Vad är en börsnotering (IPO)?

börsnotering (ipo)
Den här artikeln innehåller annonslänkar.

IPO står för Initial Public Offering vilket är vad vi på svenska kallar för en börsnotering. Det innebär i korthet att ett tidigare privatägt bolag noteras på börsen och därmed öppnar upp för vem som helst att bli delägare i bolaget.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vad är en börsnotering?
 • Hur går en börsnotering till?
 • Vad innebär en börsnotering?
 • En börsnotering genomförs med befintliga eller nyemitterade aktier
 • Hur går det till att investera i en börsnotering (IPO)?
 • Är det bra att investera i en IPO?
 • FAQ – Vanliga frågor om börsnotering
 • Video om börsintroduktion

Vad är en börsnotering?

Innan ett företag genomför en börsnotering betraktas det som ”privat”. Efter en börsnotering kallas det för ”publikt”. Det handlar om företag som spenderat sina dittills verksamma år att växa med ett mindre antal aktieägare. Det är då människor som erbjudits att köpa aktier i bolagen bortom börsen. Det kan till exempel handla om de som grundat företaget, vänner och släkt och professionella investerare.

När börsnoteringen skett betraktas ett bolag alltså som publikt, vilket innebär att vem som helst kan köpa och inneha en eller flera aktier i bolaget. Vilket, i korta drag, är vad en börsnotering innebär. Den genomlysning som sker av bolaget inför börsnoteringen, och ägarspridningen som sker när bolaget väl noterats kan dock få stora effekter. Vad är ”ägarspridning”? Det är när ett företag går från att ha ett fåtal ägare till att säljas på börsen, helt enkelt att antalet ägare i bolaget ökar.

Hur går en börsnotering till?

En börsnotering är en process som inbegriper många olika steg och många aktörer. Det första steget tas av bolaget själva och består av en informell process där de överväger för- och nackdelarna med en börsnotering. De behöver också utreda om de överhuvudtaget uppfyller de grundläggande villkoren för att noteras på den börs de vill noteras på.

Bland de olika aktörer som är involverade i en noteringsprocess finns till exempel bolaget och dess ägare, investerare, börsrevisor, juridisk och finansiell rådgivare, emissionsinstitut (i de flesta fall en bank som har tillstånd från värdepapperscentralen att registrera emissioner av aktier), Finansinspektionen och revisorer.

När företaget själva kommit fram till att de vill ansöka om en börsnotering så kontaktar de den börs där de vill noteras med en förfrågan om att inleda noteringsprocess. Nästa steg består i att en börsrevisor utses, denne genomför en noggrann granskning av bolaget som inbegriper allt från ekonomistyrning och sammansättning i styrelsen till lönsamhet och resultat. Legala rådgivare genomför i sin tur en granskning av legala risker och ser över företagets skattesituation. Alla dessa genomgångar av företaget bildar sedan underlag till en rapport som skickas till Finansinspektionen som har att godkänna den. Om de godkänner rapporten så meddelas detta till börsen som sedan är den aktör som avgör om noteringen ska ske eller inte.

Om noteringen godkänns sätts ett pris på aktierna, detta kan vara ett fast pris, eller ett prisintervall. Efter detta börjar en anmälningsperiod där investerare kan anmäla intresse om att de vill teckna aktier på noteringsdagen. Anmälningsperioden brukar vanligtvis pågå i ungefär två veckor. Därefter sker tilldelning av aktier (detta skriver vi mer om nedan under rubriken ”Hur går det till att investera i en IPO?”). Efter detta infinner sig första handelsdagen och börsnoteringen är slutförd.

I den här videon får du se vad som kan hända bakom kulisserna under en dag när en börsnotering görs.

Vad innebär en börsnotering?

Vad en börsnotering innebär handlar om vilka effekter den får. Och både processen ett bolag genomgår för att få noteras på en börs och den nämnda ägarspridningen som sker kan ge upphov till flera positiva effekter. För att titta på detta ska vi gå igenom några anledningar till varför företag vill börsnoteras.

 • För att hitta finansiering – När ett bolag erbjuder sina aktier till försäljning på den öppna marknaden så får man ett kapitalinflöde. Detta kapitalinflöde kan användas för att finansiera forskning, utbyggnader, lanseringar av egna produkter på internationella marknader med mera.
 • Ägare som vill sälja sina aktieinnehav – I vissa fall vill bolag börsnoteras för att ge de befintliga ägarna bättre möjligheter att sälja sina egna aktier till marknadsvärderingar.
 • För att få en kvalitetsstämpel – Att noteras på en börs innebär att bolaget måste öka transparensen. Varje börs ställer olika krav på bolag för att de ska få noteras och inför noteringen kontrolleras naturligtvis om dessa efterlevs. Att passera dessa kontroller som genomförs av oberoende part innebär förstås en kvalitetsstämpel.
 • För att få bättre låneförutsättningar – Ovan nämnda kvalitetsstämpel innebär i sin tur att företaget får en position som gör det lättare att få banklån.
 • Väcka uppmärksamhet kring varumärket – En börsnotering väcker uppmärksamhet vilket ökar kännedomen om det egna varumärket.
 • Skapa incitamentssystem för anställda – Med en börsnotering får företaget möjlighet att skapa optionsprogram för anställda och andra fördelar som kan göra dem till en mer attraktiv arbetsgivare.

Inte enbart fördelar med att börsnoteras

Som du såg ovan innebär en börsnotering många fördelar, men allt har som bekant en baksida, så också att noteras på börsen. Bland nackdelarna märks:

 • Den största nackdelen är att en börsnotering innebär stora kostnader, varav de flesta är löpande. Det är dessutom kostnader som är orelaterade till andra driftskostnader. Bolaget måste helt enkelt spendera större summor på juridiska frågor, redovisning och marknadsföring.
 • En annan nackdel är att fluktuationer i aktiepriset kan bli en distraktion på så sätt att företagets framgångar utvärderas baserat på aktievärderingen snarare än det faktiska resultatet.
 • Den ökade transparensen som blir följden av en börsnotering kan också innebära en nackdel. Den redovisning företaget måste genomföra löpande kan innehålla information om affärsmetoder som kan hjälpa konkurrenter.

En börsnotering genomförs med befintliga eller nyemitterade aktier

Vilka aktier som noteras under en börsnotering varierar. Noteringen kan bestå i att de befintliga ägarna säljer av aktier ur sina egna innehav. Den kan också genomföras med nyemitterade aktier, det vill säga att bolaget fattar ett beslut om att öka antalet aktier och bjuda ut dessa på börsen. I vissa fall kombineras befintliga aktier med en nyemission.

Hur går det till att investera i en börsnotering (IPO)?

Ett företag annonserar att de kommer att notera sin aktie på börsen ett visst datum. Du har då möjlighet att anmäla intresse för att du vill köpa ett visst antal aktier. Detta gör du då via den nätmäklare du handlar aktier hos, till exempel Avanza eller Nordnet. När dagen för börsnoteringen infinner sig får du ett tilldelningsbesked om att aktierna finns på det konto du valt för dem. Ibland kan det finnas begränsningar för vilken typ av konto du kan använda (t.ex. ISK eller Aktie- & sparkonto). Det förekommer också börsnoteringar där endast särskilt utvalda investerare får köpa aktier, det kan då till exempel handla om fondförvaltare och andra ekonomiska institutioner. Ibland sådana som i sin tur säljer aktierna vidare.

Observera att du mycket väl kan få färre aktier än vad du tecknat intresse för. Ofta är det nämligen så att intresset inför börsnoteringar är väldigt stort. Om en aktie är övertecknad sker en tilldelning. Det betyder att bolaget och deras rådgivare delar ut aktier till investerare under noteringsdagen. Syftet med tilldelningen är att skapa en så gynnsam ägarspridning som möjligt. Ofta vill man uppnå en uppdelning mellan professionella investerare och en stor spridning mellan småsparare.

För att parera överteckning väljer många investerare att anmäla intresse för ett större antal aktier än vad de avser köpa. Det är värt att tillägga att detta inte är någon bra idé. Risken finns ju nämligen att intresset för en börsintroduktion inte är så stort som man förväntat sig. I det fallet kan sluta med att du sitter med fler aktier än vad du faktiskt hade tänkt dig att köpa. Teckna endast upp dig för det maximala antalet aktier du vill köpa. Men är det en bra idé att vara med som investerare redan från början?

Är det bra att investera i en IPO?

Det måste bedömas från fall till fall, precis som om du funderar på att investera i en aktie som redan är noterad. Vilken bransch är företaget verksamt i och hur ser deras framtidsutsikter ut? Investerar du på kort eller lång sikt? Ett företag som genomför en IPO har en förväntan om att noteringen ska vara inledningen på en lång tillväxtperiod. Om det sedan verkligen blir så är det förstås omöjligt att göra mer eller mindre välgrundade gissningar om. På kort sikt brukar börsnoteringar generera väldigt mycket uppmärksamhet, vilket i sig ofta leder till volatila värderingar (det vill säga att aktiekursen fluktuerar kraftigt). Detta medför stor potential att tjäna pengar på kort sikt, men såklart också risker. Just volatiliteten är i sig en stor anledning till att börsnoteringar är populära bland många investerare. Två generella faktorer som är värda att ha i åtanke är:

 • 1. Börsnoteringar ska vara grundade i djupgående analyser som nått slutsatsen att noteringen ska gynna både företaget och investerare.
 • 2. Aktierna säljs ofta till rabatterat pris för att börsnoteringen ska väcka så stort intresse som möjligt.

Här kan du läsa vår topplista om Topp 10 Bästa börsnoteringarna genom historien.

FAQ – Vanliga frågor om börsintroduktion

Hur mycket kostar en börsnotering?

Att notera ett bolag på en börs kan kosta miljontals kronor och alla tillhörande avgifter. Vill man vara med på huvudlistan är siffran för engångskostnader mellan 1-4 miljoner kronor. Utöver noteringsavgiften har en anslutningsavgift tillkommit.

Vad händer vid en börsnotering?

En notering, eller mer allmänt känd som en IPO (initial public offering), är notering av ett företag på en börs. Det innebär att de gör bolagets aktier omsättbara på en marknad där aktien är noterad, till exempel Stockholmsbörsen. Ett aktiebolag kan vara privat eller offentligt.

Kan man tjäna pengar på börsnoteringar?

Att investera i ett bolag som ska noteras på börsen är praktiskt taget som vilken investering som helst. Priset kan gå upp eller ner efter notering, beroende på bolagets värdering när det först prissattes och andra marknaders värdering av bolaget efter att transaktionen påbörjats. Om du kommer att tjäna pengar på dina investeringar beror därför på flera olika saker, och det är i princip omöjligt att säga i förväg om du kommer att kunna tjäna pengar.

På vilka konton kan jag teckna aktier i en börsnotering?

Om du vill delta i en börsnotering kan du alltid teckna aktier på ditt VP-konto/depå/aktie- och fondkonto. För att kunna teckna en åldersförsäkring måste det fastställas när man ska börja handla och det måste ske inom rimlig tid. ISK kan tecknas så länge erbjudandet endast består av nyemitterade aktier. Om den består av nya och gamla aktier, eller endast gamla aktier, är det inte möjligt att teckna ISK av juridiska skäl. Men om du är osäker, se till att dubbelkolla med din bank vilka konton du kan öppna för aktuella transaktioner eftersom detta kan ändras från tid till annan.

Video om börsnotering

I den här videon förklarar man hur en börsnotering går till.