Vad är teknisk analys?

teknisk analys

Teknisk analys är enkelt uttryckt ett sätt att bedöma investeringar och investeringsmöjligheter genom att hitta visuella och statistiska mönster i prisutvecklingen av aktier och andra tillgångar. Man tittar på hur ett värdepapper presterat historiskt och försöker utifrån det dra slutsatser om hur värderingen kommer att utvecklas. Teknisk analys är kontroversiellt. En del menar att det är att jämföra med astrologi. När teknisk analys genomförs på rätt sätt är det dock långt ifrån fantasier. En seriös analytiker använder konkreta data för att dra gedigna slutsatser.

Teknisk analys bygger på tre grundantaganden:

 • Att marknaden värderar tillgångar korrekt.
 • Att prissättning reflekteras i trender även när den förefaller slumpmässig. Detta gäller oavsett vilka tidsrymder man tittar på.
 • Att historien upprepar sig. Mönster återkommer gång på gång. Detta speglar marknadspsykologi som i sin tur bygger på hur människor agerar på rädsla eller entusiasm.

I den här artikeln kommer vi gå igenom bland annat:

 • Vem använder teknisk analys?
 • Teknisk analys i kontrast till fundamental analys
 • Indikatorer inom teknisk analys
 • Teknisk analys bygger på strategier
 • Kritik mot teknisk analys
 • Teknisk analys – frågor och svar
 • Video om teknisk analys

Vem använder teknisk analys?

Teknisk analys används framför allt av investerare som handlar på kort eller medellång sik, så kallade day- och swingtraders. Daytraders investerar genom att köpa och sälja positioner i olika värdepapper inom loppet av en och samma dag. Swingtraders håller sina positioner lite längre, ibland upp till några veckor.

Teknisk analys i kontrast till fundamental analys

Teknisk och fundamental analys skildras ofta som varandras motsatser. En del som använder sig av den senare analysmetoden skulle till och med säga att teknisk analys är lite som att spå i kaffesump. Den som använder sig av fundamental analys värderar investeringsmöjligheter genom att titta på värdet av de underliggande tillgångarna, exempelvis ett företags omsättning och andra nyckeltal. Inom teknisk analys är grundantagandet istället att allt som är värt att veta om en tillgång finns i dess pris och prisutveckling. Vid teknisk analys försöker man i och med det hitta trender och mönster i hur en akties prissättning utvecklats för att försöka förutspå hur prisutvecklingen kommer se ut i framtiden.

Färre inputs i teknisk analys

Ovanstående skulle också kunna beskrivas ur ett annat perspektiv, i termer av vilka olika inputs respektive analysmetod tittar på. Inom fundamental analys finns det egentligen inga nyckeltal som inte skulle kunna tänkas vara av intresse – beroende på vad den som analyserar letar efter. För att värdera en aktie skulle den som analyserar fundamentalt teoretiskt sett kunnat titta på allt från makroekonomiska data och prisutveckling av råvaror till hur ledarstrukturen i ett företag ser ut.

Oavsett vilken typ av tillgång det handlar om (en aktie, obligation, fondandel) så är målsättningen med fundamental analys att hitta vad tillgången faktiskt är värd. Det bryr sig den tekniska analytikern inte det minsta om. Den tekniska analysen tittar bara på två inputs: pris och volym. Det vill säga, vilket pris handlas aktien till och i hur stora volymer handlas den. Antagandet är alltså än en gång att det är allt du behöver veta för att kunna avgöra om aktien är värd att köpa eller inte. De två faktorerna går dock att undersöka på flera olika sätt.

Indikatorer inom teknisk analys

Teknisk analys undersöker volym och pristrender genom sex olika indikatorer:

 • 1. Trender i prissättning
 • 2. Visuella mönster
 • 3. Momentum och volym
 • 4. Oscillatorer
 • 5. Glidande medelvärden
 • 6. Stöd och motstånd

1. Pristrender

Trender är den mest grundläggande faktorn i den tekniska analytikerns arsenal av analysverktyg. I det här sammanhanget syftar det helt enkelt på om en kurs är stigande, sjunkande eller om den går i sidled. Enligt teknik analys är prissättningen på aktiemarknaden till största delen rationell. Det går med andra ord att förutse prissättningar. Med det sagt så innebär det inte att marknaden är helt befriad från slumpmässiga kursrörelser. Den som fullt ut köper den tekniska analysens grundsatser menar dock att även slumpmässiga rörelser följer förutsägbara mönster.

2. Visuella mönster

Rent okulärt utgår man inom teknisk analys från grafer som visar prisutvecklingen av olika tillgångar. Graferna visar kurvan av prisutvecklingen men också köp- och säljvolym vid varje given tidpunkt. Det sistnämnda visas i form av staplar som har olika färger. Vid tidpunkter då priset stigit är staplarna gröna (i vissa framställningar är de blå), vid tidpunkter då priset sjunkit är staplarna röda. Staplarna har olika höjd baserat på hur stort köp- eller säljtrycket varit, ju större stapeln är, desto större köp- eller säljvolym.

3. Momentum och volym

Momentum syftar på hur snabbt värderingen av till exempel en aktie förändras. Skälet till att man vill använda olika indikatorer på momentum är att man som investerare vill tjäna pengar på att investera i en aktie precis när den är påväg att öka i värde (alternativt ’korta’ dem om allt tyder på att värderingen kommer sjunka).

Med hjälp av att mäta momentum vill man sedan försöka avgöra hur länge en stigande eller sjunkande trend kommer att hålla i sig.

Ett sätt att illustrera momentum är att tänka på det som ett tåg. När ett tåg börjar rulla går det inledningsvis långsamt, därefter går det fortare och fortare tills det når färdhastigheten. När resan närmar sig sitt mål börjar tåget sakta ner, men det kan handla om sträckor på flera kilometer innan det slutligen stannar helt. Investeraren som investerar baserat på momentum vill idealiskt sett vara med på tåget under den del av resan då det går som fortast. Det vill säga då en akties momentum är som störst och då ökar som mest i värde.

Vart kommer volym in i bilden då? Volym är helt enkelt benämningen på hur stort antal aktier som köps och säljs och hur många som köper och säljer. Ju fler som köper och säljer, och ju större antal, desto högre volym och större momentum.

4. Oscillatorer

Inom teknisk analys används oscillatorer som ett verktyg för att hitta trender med syftet att hitta om en aktie är över- eller undersåld. Det finns olika typer av oscillatorer och de används oftast som mjukvara.

5. Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används för att hitta köpsignaler i aktier och andra värdepapper. Det finns många olika typer av glidande medelvärden, de vanligaste är enkla och exponentiella medelvärden. De kallas glidande för att ny data hela tiden adderas in i beräkningen, eftersom priser ständigt förändras.

6. Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är de linjer i en prisutveckling där priset stannar av. De lägre nivåerna kallas för stöd. Det är den lägsta nivå där en aktie inte längre sjunker mer i pris. Motstånd är den nivå där en aktie inte längre ökar i pris. Stöd och motstånd är båda två linjer som kommer till följd av marknadspsykologi. När priset utvecklats upp till en viss nivå finns inte längre köpare som är villiga att betala ett högre pris. Motsvarande när priset sjunker är att det inte finns säljare som är villiga att sälja aktien till ett lägre pris.

Teknisk analys bygger på strategier

Mot bakgrund av de ovan nämnda indikatorerna är det dock värt att nämna att det finns flera sätt att använda teknisk analys. I princip alla framgångsrika investerare har hittat sina egna strategier. Dessa kan skilja sig åt baserat på faktorer som vilken typ av aktier man investerar i, när man investerar i dem och vilka tidsskalor man använder när man analyserar investeringsmöjligheter. Teknisk analys förknippas framför allt med daytraders som investerar kortsiktigt, men det finns förstås också de som använder samma analysmetod för mer långsiktiga investeringar. Det finns inte heller någon motsättning mellan att använda en kombination av fundamental och teknisk analys för att hitta nya investeringar.

Kritik mot teknisk analys

Teknisk analys kritiseras av flera olika anledningar. En av den tekniska analysens grundantaganden är att historien ständigt upprepar sig. Det finns dock goda skäl att anta att historien aldrig upprepar sig exakt. Av det skälet finns det många som säger att teknisk analys i många fall inte ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fatta några säkra investeringsbeslut. En annan vanlig kritik mot teknisk analys är att den är självuppfyllande. Om många som använder sig av teknisk analys handlar i en och samma aktie finns det en stor riska att de agerar på ungefär samma sätt. Det kan få effekt till exempel om många traders sätter en automatiserad säljorder där en aktie nått ett visst pris. När aktien väl når det utsatta priset kommer många sälj att aktiveras samtidigt vilket i sin tur gör att aktiens pris sjunker.Det kommer i sin tur leda till att många fler säljer och då förstärka den nedåtgående trenden.

Teknisk analys – frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligast förekommande frågorna om teknisk analys.

Vilken är den viktigaste faktorn i teknisk analys?

Teknisk analys är på många sätt en visuell konst. I det avseendet går det att säga att det viktigaste verktygen inom teknisk analys är att titta på och dra slutsatser utifrån aktiekurser. Med det sagt så innehåller de tabeller man använder sig av mycket data. De tabeller som används inom tekniska analys visar inte enbart hur prisutvecklingen ser ut, utan också till exempel köp- och säljvolymer.

Är teknisk analys som astrologi?

Nej. Bland de som är hängivna fundamental analys finns det ibland näst intill ett förakt mot teknisk analys. Vissa hävdar att man lika gärna kan titta i kaffesumpen som använda sig av teknisk analys för att dra slutsatser kring om en aktie kommer stiga eller sjunka i värde. Inom teknisk analys ska man dock använda sig av konkreta data för att dra slutsatser. Teknisk analys är med andra ord en vetenskap när den används på rätt sätt.

Vad tittar du på när du utför teknisk analys?

Teknisk analys är vanligtvis kortsiktig. I och med det så tittar man i princip enbart på faktorer som hänger samman med en akties nuvarande värdering. I det ingår dock historiska data. Exakt vilka data som är intressanta att ta i beaktande varierar från fall till fall och som nämnts tidigare i den här texten har olika investerare olika strategier. Kursutveckling och köp- och säljvolymer är dock de data som är mest grundläggande för den här metoden att utvärdera aktier och investeringsmöjligheter.

Video om teknisk analys

I den här videon guidar Alexander Gustafsson, från Nordnet, mer om hur du kan använda teknisk analys.