Vad är räntetäckningsgrad?

räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad är ett nyckeltal som används inom ekonomistyrning. Det anger företagets möjligheter att betala sina räntekostnader. Räntetäckningsgraden anges oftast i decimalform. På engelska är räntetäckningsgrad Interest Coverage Ratio och förkortas som ICR. Nyckeltalet anger företagets finansiella ställning med hjälp av att man delar företagets resultat efter finansiella intäkter med finansiella kostnader.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

  • Hur beräknas räntetäckningsgrad?
  • Det här visar räntetäckningsgraden
  • Optimal räntetäckningsgrad
  • Vilka bolag ska man ta hänsyn till?
  • FAQ om räntetäckningsgrad
I det här klippet visar Ranie Tamplin hur man ska greppa nyckeltalet räntetäckningsgrad (Finance Strategists)

Hur beräknas räntetäckningsgrad?

Som vi i inledningen redan konstaterade så räknar du ut räntetäckningsgraden genom att dela företagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader med finansiella kostnader. Eftersom nyckeltalet visar om bolagets resultat kan täcka de finansiella kostnaderna så divideras resultatet efter finansiella intäkter med finansiella kostnader. Formeln för räntetäckningsgraden ser därför ut så här:

räntetäckningsgrad formel

Exempel:

Petter EL AB, som är ett påhittat elektrikerföretag, har ett rörelseresultat på 3 000 000 kronor. Företagets finansiella intäkter uppgår till 250 000 kronor och de finansiella kostnaderna ligger på 640 000 kronor. Det här betyder att uträkningen skulle se ut på det här viset:

räntetäckningsgrad exempel

Detta innebär att rörelseresultatet från nuvarande år kunde betala de finansiella kostnaderna i 5,08 år.

Det här visar räntetäckningsgraden

Räntetäckningsgraden visar om bolaget har förmåga att täcka de finansiella kostnaderna med dess vinst. Ett företag som har en räntetäckningsgrad som är under 1,0 har inte förmåga att betala sina finansiella kostnader med vinsten. Det här betyder att företaget går med förlust och behöver mer kapital om inget ändras.

Observera här att nyckeltalet inte beaktar bolagets likviditet. Nyckeltalet tar inte hänsyn till företagets föregående års vinster och bör därför tas med en nypa salt. Eftersom företaget kan ha gjort en stor vinst tidigare år som man ännu kan täcka kommande förluster med. I de fall där räntetäckningsgraden är över 1,0 innebär det att företagets resultat räcker för att täcka de räntekostnaderna eller finansiella kostnaderna för det här året. Om nyckeltalet ligger till exempel på 3,5 betyder det att företaget kan betala årets finansiella kostnader 3,5 gånger.

Optimal räntetäckningsgrad

En optimal räntetäckningsgrad är beroende av bolagets finansiella situation. Naturligtvis är en högre räntetäckningsgrad att föredra. Ett bolag med hög räntetäckningsgrad kan anses som mer finansiellt stabilt och därmed ha lättare att få lån beviljade. Vid kreditbedömningar används nyckeltalet för att visa på företagets förmåga att återbetala lån och ränta. Andra nyckeltal som också fokuserar på ett bolags skulder är skuldsättningsgrad.

I de fall där ett bolag har en låg räntetäckningsgrad kommer börsen att värdera det till ett lägre pris jämfört med ett bolag, med ett högt nyckeltal, i samma bransch. Vi kan alltså konstatera att ett företag eller bolag med låg räntetäckningsgrad betyder högre risk för investerare. För att täcka de finansiella kostnaderna kan företag även göra en nyemission. En minnesregel man bör ha i åtanke är att nyckeltalet bör ligga mellan 4-5.

Vilka bolag ska man ta hänsyn till?

Nyckeltalet lämpar sig särskilt väl att använda när man ser på fastighetsföretag, eftersom det ger mest information när det kommer till bolag med stora skulder. Räntetäckningsgrad används främst när vid analys av fastighetsbolag. Därför att de oftast har höga skulder och för att de ska kunna fortsätta sin kärnverksamhet bör de också kunna täcka sina räntekostnader. Genom att använda sig av nyckeltalet får investeraren eller kreditgivaren en bra uppfattning om företagets finansiella situation och en antydan om företaget verkar finansiellt stabilt.

FAQ om räntetäckningsgrad

Här kommer vi besvara ofta ställda frågor om räntetäckningsgrad.

Vad är en bra räntetäckningsgrad?

En bra räntetäckningsgrad är när nyckeltalet överstiger eller är likställd med 1,0. Det betyder då att företaget kan med årets vinst täcka företagets finansiella kostnader samma år.

Vad är en dålig räntetäckningsgrad?

En dålig räntetäckningsgrad är när nyckeltalet understiger 1,0. Detta innebär att företaget blir tvungna att betala de finansiella kostnaderna från föregående års vinster.

Hur räknar jag ut räntetäckningsgrad?

Du räknar ut räntetäckningsgraden genom att dividera Resultat efter finansiella kostnader med företagets finansiella kostnader.

Kan ett företag ha en negativ räntetäckningsgrad?

Ja, ett företag kan ha en negativ räntetäckningsgrad. Företaget går då med förlust och rörelseresultatet är negativt. Tyvärr tar nyckeltalet inte i beaktande i kassan och kan ge en snedvriden bild på företaget.

Varför bör jag ta hänsyn till räntetäckningsgraden vid analys av fastighetsbolag?

Varför bör jag ta hänsyn till räntetäckningsgraden vid analys av fastighetsbolag? Du bör ta hänsyn till räntetäckningsgraden vid analys av fastighetsbolag eftersom de normalt har höga skulder för att kunna bedriva sin verksamhet. Räntetäckningsgraden lämpar sig bäst att titta på när företaget har höga skulder.

Lämna en kommentar