshastighet exempel

Det här betyder att Petter EL AB har en kapitalomsättningshastighet på 2 och på klarspråk innebär det att företaget omsätter i princip lagrets storlek två gånger under en 12 månaders räkenskapsperiod.

Vad visar kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet visar hur kapitalintensiv hur ett företags verksamhet är. Det här innebär att nyckeltalet visar hur effektivt ett företag använder sitt eget kapital i relation till omsättning. Om ett företag har hög kapitalomsättningshastighet betyder det att företaget har mindre bundet kapital i produkter eller råvaror i lager exempelvis. När ett företag vill öka kapitalomsättningshastigheten, och således också minska bundet kapital, görs det lättast genom att minska varor eller råvaror i lager.

Nyckeltalet lämpar sig väl för att jämföra företag inom samma bransch men även för interna jämförelser i företaget. För att räkna ut ett företags avkastning kan man också använda sig av kapitalomsättningshastighet. Avkastningen räknas ut genom att multiplicera kapitalomsättningshastigheten med vinstmarginalen.

Kapitalomsättningshastigeten påverkas av

Exempelvis om två olika företag i samma bransch väljer att investera i en maskin. Det ena företaget väljer att investera genom att köpa maskinen och det andra väljer i stället att hyra/leasa maskinen. I slutändan har båda företagen en liknande månadskostnad.

Det här innebär också att företaget som väljer att köpa maskinen kommer att ha en lägre kapitalomsättningshastighet än det företag som väljer att hyra den i stället. Det här beror på att en större andel av totala kapitalet är bundet till maskinen. Trots det är det inte ristat i sten att den ekonomiska utvecklingen är bättre eller sämre för det företaget.

Vad är en bra kapitalomsättningshastighet?

Man brukar säga att ju högre värde desto bättre när man pratar om kapitalomsättningshastighet. Vilket värde nyckeltalet bör ligga på är helt enkelt beroende på i vilken bransch, företaget är verksam i.

Företag som erbjuder en tjänst, till exempel IT-konsult eller en skribent, brukar vanligtvis ha en hög kapitalomsättningshastighet eftersom de i princip endast har sitt kapital bundet i sin dator och dylika tillbehör. Medan ett företag inom pappersindustrin har bundet sitt kapital i stora och dyra maskiner för att kunna vara konkurrenskraftiga.

De företag som har varit duktiga och optimerat sitt lager, genom att ha ett mindre lager har också en högre kapitalomsättningshastighet. Det vill säga företaget använder sig i stort sett av lean metoden Just In Time, de anpassar sina inköp av material efter sin produktion. Det finns undantag men om ett bolag har ett högt nyckeltal betyder det att vinstmarginalen är lägre.

FAQ om kapitalomsättningshastighet

Här kommer vi besvara ofta ställda frågor som rör nyckeltalet kapitalomsättningshastighet.

Vad betyder låg eller hög kapitalomsättningshastighet?

Ett lågt nyckeltal kan innebära att företaget har ett mindre lager än konkurrenten eller att försäljningen är lägre. Ett högt nyckeltal kan betyda att företaget är effektiv och bra på att investera sitt kapital för att öka sin försäljning. Det kan även betyda att företaget valt att hyra sina maskiner istället för att köpa, vilket binder en större del av kapitalet till maskinerna.

Hur räknar man ut kapitalomsättningshastighet?

För att räkna ut ett företags kapitalomsättningshastighet så dividerar du omsättningen med totala tillgångar/balansomslutningen.

Vad är en bra kapitalomsättningshastighet?

Om ett företags kapitalomsättningshastighet ligger under 1 så anses det vara lågt medan om nyckeltalet ligger över 5 anses det vara högt. Det här är dock beroende på i vilken bransch, företaget är verksam i.

Hur kan man öka kapitalomsättningshastigheten?

Ett företag kan öka sin kapitalomsättningshastighet antingen genom att minska sitt lager eller öka sin försäljning. Exempelvis kan man hyra en maskin i stället för att köpa för att öka nyckeltalet. Man kan också låna/ta kredit för att förbättra en situation.

Vilken bransch bör man ta hänsyn till kapitalomsättningshastighet?

De branscher som är mer kapitalintensiva bör man ta mer hänsyn till detta nyckeltal och jämföra med företag i samma bransch. När du analyserar om du ska investera i ett företags aktie på börsen bör du veta hur mycket kapital som behövs för att upprätthålla verksamheten så konkurrenskraftigt som möjligt.

Vad anger kapitalomsättningshastighet?

Nyckeltalet anger hur effektivt ett företag är på att använda sitt kapital. Eftersom det visar relationen mellan kapital och omsättning.

Lämna en kommentar